Gå til hovedindholdet

Fortolkningsbidrag: Skal ulykken anmeldes til Arbejdstilsynet?

Arbejdsgiverens pligt til at anmelde arbejdsulykker er beskrevet i arbejdsmiljølovgivningen. Fortolkningen af begrebet ”arbejdsudygtighed” er afgørende for, om en hændelse på arbejdspladsen er en arbejdsulykke, der skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynets fortolkningsbidrag om anmeldepligtige arbejdsulykker

Denne side er et fortolkningsbidrag til reglerne om anmeldelse af arbejdsulykker efter arbejdsmiljøloven, indtil der forventeligt medio 2020 er udarbejdet en vejledning til de kommende fælles regler om anmeldelse efter henholdsvis arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven.

Reglen

Det fremgår af § 1, stk. 1, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 615 af 8. juni 2010 med senere ændringer, at:

"Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket ved arbejde for arbejdsgiveren, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen."

- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 615

Arbejdsudygtighed og fravær

Arbejdsudygtighed (fremover benævnt fravær) betyder, at den tilskadekomne ikke er eller vil være i stand til at udføre sit sædvanlige arbejde. Det er i vurderingen af, om der er tale om fravær fra det sædvanlige arbejde, afgørende for anmeldepligten, om den tilskadekomne kan påtage sig sin sædvanlige arbejdsfunktion i fuldt omfang. Det er uden betydning for anmeldelse af arbejdsulykken, om vedkommende på tilskadekomstdagen ikke kan genoptage sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang.

Hvad der forstås ved det sædvanlige arbejde, kommer an på en konkret vurdering. Det kan fx fremgå af en jobbeskrivelse, en ansættelseskontrakt eller af den tilskadekomnes stillingsbetegnelse på virksomheden.

Fraværet efter en arbejdsulykke medfører oftest, at den tilskadekomne har sygefravær. Men der kan også være tale om, at vedkommende fx i fastholdelsesøjemed bliver sat til andet arbejde (”skånejob”) eller midlertidigt arbejder på nedsat tid. Dette fritager dog ikke for anmeldepligten.

Eksempel 1: (skånearbejde)

En renovationsmedarbejder kommer til skade og kan i en periode ikke samle skrald, men udfører i stedet diverse kontorarbejde. Ulykken skal anmeldes, da han er fraværende fra sit sædvanlige arbejde.

Eksempel 2: (skånearbejde)

En tømrer falder og pådrager sig en forstuvning af højre håndled. Efter besøg på skadestuen er han tilbage på arbejde dagen efter, hvor han for at skåne hånden bistår med forefaldende administrativt arbejde. Ulykken skal anmeldes, da han ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde.

Fraværets varighed og anmeldepligt

Fraværet fra det sædvanlige arbejde behøver ikke at følge umiddelbart efter ulykkeshændelsen. En arbejdsulykke skal anmeldes, selv om der først opstår fravær senere.

En skade konstateres også i nogle tilfælde først et stykke tid efter den hændelse (ulykke), der var årsag til den. Fraværet fra det sædvanlige arbejde regnes fra det tidspunkt, hvor skaden konstateres.

Det er således ikke afgørende, om den tilskadekomne faktisk er sygemeldt næste dag, men om vedkommende vil kunne genoptage sit sædvanlige arbejde, såfremt næste dag var en arbejdsdag. Det betyder fx, at en arbejdsulykke skal anmeldes, hvor den tilskadekomne har skiftende vagter og ikke skal på arbejde næste dag. Tilsvarende gælder for ulykker, der sker op til weekender og fridage i øvrigt.

En arbejdsulykke har medført fravær i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen, hvis der er helt eller delvist fravær fra det sædvanlige arbejde efter, at skaden er konstateret. Det betyder, at anmeldepligten træder i kraft første gang, der er fravær fra det sædvanlige arbejde udover tilskadekomstdagen. Der kan ikke summeres op til en hel (arbejds-)dag ud fra fraværstimer fordelt på flere dage.

Eksempel 3: (senere fravær)

En socialrådgiver er blevet truet på livet af en tidligere klient i Socialcentret. Hun fortæller om begivenheden i teamet, og forsøger i den følgende tid at varetage sine daglige opgaver. Efter henvisning til en psykolog for at få bearbejdet sin frygt for at møde klienten igen, melder hun sig syg efter en uge. Ulykken skal anmeldes, selv om der ikke var umiddelbart fravær efter hændelsen.

 

Formålet med anmeldelse af arbejdsulykker

Formålet med registrering og anmeldelse af arbejdsulykker mv. er at kunne forebygge arbejdsulykker ved at undersøge og analysere årsagerne til de ulykker, der er sket. Anmeldelserne danner således grundlag både for virksomhedens eget arbejde med at forebygge arbejdsulykker og for Arbejdstilsynets mulighed for at føre tilsyn med dem og for i øvrigt via statistikken at målrette forebyggelsesindsatsen.

I forbindelse med forebyggelse af arbejdsulykker er det uden betydning, om den tilskadekomne har faktisk sygefravær fra virksomheden, eller om vedkommende udfører andet arbejde end sit sædvanlige. Hvis personen ikke kan genoptage sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang, er der sket en hændelse, hvor gentagelse ifølge intentionerne i reglerne skal forebygges.Henter PDF