G� til hovedindholdet

Særligt for virksomheder med 10-34 ansatte

I virksomheder med 10-34 ansatte består en AMO af en eller flere arbejdsledere, der er udpeget af arbejdsgiveren, og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, der er valgt af de ansatte. Arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål, er formand.

AMO består således som udgangspunkt af mindst tre personer, der danner en organisatorisk enhed, som kaldes AMO. Hvis det er nødvendigt for at løse opgaverne tilfredsstillende, skal enheden bestå af flere arbejdsledere og/eller arbejdsmiljørepræsentanter. 

Er der ingen arbejdsleder i virksomheden, træder arbejdsgiveren ind i dennes funktion. En anden situation kan være, at arbejdsgiveren udpeger arbejdslederen i AMO til at være sin repræsentant. I disse situationer vil AMO bestå af mindst to personer. 

Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i AMO. Formålet er at sikre, at arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter deltager ligeværdigt i AMO-arbejdet. 

For at AMO kan fungere tilfredsstillende, er det nødvendigt både med det overblik over virksomheden, som arbejdsledere har, og de erfaringer, som arbejdsmiljørepræsentanter besidder. 

Arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant kan godt i konkrete situationer erstatte hinanden i forhold til at løse opgaverne, hvis den ene ikke er til stede. Foranstaltninger, der er truffet i andre medlemmers fravær, skal hurtigst muligt meddeles den eller de pågældende. 

AMO-medlemmernes roller

Arbejdsgiveren

Arbejdsgiveren er formand i AMO. Han/hun skal derudover også sørge for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven som helhed. Arbejdsgiveren kan vælge at lade en repræsentant fungere for sig som formand. Virksomhedens øverste ledelse skal være repræsenteret i AMO. Formanden skal under alle omstændigheder kunne handle på arbejdsgiverens vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø. Med dette formandskab råder AMO altid over en person, som kan sikre en forbindelse mellem det strategiske ledelsesarbejde og arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Arbejdsledere

Arbejdslederne udgør sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne medlemmerne af AMO. Funktionen som arbejdsleder i AMO skal varetages af en eller flere personer, der leder det arbejde, som udføres i på arbejdspladsen. Vedkommende skal også have kendskab til arbejdspladsens kerneopgaver, produktion og ydelse.

Arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt de ansatte uden ledelsesansvar. 

Arbejdsmiljørepræsentanter repræsenterer de ansatte, deres viden og erfaring og skal være i kontakt med dem.

Samarbejde og arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte - AT-vejledning F.3.2

Henter PDF