G� til hovedindholdet

Nedbrydning af bygninger og konstruktioner

Arbejdstilsynet kan ansøges om en bindende forhåndsbesked om et påtænkt arbejde, der indebærer nedbrydning af bygninger og konstruktioner - dog ikke delnedbrydning fx i forbindelse med ombygning.

Ansøgningens indhold

En ansøgning om bindende forhåndsbesked om nedbrydning af bygninger og konstruktioner skal indeholde oplysninger, der beskriver arbejdet så entydigt, at Arbejdstilsynet kan vurdere, om det opfylder lovgivningens krav til den pågældende type arbejde.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

Ansøgeren

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Telefon
 • Telefax
 • E-post
 • Kontaktperson
 • CVR-nr.
 • Eventuelt P-nr.

Arbejdsstedet

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Eventuel anden stedsangivelse

Udførende virksomhed

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Telefon
 • Telefax
 • E-post
 • Kontaktperson
 • CVR-nr.
 • Eventuelt P-nr.

Tidspunkt

 • Starttidspunktet
 • Det forventede sluttidspunkt

Ansøgeren skal være opmærksom på, at Arbejdstilsynets sagsbehandlingstid er fire uger fra ansøgerens accept af det forventede gebyr.

Bygningen

 • Kopi af bygningens tilstandsrapport/kortlægning af bygningens aktuelle tilstand
 • Oplysninger om mængden og arten af fx asbest eller andet materiale, der skal fjernes fra bygningen eller konstruktionen inden nedbrydningen
 • Oplysninger om forurening af bygninger og grund

Arbejdet

 • Det forventede antal medarbejdere
 • Skal arbejdet udføres som selektiv nedbrydning
 • Rækkefølgen af nedbrydningsarbejdet
 • Midlertidige sikkerhedsforanstaltninger under nedbrydningsarbejdet som fx
  - Afstivninger af ustabile konstruktioner eller konstruktionsdele
  - Rækværk ved kanter, hvor der kan ske fald
  - Overdækning af huller eller andre åbne konstruktioner, hvor der kan ske fald
 • Hvilke maskiner og andet teknisk udstyr, der bruges ved nedbrydningen
 • Eventuelle sprængningsplaner og -tilladelser
 • Støv- og støjbegrænsende foranstaltninger
 • Anvendte personlige værnemidler og eventuelt vaccinationer
 • Velfærdsforanstaltninger

Affaldshåndtering 1)

 • Gruppen
 • Endeligt anbringelsessted

1) Se NMK 96, brancheaftale om selektiv nedbrydning 1996

Arbejdsmiljøorganisation

Hvis der findes en arbejdsmiljøorganisation på området, skal den høres. Arbejdsmiljøorganisationens udtalelse skal vedlægges ansøgningen.

Andet

 • Tilladelse til nedbrydning fra de kommunale myndigheder med eventuelle betingelser
 • Beredskabsplan ved uheld

Arbejdstilsynet gør opmærksom på, at en bindende forhåndsbesked ikke fritager ansøger fra at følge andre myndigheders krav.

Henter PDF