G� til hovedindholdet

Indvendig reparation og nedrivning - fibercementplader med asbest

Når I skal arbejde med reparation eller nedrivning indvendigt i en bygning, hvor der er hårde fibercementplader, er det vigtigt, at I ved, om der er asbest i pladerne. Er det ikke undersøgt, og er bygningen opført før 1990, skal I følge reglerne i bekendtgørelsen om asbest.

Teksten er under revision som følge af, at Arbejdstilsynet den 1. juli 2023 har udstedt bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet.

Støvende arbejde

Ved indvendig nedrivning af hårde fibercementplader, der kan tages ned hele, skal arbejdsområdet afgrænses. Andre personer end dem, der udfører asbestarbejdet, må ikke opholde sig i arbejdsområdet. Det skal sikres, at der ikke spredes asbeststøv fx med befugtning af pladerne og i nødvendigt omfang med afdækning og inddækning. Arbejdet betragtes som udgangspunkt som støvende arbejde.

Risiko for støv i væsentligt omfang

Ved indvendig nedrivning af fibercementplader, der ikke kan tages ned hele, er der risiko for asbeststøv i væsentligt omfang. Arbejdsområdet skal da inddækkes tæt med undertryk, så støvet ikke spredes til andre områder, og adgangen til asbestområdet skal ske gennem en luftsluse.

Øvrige arbejdsmiljøforanstaltninger ved indvendig reparation og nedrivning

Sørg bl.a. for følgende:

  • Fjern inventar, luk bygningens ventilationsanlæg i området og afdæk ikke-vaskbare overflader, før arbejdet med fibercementpladerne påbegyndes.
  • Anvend egnede personlige værnemidler.
  • Emballér asbestaffaldet tætsluttende, så det kan transporteres til deponi uden at sprede støv.
  • Skilt med – ”Pas på. Asbestarbejde. Ingen adgang for uvedkommende”.

Asbestrengøring

I skal løbende rengøre arbejdsområdet. Når asbestarbejdet er færdigt, skal de asbestforurenede områder støvsuges med H-klasse støvsuger med efterfølgende vådrengøring og udluftning.

Læs mere

Se mere om reglerne i bekendtgørelse om asbest og i At-vejledning om asbest:

Asbest i arbejdsmiljøet - Bekendtgørelse 807 - 2023

Asbest - AT-vejledning C.2.2

Yderligere vejledning kan findes i asbest-huset.dk:

Asbest-huset - BFA Bygge&Anlæg

Henter PDF