G� til hovedindholdet

Indretning af fællesarealer i forbindelse med renovering af bygninger

Arbejdstilsynet kan ansøges om en bindende forhåndsbesked om indretning af fællesarealer i forbindelse med et påtænkt arbejde med renovering af bygninger. Bygherrer er ikke ansøgningsberettigede.

Ansøgningens indhold

En ansøgning om bindende forhåndsbesked om indretning af fællesarealer i forbindelse med renovering af bygninger skal indeholde oplysninger, der beskriver arbejdet så entydigt, at Arbejdstilsynet kan vurdere, om det opfylder lovgivningens krav til den pågældende type arbejde.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

Ansøgeren

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Telefon
 • Telefax
 • E-post
 • Kontaktperson
 • CVR-nr.
 • Eventuelt P-nr.

Arbejdsstedet

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Eventuel anden stedsangivelse

Udførende virksomhed

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Telefon
 • Telefax
 • E-post
 • Kontaktperson
 • CVR-nr.
 • Eventuelt P-nr.

Tidspunktet

 • Starttidspunktet
 • Det forventede sluttidspunkt

Ansøgeren skal være opmærksom på, at Arbejdstilsynets sagsbehandlingstid er seks til otte uger fra ansøgerens accept af det forventede gebyr.

Bygningen

 • Kopi af bygningens tilstandsrapport/kortlægning af bygningens aktuelle tilstand
 • Oplysninger om fx asbest eller andet materiale, der skal fjernes fra bygningen
 • Oplysninger om forurening af bygninger og grund

Arbejdet

 • Det forventede antal medarbejdere
 • Tegninger og beskrivelser af fællesområderne for hele perioden
 • Den enkelte arbejdsgivers arbejdsopgaver på byggepladsen
 • Hvor der er afsat plads til og etablering af velfærdsfaciliteter
 • Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr
 • Adgangs-, transport- og flugtveje, herunder den nødvendige belysning
 • Hvor der er afsat plads til materialedepoter, herunder hensigtsmæssigt og stabilt underlag
 • Midlertidige værksteder eller værkstedscontainere
 • Tilslutning til el, vand og kloak samt kontrol af samme

Diverse

 • Hvem der tilvejebringer, vedligeholder og fjerner de fælles sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger, herunder eventuelle vinterforanstaltninger som snerydning
 • Eksisterende risici på arealer, og hvilke risici det drejer sig om
 • Beredskabsplan ved uheld

Arbejdstilsynet gør opmærksom på, at en bindende forhåndsbesked ikke fritager ansøger at følge andre myndigheders krav.

Henter PDF