Gå til hovedindholdet

Godkendelse af kursusudbydere

Godkendelsen til at udbyde kursus gives af Arbejdstilsynet, og det sker efter indstilling fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Ansøgningen skal derfor sendes til EVA. Til ansøgningsskemaet vedlægges uddannelsesplaner og dokumentation for undervisernes kvalifikationer.

Ansøgningsskema findes på EVA's hjemmeside.

EVA's hjemmeside

Offentliggørelse

Godkendte kursusudbydere offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside. Listen giver oplysning om den periode, den pågældende udbyder er godkendt for.

Arbejdstilsynets godkendelse gælder i 3 år med mindre betingelserne for godkendelse ikke længere er til stede. Der kan inden for den 3-årige periode ske godkendelse af yderligere uddannelsesplaner.

Spørgsmål om godkendelse af kursusudbydere kan sendes på e-mail til at@at.dk 

En udbyder, der er godkendt til at udbyde en arbejdsmiljøuddannelse, skal meddele Arbejdstilsynet, hvis der sker ændringer i de forhold, som fremgik af udbyderens ansøgningsmateriale om godkendelse.

Arbejdstilsynet kan tilbagekalde en godkendelse, hvis den groft misbruges, eller der er alvorlige mangler i kvaliteten af den udbudte uddannelse.

Senere ændringer af oplysningerne i godkendelsen herunder anmeldelse af nye undervisere

Hvis der sker ændringer i de oplysninger, der stod i ansøgningen, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har behandlet, for eksempel hvis kursusudbyderen ønsker at anvende en ny underviser, skal oplysningerne sendes til Arbejdstilsynet på e-mail til:

at@at.dk

eller med brev til Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø.

Materialet skal indeholde oplysninger om Arbejdstilsynets og EVA’s sagsnummer, som står på godkendelsen.

Når Arbejdstilsynet har modtaget oplysningerne, vil EVA blive anmodet om en udtalelse. Når Arbejdstilsynet har modtaget EVA’s udtalelse, vil udbyderen modtage en afgørelse af, om ændringerne i ansøgningsgrundlaget kan godkendes, herunder om nye undervisere kan accepteres.

Gebyr for godkendelse, evaluering og kvalitetskontrol

Arbejdstilsynet opkræver gebyr for den tid, som Arbejdstilsynet skal anvende til behandling af ansøgninger om godkendelse som udbyder. Dette gælder, uanset om der meddeles afslag, eller ansøgningen trækkes tilbage. Arbejdstilsynets gebyr udgør 670,- kr. pr. påbegyndt time eksklusiv moms, der bruges til Arbejdstilsynets behandling af sagen om godkendelse.

Arbejdstilsynets gebyr er angivet i 2010 niveau og reguleres hvert år pr. 1. april med det generelle pris- og lønindeks.

Betales gebyret ikke rettidigt, forrentes gebyret med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdag. Arbejdstilsynet har udpantningsret for det manglende indbetalte gebyr. Hvis en ansøger trods gentagne påkrav har undladt at betale Arbejdstilsynets gebyr, vil Arbejdstilsynet overdrage inddrivelsen til SKAT.

For udarbejdelse af en begrundet indstilling til brug for en ansøgning om godkendelse som kursusudbyder opkræver EVA et gebyr på 15.000,- kr. eksklusiv moms pr. uddannelsesplan. Gebyret betales forud for udarbejdelsen af indstillingen.

EVA opkræver videre et gebyr på 6000,- kr. eksklusiv moms pr. uddannelsesplan fra alle godkendte udbydere for den årlige evaluering og kvalitetskontrol af godkendte udbydere. Gebyr skal dække den årlige evaluering og kvalitetskontrol. Gebyret betales forud for et år ad gangen.Henter PDF