G� til hovedindholdet

Daglig løftemængde

Arbejdstilsynet kan ansøges om en bindende forhåndsbesked om et påtænkt arbejde, der indebærer løft, hvor den daglige løftemængde har betydning. Der kan kun ansøges om bindende forhåndsbesked, når byrderne generelt vejer tre kg eller derover.

Der kan ikke opnås bindende forhåndsbesked om løft, der er relateret til udformningen af en maskine, der er omfattet af maskindirektivet. Disse løft vurderes i relation til CEN-standarder på området, herunder DS/EN 1005-2 Maskinsikkerhed - Menneskets fysiske ydeevne - Del 2: Manuel håndtering af maskiner og maskindele.

Ansøgningens indhold

En ansøgning om bindende forhåndsbesked om daglig løftemængde skal indeholde oplysninger, der beskriver arbejdet så entydigt, at Arbejdstilsynet kan vurdere, om det opfylder lovgivningens krav til den pågældende type arbejde

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

Ansøgeren

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Telefon
 • Telefax
 • E-post
 • Kontaktperson
 • CVR-nr.
 • Eventuelt P-nr.

Arbejdsstedet

(skal kun oplyses, hvis arbejdsstedet er et andet end ansøgerens adresse)

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Eventuel anden stedsangivelse

Arbejdsproces

 • En kortfattet beskrivelse af de arbejdsprocesser, hvor den store daglige løftemængde vil forekomme

Samlet daglig løftemængde skal kortlægges for hver enkelt ansat, som udfører løftearbejde og følgende spørgsmål skal besvares: 

Arbejdsstedet, hvor håndteringen foregår

 • Friplads til at udføre arbejdet i højde og gulvareal
 • Underlagets beskaffenhed - fx plant, skridsikkert og niveauforskelle
 • Belysningsforhold - fx tilstrækkelig rum- og arbejdsbelysning
 • Termiske forhold - fx passende temperaturforhold uden kulde, træk eller stærk varme
 • Inventar og maskiner - fx passende arbejdshøjder og rækkeafstande

Byrderne

 • Vægten af enkeltbyrders maksimum og minimum samt vægten af hovedparten af byrderne
 • Dimensioner - fx form, balance og byrdernes stabilitet
 • Håndgreb - beskriv fx åbningsstørrelse, tykkelse og materiale
 • Overflade - fx kold, varm, ru, kantet og skarp

Processen

 • Hvor løftes til og fra? Angiv højder fra og til samt rækkeafstande ved løft og ved frasætning af byrden
 • Løftes midt foran kroppen
 • Vrides/drejes under løftet
 • Løftes med en hånd
 • Bæres byrden, angiv da afstanden i meter

Arbejdsmiljøorganisation

Hvis der findes en arbejdsmiljøorganisation på området, skal den høres. Arbejdsmiljøorganisationens udtalelse skal vedlægges ansøgningen. 

Skema til kortlægning af løftearbejdet for den enkelte medarbejder

Angiv, hvor mange byrder der dagligt løftes i hver rækkeafstand og løfteniveau:

 

Tæt ved kroppen 

Underarms afstand 

3/4-arms afstand eller mere 

  Antal Vægt Antal x vægt Antal Vægt Antal x vægt Antal Vægt Antal x vægt
Albue til skulderhøjde                  
Midtlår til albuehøjde                  
Knæ til midtlårhøjde                  
Over pallehøjde til knæhøjde                  
I alt                  
 • Beskriv også andet arbejde, som medarbejderne udfører
 • Hvorfor kan virksomheden ikke anvende tekniske hjælpemidler til at reducerer den samlede daglige løftemængde?

Læs også

Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Henter PDF