G� til hovedindholdet

Særligt for virksomheder med mindst 35 ansatte

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal der oprettes en AMO i to niveauer med arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.

Det nødvendige antal arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes af arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne ud fra et nærhedsprincip, som kort fortalt betyder, at der til enhver tid skal være det nødvendige antal medlemmer og grupper. 

Det endelige antal er med andre ord ikke fastlagt på forhånd, men skal findes ud fra en konkret vurdering. I vurderingen indgår virksomheden, dens arbejdsmiljøforhold og behovet for nærhed mellem de ansatte, deres repræsentanter og de øvrige medlemmer af AMO. 

Nærhed betyder fx, at det skal være let for de ansatte og medlemmerne af AMO at komme i kontakt med hinanden, både generelt og i forbindelse med fx skifteholdsarbejde og hjemme-/udearbejde. 

Nærhedsprincippet

AMO-medlemmernes roller

Arbejdsgiveren

Arbejdsgiveren er formand i AMO. Han/hun skal derudover også sørge for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven som helhed. Arbejdsgiveren kan vælge at lade en repræsentant fungere for sig som formand. Virksomhedens øverste ledelse skal være repræsenteret i AMO. Formanden skal under alle omstændigheder kunne handle på arbejdsgiverens vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø. Med dette formandskab råder AMO altid over en person, som kan sikre en forbindelse mellem det strategiske ledelsesarbejde og arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Arbejdsledere

Arbejdslederen udpeges af arbejdsgiveren. Arbejdslederne udgør sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne medlemmerne af AMO. Funktionen som arbejdsleder i AMO skal varetages af en eller flere personer, der leder det arbejde, som udføres i virksomheden. Vedkommende skal også have kendskab til arbejdspladsens kerneopgaver, produktion og ydelse.

Arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt de ansatte. Arbejdsmiljørepræsentanter repræsenterer de ansatte, deres viden og erfaring og skal være i kontakt med dem.

De daglige opgaver varetages af arbejdsmiljøgrupper

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal de daglige opgaver i AMO varetages af en eller flere arbejdsmiljøgrupper. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant. 

Arbejdsgiveren skal i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tage stilling til, hvilke arbejdsmiljøgrupper der skal etableres. Det skal ske i overensstemmelse med det nærhedsprincip, som blev omtalt indledningsvist. 

Virksomhedens arbejdsmiljøgrupper skal tilsammen varetage alle ansattes interesser og behov i forhold til arbejdsmiljøet. Hvis arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten ikke er til stede samtidig, er det den, der er til stede, der varetager arbejdsmiljøgruppens opgaver. Den, der har været fraværende, skal hurtigst muligt have besked om, hvad der er sket i vedkommendes fravær. 

De strategiske opgaver varetages af et eller flere arbejdsmiljøudvalg

De overordnede opgaver varetages af et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper.

Arbejdsgiveren er formand i arbejdsmiljøudvalget, men arbejdsgiveren kan vælge at lade en repræsentant være formand.

Virksomhedens øverste ledelse skal være repræsenteret i AMO.

Formanden skal under alle omstændigheder kunne handle på arbejdsgiverens vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø.

Med dette formandskab råder AMO altid over en person, der kan træffe alle nødvendige beslutninger, og som kan sikre en forbindelse mellem det strategiske ledelsesarbejde og arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Der kan oprettes flere arbejdsmiljøudvalg, og der kan oprettes en AMO i mere end to niveauer. Der kan fx oprettes et tredje niveau i form af et hovedarbejdsmiljøudvalg eller andet, når virksomhedens struktur taler for det, og AMO består af flere arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsmiljøudvalget består af repræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne og en formand.

Formanden er arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål.  

Samarbejde og arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte - AT-vejledning F.3.3

Henter PDF