G� til hovedindholdet

Arbejdsmiljørådgivning

I kan søge om støtte til autoriseret arbejdsmiljørådgivning eller rådgivning fra en arbejdsmedicinsk klinik med henblik på at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte, eller at de ansatte kommer ud for arbejdsulykker. I kan søge om tilskud til projekter, hvis jeres virksomhed ønsker at gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljørådgivning

Hvad kan I søge om tilskud til?

Nedenfor er beskrevet en række eksempler på aktiviteter, som I kan søge tilskud til:

 • Projekter, der styrker virksomhedens viden om nedslidning, og gør jer i stand til at organisere arbejdet, så det kan udføres på en forebyggende og sundhedsfremmende måde. Det kan eksempelvis gøres gennem kompetenceudvikling af ledere eller nøglepersoner.
 • Projekter, der styrker virksomhedens viden om forebyggelse af ulykker og værktøjer hertil. Det kan f.eks. være ved implementering af et analyseredskab til analyse af ulykker og nærved hændelser og opfølgning på resultater af disse.
 • Rådgivning til at igangsætte og styre aktiviteter, hvor I fx indfører nye metoder eller tilgange, der skal styrke jeres ergonomisk eller psykiske arbejdsmiljø.

Hvorfor er det en god ide?

Forbedring af virksomhedens arbejdsmiljø kan være en vanskelig opgave at overskue. En autoriseret arbejdsmiljørådgiver kan tilbyde viden og faglig ekspertise til gennemførelse af forskellige forløb med henblik på at forebygge nedslidning eller arbejdsulykker.

Eksempler på brug af arbejdsmiljørådgivning

Kortlægning af forskellige eksponeringer

I en virksomhed rapporterer flere af medarbejderne fysisk anstrengelse i arbejdet, samt smerter og træthed efter endt arbejdsdag. Hverken ledelse eller medarbejdere kan pege på enkelte arbejdsopgaver som særskilte risikofaktorer. Virksomheden får hjælp til at fastsætte belastningen af medarbejderens arbejdseksponeringer i deres forskellige arbejdsopgaver fordelt over hele arbejdsdagen. Derudover får de rådgivning om, hvordan de kan nedsætte kombinationsbelastningerne og derved den samlede daglige belastning ved at fordele arbejdseksponeringerne og de arbejdsopgaver, der aflaster mere ligeligt.

Eksempel om sundhedsmiljø

I en virksomhed rapporterer flere af medarbejderne fysisk anstrengelse i arbejdet samt smerter og træthed efter endt arbejdsdag. Hverken ledelse eller medarbejdere kan pege på enkelte arbejdsopgaver som årsag til smerterne. De vurderer, at det er kombinationen af flere belastninger over hele dagen, der er udfordringen. Virksomheden får hjælp til at fastslå, hvilke belastninger medarbejderne har i deres forskellige arbejdsopgaver. Derudover får de rådgivning om, hvordan de kan mindske den samlede daglige belastning ved at variere arbejdsdagen så de mest belastende arbejdsopgaver og de arbejdsopgaver, der aflaster, fordeles på en bedre måde.

Implementering af toolboksmøder og sikkerhedsrunderinger

I en håndværkervirksomhed bliver mester og medarbejdere enige om, at de vil arbejde med at forebygge ulykker, da de har haft et par hændelser, som er lige ved at gå rigtigt galt. Virksomheden får rådgivning til implementering af toolboksmøder og sikkerhedsrunderinger og får tydeliggjort mesters og de ansattes roller og ansvar i det daglige arbejde. Det betyder for virksomheden, at de får et øget fokus på, hvordan de daglige opgaver på skiftende arbejdspladser bliver udført sikkert. og at alle er klar over, hvilket ansvar de hver især har.

Udarbejdelse og implementering af brugbare politikker

I en virksomhed er medarbejdere og ledelse blevet enige om at styrke den gode omgangstone og forebygge krænkende handlinger, herunder seksuel chikane. Virksomheden får hjælp til at udarbejde og implementere en politik, som både medarbejdere og ledelse vurderer er nyttig og brugbar, og som blandt andet tydeliggør, hvordan man i virksomheden vil identificere og forebygge krænkende handlinger, og hvordan man vil håndtere det, hvis problemet opstår.

Udvikling af gode introduktionsforløb for nyansatte

I en virksomhed har man oplevet flere udfordringer med at fastholde nyansatte.
Virksomheden får hjælp til at undersøge problemerne og udvikle og implementere gode introduktionsforløb, der understøtter at nyansatte kommer godt ind i det faglige og sociale fællesskab på arbejdspladsen.

Hvad skal I være opmærksomme på?

 • Overvej om I har erfaringer fra tidligere, som I med fordel kan anvende. Har I fx lavet nogle andre arbejdsmiljøtiltag, som I er lykkes godt med? Hvad var grunden til, at det gik sådan?
 • Det er en god ide at inddrage medarbejderne både i at udpege problemstillinger og mulige løsninger.
 • Lav gerne en plan for, hvordan alle relevante medarbejdere bliver inddraget i projektet.
 • Sørg for, at det er tydeligt, hvilke roller fx arbejdsmiljørådgiveren, lederen og medarbejderrepræsentanten har. Det kan også være godt at have en plan for, hvem der har ansvaret for de forskellige dele af projektet.
 • Det er vigtigt, at ledelsen bakker op om den indsats, der sættes i gang – både i ord og handling. Det medvirker ofte til, at projektet bliver gennemført på en god måde og med det ønskede resultat.
 • Det er en god ide løbende gennem projektet at snakke om, hvordan det går med de igangsatte aktiviteter. Virker de efter hensigten, eller er der behov for at justere undervejs?
 • Overvej allerede tidligt i jeres projekt, hvordan I vil samle information om gode og mindre gode ting, som I har fået ud af projektet. Når I tidligt har gjort jer disse tanker, bliver det oftere lettere, at evaluere jeres projekt, når det er afsluttet.

 

Anbefalinger til gode forløb med effekt

Her kan du finde en række anbefalinger til rådgivning om smerter i muskler og led på arbejdspladsen. Anbefalingerne er en sammenfatning af evidens og praktiske erfaringer. Anbefalingerne er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne. Anbefalingerne retter sig primært mod arbejdsmiljørådgivere, som arbejder med smerter i muskler og led, og som hjælper med at gennemføre organisatoriske indsatser.

Anbefalinger til rådgivning om smerter i muskler og led på arbejdspladsen - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

OBS!

Arbejdsmiljøpuljen er lukket for ansøgninger indtil videre.

Webinar for autoriserede arbejdsmiljørådgivere afholdt den 30. september 2021

 • Hvad kan Arbejdsmiljøpuljen give tilskud til?
 • Hvordan laver man det gode tilbud og laver den gode ansøgning?
 • Hvad lægger Arbejdstilsynet vægt på i sagsbehandlingen?
 • Hvilke faldgruber skal man være opmærksom på?

Med den nye Arbejdsmiljøpulje kan små private virksomheder få tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker. På dette webinar sætter Arbejdstilsynet fokus på den gode ansøgning og kommer med gode råd til, hvordan man som autoriseret arbejdsmiljørådgiver kan hjælpe virksomhederne med at lave den gode ansøgning til puljen.

Webinaret gennemgår puljens fokusområder, viser eksempler på gode ansøgninger og sætter fokus på de mest almindelige afslagsbegrundelser.

Webinaret kan tilgås her:

Webinar for rådgivere

Webinar om arbejdsmiljøpuljen - pdf

Kontakt sekretariatet for hjælp

I Arbejdstilsynet sidder et sekretariat parat til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til puljen.

Ring: 70 12 12 88 (tast 5). Telefontid: mandag, onsdag og fredag 9-10:00

E-mail: arbejdsmiljoepuljen@at.dk

Oftest stillede spørgsmål

Spørgsmål og svar

Tidligere afholdt webinar om puljen

Gense webinaret fra 28. april 2021 om Arbejdsmiljøpuljen. Webinaret giver en introduktion til puljens tre spor, ansøgningsprocessen og svar på de spørgsmål, vi oftest får

Se webinaret

Henter PDF