Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om arbejdsmiljøorganisation

Svar på de oftest stillede spørgsmål om arbejdsmiljøorganisation. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Spørgsmål og svar

 • Betyder de nye regler fra 2010 noget for de områder, der allerede havde indgået aftaler?

  Ja. For det første skal disse områder overholde alle de nye regler, som ikke kan ændres ved aftale. For det andet skal den ændrede organisering, som følger af aftalerne, sikre, at virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed bliver styrket og effektiviseret set i forhold til de nye reglers krav. For det tredje skal arbejdsgiveren efter de nye regler kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at virksomheden er omfattet af en aftale.

 • Gælder kravet om en årlig arbejdsmiljødrøftelse også for de områder, der er omfattet af aftaler?

  Reglen om at gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse er en af de organisationsregler, I kan ændre gennem en aftale.

  Vælger I, at I ikke ønsker en årlig drøftelse, så skal jeres aftale sikre et samarbejde, der er bedre end det, der ligger i den årlige drøftelse. Det gælder fx forebyggelse og planlægning og organisering af samarbejdet.

  Aftalen skal styrke og effektivisere samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden.

 • Hvad betyder AMO?

  AMO er en forkortelse af arbejdsmiljøorganisation.

  Alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal etablere en arbejdsmiljøorganisation. En Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden, hvor nøglepersonerne er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere.

  Arbejdsmiljøorganisationen skal sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne på en virksomhed eller et sted, hvor der udføres arbejde. Arbejdsmiljøorganisationen har typisk ansvaret for at identificere og kontrollere faktorer, der kan påvirke arbejdsmiljøet negativt, og for at implementere foranstaltninger, der kan forbedre arbejdsmiljøet og forebygge ulykker og arbejdsskader. Arbejdsmiljøorganisationen kan også have ansvaret for at uddanne og vejlede medarbejderne i arbejdsmiljøspørgsmål og for at koordinere samarbejdet mellem de forskellige interessenter inden for arbejdsmiljøet, f.eks. mellem ledelse, medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter

  AMO's opgaver

 • Hvad er Arbejdslederens rolle i arbejdsmiljøarbejdet?

  Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som han leder. Han skal også undersøge, om de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter hensigten. Arbejdslederen kan selv deltage i det praktiske arbejde i virksomheden, men den væsentligste del af tiden skal gå med at lede eller føre tilsyn med andres arbejde.

 • Hvilke AMO-regler kan vi erstatte med aftaler?

  I kan erstatte reglerne om organisering med aftaler. Det vil sige reglerne om:

  • Hvordan I skal etablere AMO.
  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
  • AMOs størrelse.

  I skal indgå både organisationsaftaler og virksomhedsaftaler for, at det kan lade sig gøre.

  Nogle regler kan I ikke ændre

  Der er nogle generelle regler, som I ikke kan ændre med aftaler:

  • Pligten til at etablere en AMO.
  • AMO’s opgaver.
  • Arbejdsgiverens pligter.
  • Valg og udpegning af medlemmer af AMO.
  • Arbejdsmiljøuddannelse.
 • Hvor skal den årlige arbejdsmiljødrøftelse foregå?

  Alle virksomheder, der har ansatte, skal afholde en arbejdsmiljødrøftelse.

  Hvis jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO) er i ét niveau, så skal I gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen.

  Har jeres AMO to niveauer, skal drøftelsen foregå på udvalgsniveau.

  Medlemmerne skal kunne deltage

  Den årlige drøftelse er en overordnet strategisk opgave, hvor I skal tilrettelægge og vurdere hele AMO. Medlemmerne af jeres AMO skal kunne deltage, når I planlægger arbejdsmiljøarbejdet inden for deres område. Det gælder også den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

  Mere relevant information om arbejdsmiljødrøftelsen

   

 • Hvor stor skal AMO være?

  AMO skal være stor nok til at kunne varetage sine opgaver tilfredsstillende til enhver tid.

  Det er arbejdsgiveren, der beslutter størrelsen af AMO i samarbejde med ansatte og arbejdsledere. De skal i fællesskab vurdere, hvad behovene er. De skal tage hensyn til virksomhedens struktur, ledelsesforhold og arbejdsmiljøproblemer.

  Der skal også være nok medlemmer i AMO til, at de ansatte kan komme i kontakt med deres repræsentanter. De skal kunne tale med AMO-medlemmerne om arbejdsmiljøforholdene i arbejdstiden.

  Reglerne om udvalg og grupper

  Reglerne om udvalg og grupper angiver de grundlæggende krav til struktur og antal personer i virksomhedens AMO. Den rigtige størrelse fastsættes ud fra en vurdering af de konkrete behov.

 • Hvordan kan vi dokumentere, at vi har orienteret enten AMO eller de ansatte om indholdet af en tilbagemelding?

  Arbejdstilsynet stiller ikke krav om, at I kan dokumentere orienteringen.

  Den person, der melder tilbage i "Arbejdsmiljø i din virksomhed" (ADVI) på virksomhedens vegne, skal dog give en erklæring om, at enten Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte er blevet orienteret om indholdet af tilbagemeldingen, inden I sender den til os. Erklæringen sker under strafansvar.

  Det kan være en god idé at orientere AMO eller medarbejderrepræsentanten skriftligt, fx via mail eller et mødereferat. På den måde kan I dokumentere, at orienteringen er sket rettidigt, hvis der opstår uenighed.

 • Hvordan overholder man Arbejdsmiljøloven som arbejdsgiver?

  Arbejdsmiljøloven stiller tre helt centrale krav til dig som arbejdsgiver

  1. Lav en arbejdspladsvurdering sammen med dine ansatte
  2. Afhold et årligt møde, hvor i taler om jeres arbejdsmiljø
  3. Du skal oplære og instruere dine medarbejdere

  Disse krav gælder, uanset om du har én eller flere ansatte, eller om I arbejder med farlige maskiner eller på kontor. Du kan bruge følgende værktøjer til at komme godt i gang med at sikre en sund og sikker arbejdsplads for dig og dine ansatte.

 • Kan en personalegruppe stå uden for virksomhedens AMO?

  Nej, en AMO skal omfatte alle ansatte.

  Det vil sige, at alle ansatte skal kunne deltage i valget af en arbejdsmiljørepræsentant. De skal også kunne trække på AMOs kompetence og deltagelse.

  Når der mangler en arbejdsmiljørepræsentant

  Er der et konkret tidspunkt, hvor der er et område i virksomheden, der ikke kan vælge en arbejdsmiljørepræsentant, så skal arbejdsgiveren løbende forsøge at motivere gruppen til at vælge en repræsentant.

  I denne periode kan personalegruppen trække på arbejdslederen eller eventuelt de andre medlemmer af AMO.

 • Kan vi bruge aftaleordningen, selvom ikke alle ansatte er medlem af en lønmodtagerorganisation?

  Aftaleordningen forudsætter, at den enkelte virksomhed er omfattet af en organisationsaftale og af en virksomhedsaftale. Det er imidlertid ikke en betingelse for indgåelse af en organisationsaftale eller en virksomhedsaftale, at alle ansatte er medlem af en lønmodtagerorganisation. Organisationsaftaler indgås mellem en eller flere lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer. Det vil typisk være de organisationer, der er berettigede til at forhandle overenskomst. Organisationsaftalen kan dog også indgås af en virksomhed, der ikke er medlem af en organisation. På lønmodtagersiden er det derimod et krav, at det er en lønmodtagerorganisation, der er part i organisationsaftale. Det er ikke en betingelse, at alle ansatte er medlem.

  Virksomheder, som ikke har mulighed for at bruge aftalereglerne, fordi de ansatte ikke er organiserede, kan søge dispensation hos Arbejdstilsynet.

 • Skal alle virksomheder have en AMO?

  Nej, virksomheder, der har 1-9 ansatte, skal ikke oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

  I disse virksomheder skal arbejdsgiveren sørge for, at der er et samarbejde om sikkerhed og sundhed. Samarbejdet skal ske via en løbende og direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren og de ansatte.

  Der gælder særlige regler for arbejdssteder, der er skiftende eller midlertidige. Det er fx byggepladser.

 • Skal alle virksomheder have en arbejdsmiljødrøftelse?

  Kravet om en årlig drøftelse gælder for alle virksomheder – også for virksomheder uden arbejdsmiljørepræsentant (hvor der ikke er krav om en). Arbejdsgiveren skal i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

 • Vi har 10-34 ansatte, hvordan etablerer vi en AMO?

  Arbejdsgiveren skal sørge for at etablere en arbejdsmiljøorganisation. Den skal bestå af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

  Det er arbejdsgiveren eller en repræsentant for arbejdsgiveren, der skal være formand.

  Arbejdsgiveren beslutter i samarbejde med de ansatte, hvor mange medlemmer, AMO'en skal have. Antallet skal være nok til, at AMO'en til enhver tid kan løse sine opgaver tilfredsstillende, og kan være i kontakt med de ansatte.

  • Arbejdsmiljøorganisationens størrelse og antal medlemmer
  • Arbejdsgiverens pligter
 • Vi har 35 eller flere ansatte, hvordan etablerer vi en AMO?

  Det er arbejdsgiveren, der skal etablere en arbejdsmiljøorganisation. Den skal bestå af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

  En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder.

  Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra jeres arbejdsmiljøgrupper.

  Arbejdsgiveren beslutter i samarbejde med de ansatte, hvor mange medlemmer og grupper, AMO'en skal have. Antallet skal være nok til, at AMO'en til enhver tid kan løse sine opgaver tilfredsstillende, og kan være i kontakt med de ansatte.

  • AMO’en størrelse, antal medlemmer og grupper
  • Arbejdsgiverens pligter

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Henter PDF