G� til hovedindholdet

Vejledning til brug af data fra NOA-L 2021

Her finder du vejledning til, hvordan du bruger data fra undersøgelsen ’National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere’ (NOA-L 2021). Du får tips til, hvordan du bruger datavisningen, kriterier for visning af resultater og anonymisering og en guide til hvordan du eksporterer data til Excel.

Datavisningen for undersøgelsen ’National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere’ (NOA-L 2021) indeholder i alt 6 opgørelser, der hver især er illustreret med et ikon på forsiden.

Når du klikker på ikonet for Alder, Køn, Branchegruppe, Sektor eller Jobgruppe, får du vist resultater fra undersøgelsen fordelt på den valgte gruppe. Klikker du på ikonet for Svarfordeling, får du vist den procentvise svarfordeling blandt alle, der har besvaret spørgsmålet.

På hver opgørelse skal du først vælge, hvilket arbejdsmiljøemne du ønsker at se data for. Herefter skal du vælge en tilhørende kategori og til sidst et emne, og så vil datavisningen opdatere ud fra dine valg.

Du kan navigere imellem opgørelserne ved at benytte fanebladene nederst på siden og på den måde tage dit valg af arbejdsmiljøemne, kategori og emne med fra en opgørelse til den næste.

På opgørelserne Branchegruppe og Jobgruppe har du mulighed for kun at se resultater for en eller flere udvalgte grupper. Brug dropdown-menuen, som er placeret ovenover diagrammet. Her kan du også fremsøge en specifik branche- eller jobgruppe.

Det er ikke muligt at krydse data mellem de forskellige opgørelser, hvilket betyder at du fx ikke kan få vist resultater for køn inden for en branchegruppe. Det skyldes, at der ofte vil være for få respondenter til, at resultaterne kan vises.

De viste resultater og fordeling af svar

Langt de fleste resultater vises som andelen (%) af lønmodtagere, der har svaret bekræftende på et givent spørgsmål, fx:

  • Andel, der har svaret I meget høj grad eller I høj grad
  • Andel, der har svaret Altid eller Ofte
  • Andel, der har svaret Ca. ¼ af arbejdstiden eller mere

Spørgsmål med en svarskala fra 0-10 er vist som en gennemsnitlig score.

Ønsker du at se, hvordan svarene er opgjort mere præcist kan du holde musen hen over en søjle i diagrammet. Ved mouseover åbner en tekstboks som forklarer, hvordan resultatet er opgjort inden for det valgte emne.

For hvert resultat fremgår også et konfidensinterval med nedre og øvre konfidensgrænser, der viser den statistiske usikkerhed. Resultatet ligger med 95 pct. sandsynlighed inden for det angivne interval. Hvis konfidensintervallerne for to resultater ikke overlapper hinanden, er der statistisk signifikant forskel mellem de to resultater. I en branchegruppe har vi fx et resultat på 18,5 pct. med et konfidensinterval på 15,50-21,42 pct. og dette overlapper ikke med konfidensintervallet for gennemsnittet for alle lønmodtagere på 13,68-14,96 pct. Man kan dermed med en rimelig sikkerhed sige, at resultatet i branchegruppen ligger over gennemsnittet for alle lønmodtagere.

I faneblandet Svarfordeling kan du også se fordelingen af svar inden for de enkelte emner i undersøgelsen. Her er data angivet som en procent af alle lønmodtagere, der har besvaret spørgsmålet.

Anonymisering af resultater

Resultater i grupper som vedrører mindre end 5 respondenter præsenteres ikke for at sikre anonymisering af deltagerne i undersøgelsen. I nogle tilfælde har det været nødvendigt at anonymisere yderligere en gruppe, for at undgå muligheden for at kunne regne sig frem til resultatet i en enkelt anonymiseret gruppe.

Anonymiseringen betyder, at for sjældne påvirkninger i arbejdsmiljøet kan der være branchegrupper og jobgrupper, hvor resultaterne ikke vises. I disse tilfælde er resultatet angivet som et ’0’.

I de tilfælde hvor resultater for en branche- eller jobgruppe er anonymiseret inden for et givent emne, skal du være opmærksom på, at gruppen ikke vises i rangeringen. Rangeringen indeholder derfor nødvendigvis ikke alle brancher- eller jobgrupper og er dermed ikke altid dækkende for alle lønmodtagere.

Resultater som kun vedrører et udsnit af lønmodtagere

I spørgeskemaet er der i nogle tilfælde benyttet filtre, som gør, at et spørgsmål kun stilles til et udsnit af undersøgelsens deltagere. Ved at benytte filtre sikres det, at respondenterne kun svarer på spørgsmål, der er relevante for dem. Eksempelvis er det kun lønmodtagere, der har svaret, at de har våde eller fugtige hænder i deres arbejde, som efterfølgende får spørgsmål om sikker udførelse af vådt arbejde (fx om de har fået den nødvendige instruktion og oplæring i at beskytte hænderne).

I disse tilfælde er det markeret over diagrammet med teksten ’OBS: Resultaterne vedrører kun et udsnit af lønmodtagere’, og farven af søjlerne i diagrammet er ændret til grøn.

Sortering af viste resultater

Resultaterne for opgørelserne om alder, køn, branchegruppe, sektor og jobgruppe er rangeret, så du kan se, hvordan grupperne placerer sig i forhold til hinanden. Grupperne er sorteret med den højeste andel (%) eller score øverst. Gennemsnittet for alle lønmodtagere er vist ved en grå søjle og er placeret, så du nemt kan se, hvilke grupper der rangerer over og under gennemsnittet.

Du kan ændre sorteringen ved at klikke et vilkårligt sted på diagrammet og dernæst klikke på de tre prikker, der kommer frem øverst til højre i diagrammet. Vælg ’sortér akse’ og herefter det sorteringsparameter du ønsker.

Sådan eksporterer du data til Excel

Der er to muligheder for at eksportere data til Excel. Du kan enten eksportere data for ét enkelt emne eller alle emner inden for en opgørelse. I begge tilfælde er det muligt at afgrænse eksporten til udvalgte grupper.

Eksporter data for ét enkelt emne

Den første mulighed er at eksportere data for det emne, du har valgt at se inden for en opgørelse (fx Køn eller Jobgruppe).

Klik på et vilkårligt sted på diagrammet, så de tre prikker i øverste højre hjørne kommer til syne. Klik på de tre prikker og vælg ’Eksportér data’. Gem derefter filen hos dig selv med et sigende navn.  

Ønsker du at begrænse eksporten til fx én eller flere udvalgte jobgrupper, kan det gøres ved først at vælge disse i dropdown-menuen over diagrammet.

Bemærk, at Excel-arket vil indeholde én eller flere tomme søjler. Fx vil søjlen Statistisk usikkerhed være tom, og tilsvarende vil et antal søjler med svarkategorier være tomme afhængig af, hvor mange kategorier, der er relevante for det aktuelle emne.

Eksportér data for alle emner

Den anden mulighed er at eksportere resultater for alle emner inden for den valgte opgørelse, uanset hvilket emne som vises i diagrammet. Klik på knappen for tabelvisning over diagrammet og klik dernæst et vilkårligt sted på tabellen, så de tre prikker i øverste højre hjørne kommer til syne. Klik på de tre prikker og vælg ’Eksportér data’. Gem derefter filen med et sigende navn.

Kildehenvisning

Offentliggørelse eller præsentation af resultater fra undersøgelsen skal ske med tydelig kildehenvisning: Arbejdstilsynet, ’National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere’ (NOA-L) 2021. Data er indsamlet af DST Survey, Danmarks Statistik for Arbejdstilsynet. Det gælder både i forbindelse med præsentationer, formidling i diverse medier, samt rapporter mv.

Læs mere om NOA-L

Find spørgeskemaet, beskrivelse af datagrundlaget samt to skriftlige rapporter om NOA-L 2021, der indeholder yderligere information om undersøgelsen, herunder om særlige forbehold, der må tages i anvendelsen af resultaterne.

National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021

På smartphone vises denne side bedst i bred format

Henter PDF