Gå til hovedindholdet

Koordinatorernes arbejdsmiljøuddannelse

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på bygge- og anlægspladser.

Koordinatorerne skal gennem uddannelsen erhverve sig den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Uddannelsen skal medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde.

Uddannelsens indhold

Indholdet i arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer skal tilrettelægges således, at kursusdeltagerne undervises i:

 1. Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler og påvirkning af byggeriets aktører - herunder ansatte og arbejdsledere - til fremme af arbejdsmiljøet.
 2. Koordinatorens opgaver og funktion.
 3. Koordinatorens og arbejdsmiljøorganisationens relationer til andre aktører inden for arbejdsmiljøområdet, herunder autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet m.v.
 4. Koordinatorens rolle i organisationsstrukturen på bygge- og anlægspladsen - herunder principper for og metoder til at lede og gennemføre sikkerhedsmøder og sikkerhedsråd.
 5. Udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed.
 6. Effektiv og systematisk planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejde i fællesområderne.
 7. Metoder, som arbejdsmiljøorganisationen kan anvende i det forebyggende arbejde på virksomheden. Det kan fx være arbejdsmiljøgennemgange eller tjekskemaer til at identificere arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV) eller handlemuligheder i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø.
 8. Arbejdsmiljøledelse i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde.
 9. Koordinatorens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer.

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer - fysisk fremmøde

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer (tilstedeværelsesuddannelsen) består af en fælles uddannelse på i alt 37 timer, inklusiv kortere pauser, men eksklusiv frokostpauser, fordelt ligeligt på mindst fire dage. Uddannelsen kan opdeles i adskilte dage eller gennemføres i sammenhæng. Uddannelsen skal være gennemført inden 15 uger fra uddannelsens start.
 
Kursusdeltagerne skal som en del af kurset, men uden for det afsatte timeantal på 37 timer, gennemføre en praktisk opgave, som kobler kursets indhold med den enkelte deltagers arbejde som koordinator.

Undervisningen i koordinatorens arbejdsopgaver og funktion bør indeholde aftale- og kontraktformer, herunder partnering- og entrepriseaftaler, og aftalernes betydning for koordinatorens udøvelse af funktionen.

Principper for god byggepladsledelse, herunder krav om klart mandat fra bygherren og rapportering til bygherren om byggepladsens udvikling kan ligeledes inddrages i undervisningen.

I forbindelse med undervisningen i koordinatorens opgaver bør deltagerne arbejde med, hvordan de interne aktører på en bygge- og anlægsplads, herunder bygherre, projekterende, virksomhedernes arbejdsgivere, arbejdsledere, ansatte, virksomhedernes sikkerhedsorganisationer og tillidsrepræsentanter kan virke sammen i et forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Ved undervisningen i organisationsstrukturer på en bygge- og anlægsplads kan deltagerne koble deres erfaringer fra praksis til undervisningen. Hovedområderne og begreberne sættes i relation til arbejdsmiljøarbejdet på bygge- og anlægspladser. Desuden kan begreberne belyses med eksempler fra deltagernes dagligdag.

Udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer - fysisk fremmøde

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer - digital

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer (netuddannelse) foregår som delvis netbaseret undervisning.

Netbaseret undervisning indledes med én dags undervisning med fysisk fremmøde (tilstedeværelsesundervisning) for det samlede hold, hvor den enkelte kursusdeltager

 1. får et helhedsindtryk af arbejdsmiljøuddannelsens indhold og af arbejdsmiljøområdet
 2. får sine arbejdsmiljømæssige forudsætninger afdækket, så underviseren kan udarbejde en aktivitetsplan over kursusdeltagerens indsats i uddannelsesforløbet
 3. kan sætte bygge- og anlægspladsens arbejdsmiljøarbejde i relation til arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
 4. får kendskab til koordinatorens og arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion
 5. supplerer sine forudsætninger for at gennemføre den netbaserede undervisning.

Under den netbaserede del af undervisningen skal

 1. underviser sammen med kursusdeltageren udarbejde en aktivitetsplan om indhold og tidsplan for uddannelsesforløbet
 2. kursusdeltageren løse de aftalte opgaver, der skal relatere til kursusdeltagerens egen arbejdsplads.

Opgaverne skal være af forskellige sværhedsgrader og mindst én opgave skal omfatte gennemførelse af konkrete arbejdsmiljøaktiviteter, som kobler kursets indhold med den enkelte kursusdeltagers funktion som koordinator, hvilket svarer til den praktiske opgave på tilstedeværelseskurset.

Udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer - digitalHenter PDF