G� til hovedindholdet

Arbejde, der indebærer kontakt med asbest

Arbejdstilsynet kan ansøges om en bindende forhåndsbesked om et påtænkt arbejde, der indebærer arbejde med asbest. Det kan fx være ind- og udvendig asbestsanering af bygninger og konstruktioner.

Ansøgningens indhold

En ansøgning om bindende forhåndsbesked om asbestarbejde skal indeholde oplysninger, der beskriver arbejdet så entydigt, at Arbejdstilsynet kan vurdere, om arbejdet opfylder lovgivningens krav til den pågældende type af asbestarbejde.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

Ansøgeren

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Telefon
 • Telefax
 • E-post
 • Kontaktperson
 • CVR-nr.
 • Eventuelt P-nr.

Arbejdsstedet

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Eventuel anden stedsangivelse

Udførende virksomhed

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Telefon
 • Telefax
 • E-post
 • Kontaktperson
 • CVR-nr.
 • Eventuelt P-nr.

Tidspunktet

 • Starttidspunktet
 • Det forventede sluttidspunkt

Ansøgeren skal være opmærksom på, at Arbejdstilsynets sagsbehandlingstid er fire uger fra ansøgerens accept af det forventede gebyr.

Medarbejderne

 • Det forventede antal medarbejdere
 • Uddannelse af de medarbejdere, der skal udføre arbejdet ved indvendig nedbrydning

Bygningen

 • Eventuelt kortlægningsrapport
 • Mængden og arten af asbest - fx antal m2
 • Hvilke typer, der er tale om - fx loftsplader eller rørisolering

Plan over saneringsstedet

 • Arbejdsområdet
 • Afgrænsning til omgivelserne
 • Slusearrangement
 • Badefaciliteter

Udvendig sanering af tagbeklædning

 • Bølgeplader - angiv type
 • Skiferplader

Indvendig sanering - hvor er asbestmaterialet anbragt?

 • Boilerrum
 • Loftrum
 • Krybekælder
 • Andre snævre rum, hvor der skal tages særlige hensyn

Affaldshåndtering 1)

 • Gruppen
 • Endeligt anbringelsessted

1) Se NMK 96, brancheaftale om selektiv nedbrydning 1996.

Arbejdsmetode

 • Totalsanering
 • Nedrivning
 • Posemetoden
 • Anden arbejdsmetode
 • Hvordan arbejdet generelt tænkes udført

Arbejdsmiljøorganisation

Hvis der findes en arbejdsmiljøorganisation på området, skal den høres. Arbejdsmiljøorganisationens udtalelse skal vedlægges ansøgningen.

Diverse

 • Anvendte personlige værnemidler
 • Den tid, man bruger personlige værnemidler
 • Rengøringsprocessen
 • Kopi af anmeldelse af arbejdspladsen til myndigheden - fx Miljømyndigheden og Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet gør opmærksom på, at en bindende forhåndsbesked ikke fritager ansøger fra at følge andre myndigheders krav.

Henter PDF