Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om arbejdsulykker

Svar på de oftest stillede spørgsmål om arbejdsulykker. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

Spørgsmål og svar

 • EASY: En vikar fra et vikarbureau er kommet ud for en arbejdsulykke. Hvem skal anmelde ulykken i EASY?

  Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde arbejdsulykker.

  Når man skal finde ud af, hvem der er arbejdsgiver i den konkrete situation, skal man bl.a. lægge vægt på følgende i en samlet vurdering:

  • Hvem instruerer den beskæftigede og kontrollerer arbejdet?
  • Hvem stiller arbejdsrum, maskiner, redskaber mv. til rådighed til at udføre arbejdet?
  • Hvem har risikoen for resultatet af arbejdet, som den beskæftigede udfører?
  • Hvem udbetaler løn til den beskæftigede?

  Arbejdsmiljølovgivningen tager udgangspunkt i, at det er den virksomhed, som reelt er i stand til at sørge for arbejdsmiljøet samt forebygge arbejdsulykker og arbejdsskader, der er ansvarlig som arbejdsgiver. Hvis en ansat bliver udlejet fra fx en entreprenør til en anden eller fra et vikarbureau, og den ansatte kommer ud for en arbejdsulykke, så er det den entreprenør/eller virksomhed, som aktuelt får udført arbejdet, der har arbejdsgiveransvaret og anmeldepligten.

 • EASY: Hvordan anmelder jeg en arbejdsulykke?

  Den eller de medarbejdere, der skal anmelde arbejdsulykker, skal have en NemID medarbejdersignatur med rettighed til EASY, der er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

  Før virksomheden kan indsende en anmeldelse fra EASY, skal dens forsikringspolice indtastes.

  Sådan anmelder du en ulykke i EASY

  Videoen fortæller, hvordan du får de rigtige rettigheder og anmelder en arbejdsulykke i EASY

  Læs mere

  Anmeld arbejdsulykken

 • Hvad er fristen for, at du som arbejdsgiver skal anmelde en arbejdsulykke?

  Fristen for at du som arbejdsgiver skal anmelde en arbejdsulykke efter både arbejdsmiljøloven og arbejdsskadeloven er 14 dage efter den første fraværsdag.

  Ved den første fraværsdag forstås den første dag ud over skadesdagen, hvor medarbejderen ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde.

  Den første fraværsdag behøver ikke ligge i umiddelbar forlængelse af skadesdagen, men kan komme på et senere tidspunkt.

  Hvis du tror, at vedkommende kan være berettiget til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, skal arbejdsulykken anmeldes, selvom der ikke har været fravær. Det afgørende er, om der kan komme til at ske udbetaling efter loven. Fristen er i det tilfælde 14 dage efter ulykkesdagen, hvis du på det tidspunkt tror, at din medarbejder kan være berettiget til ydelser efter loven.

  Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

 • Hvad gør Arbejdstilsynet, når en arbejdsulykke er anmeldt?

  Formålet med registrering og anmeldelse af arbejdsulykker mv. er at kunne forebygge arbejdsulykker ved at undersøge og analysere årsagerne til de ulykker, der er sket. Anmeldelserne danner således grundlag både for virksomhedens eget arbejde med at forebygge arbejdsulykker og for Arbejdstilsynets mulighed for at føre tilsyn med dem og for i øvrigt via statistikken at målrette forebyggelsesindsatsen.

  Arbejdstilsynet tager også stilling til, hvorvidt den enkelte arbejdsulykke giver grundlag for et ekstra tilsyn på virksomheden for at sikre, at lignende ulykker ikke sker fremover, og at afklare, om der er sket overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

  Arbejdstilsynets arbejde med arbejdsulykker handler ikke om at finde frem til, hvem der er skyld i arbejdsulykken, men om at bidrage til at skabe læring af ulykkerne, så lignende ulykker ikke sker på andre arbejdspladser.

  Når du anmelder en arbejdsulykke, er du derfor med til at forebygge ulykker på både din og andres arbejdspladser.

  For at undgå fremtidige ulykker er det vigtigt, at du som arbejdsgiver sikrer, at I lærer af jeres ulykker. Det gælder, både hvis ulykken er anmeldepligtig, men også for ulykker uden fravær, uden mén eller nærved-ulykker. I denne video får du 5 gode råd til at lære af arbejdsulykken:

  Lær af arbejdsulykken - her er 5 gode råd

  Du kan registrere alle typer af ulykker i selvbetjeningsløsningen EASY. Nærved-ulykker er ikke anmeldepligtige, men de indeholder ofte et ligeså stort læringspotentiale, som anmeldepligtige ulykker. Det gør eventuelle mønstre mere tydelige og viser, hvor det vil være mest effektfuldt for jer at arbejde med forebyggelse af ulykker. Hvis I får forebygget hændelserne, mens de er nærved-hændelser, forebygger i også det fravær en ulykke kan medføre.

  Læs mere:

  Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

  Anmeld arbejdsulykken

  Du anmelder arbejdsulykken via EASY

  Forebyg de typiske ulykker

 • Hvad gør forsikringsselskabet, når en arbejdsulykke er anmeldt?

  Når en arbejdsulykke er anmeldt i EASY sendes den til arbejdsulykkesforsikringsselskabet, der herefter tager stilling til, om der kan udbetales erstatning for udgifter til behandling, genoptræning, hjælpemidler mm.

  Hvis forsikringsselskabet har en forventning om, at den tilskadekomne vil have ret til godtgørelse for varigt mén eller erstatning for erhvervsevnetab, sender forsikringsselskabet anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der herefter tager stilling til, om der kan ydes godtgørelse for varigt mén eller erhvervsevnetab.

  Hvis medarbejderen ikke har genoptaget sit arbejde 5 uger efter skaden, skal forsikringsselskabet sende anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

  Hvis forsikringsselskabet er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en arbejdsulykke, sender selskabet også anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til vurdering.

 • Hvad sker der med en arbejdsulykkessag, efter den er anmeldt?

  Når en arbejdsulykke er anmeldt i EASY, behandles den først i Arbejdstilsynet og arbejdsulykkeforsikringsselskabet.

  Arbejdstilsynet behandler anmeldelsen med henblik på at indsamle læring, så fremtidige ulykker undgås. Herunder tager Arbejdstilsynet stilling til, om ulykken skal give anledning til reaktioner fra Arbejdstilsynet – fx i form af ekstra tilsyn mv.

  Forsikringsselskabet behandler sagen og udbetaler evt. erstatning for helbredelsesudgifter. Hvis forsikringsselskabet er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en arbejdsulykke, der er forventning om, at medarbejderen har ret til godtgørelse for varigt mén, eller hvis medarbejderen efter 5 uger fortsat ikke har genoptaget sit arbejde, skal forsikringsselskabet oversende sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der herefter skal vurdere, om sagen kan anerkendes som en arbejdsskade, og om der kan tilkendes godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab.

 • Hvilke konkrete redskaber kan vi bruge til at forebygge ulykker?

  Der er flere værktøjer, I kan bruge for at blive bedre til at forebygge ulykker. Et af dem er ”Guide til læring af ulykker”. Redskabet hjælper jer med at finde ud af, hvorfor hændelsen skete, og på hvilke områder I kan sætte ind, således at samme årsager ikke fører til andre farlige situationer.

  "Guide til læring af ulykker" kan bruges, både når I har en ulykke, men også hvis I har haft hændelser, som kunne have ført til en ulykke. Redskabet er enkelt og nemt at komme i gang med at bruge.

  Guide til læring af ulykker

 • Hvis jeg har været udsat for en arbejdsulykke, kan jeg så selv anmelde ulykken?

  Som udgangspunkt er det din arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde arbejdsulykken i EASY.

  Hvis din arbejdsgiver ikke vil anmelde ulykken, eller ikke kan fx fordi virksomheden ikke længere eksisterer eller er konkurs, har du eller en tredjepart, fx dit fagforbund, mulighed for at anmelde ulykken i EASY.

  Hvis du har været ude for en ulykke, hvor der ikke er en arbejdsgiver, har du også selv mulighed for at anmelde ulykken. Det kan fx være i forbindelse med:

  • En håndsrækning
  • Redning af menneskeliv
  • Ulykke med teknisk hjælpemiddel

  Du kan anmelde en arbejdsulykke i op til et år efter ulykken.

 • Hvis min medarbejder genoptager sit arbejde, men løser andre opgaver end vedkommende plejer, skal jeg så anmelde arbejdsulykken?

  Ja, du skal anmelde en ulykke, hvis:

  • Din medarbejder ikke kan genoptage sine sædvanlige arbejdsopgaver i fuldt omfang, men i stedet løser andre opgaver. Det kan fx være en medarbejder, der ikke kan passe sit sædvanlige arbejde som social- og sundhedsassistent, men i stedet kan varetage administrative opgaver.
  • Din medarbejder genoptager sine sædvanlige arbejdsopgaver, men arbejder i mindre omfang, fx med færre timer. Det kan fx være en medarbejder med gående og stående arbejde, der må holde længere pauser midt på dagen eller kun kan arbejde en halv dag som følge af smerter i benene.
  • Din medarbejder genoptager arbejdet dagen efter ulykken i fuldt omfang, men senere får fravær som følge af skaden, fx fordi skaden er værre end først antaget, eller det først senere konstateres, at en arbejdsulykke har medført en skade. Det kan fx være, hvis medarbejderen har fået en forstrækning i ryggen i forbindelse med et tungt løft, og vedkommende derfor en uge senere må holde fri en halv dag for at gå til behandling for smerterne.

  Det har ikke betydning for pligten til at anmelde, om din medarbejder kan genoptage arbejdet på ulykkesdagen.

  Læs mere:

  Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

  Anmeld arbejdsulykken

  Anmeld arbejdsulykke - EASY - Virk

 • Hvis min medarbejder ikke har haft fravær fra sit sædvanlige arbejde, men har gener, skal jeg så alligevel anmelde?

  Det primære kriterium for din pligt til at anmelde arbejdsulykker som arbejdsgiver er, at der har været fravær på mindst en dag ud over ulykkesdagen.

  Selvom der ikke har været fravær som følge af ulykken, kan du som arbejdsgiver dog fortsat have en pligt til at anmelde. Det har du i de tilfælde, hvor din medarbejder kan forventes at have ret til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven.

  Ydelserne efter loven er:

  • Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler mv.
  • godtgørelse for varigt mén, hvis ménet er på 5 pct. eller derover
  • erstatning for tab af arbejdsevne, hvis erhvervsevnen er nedsat med mindst 15 pct.

  Det er dig som arbejdsgiver, der skal foretage vurderingen af, om der tilskadekomne kan forventes at have ret til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Du skal ikke foretage en vurdering af det nærmere omfang af din medarbejders gener, men blot vurdere, om der er en risiko for, at din medarbejder får udgifter til behandling eller varigt får gener eller svært ved at tjene den samme løn som før skaden.

  Et eksempel på dette er, hvis en kontoransat får en lille forvridning i ryggen, der medfører smerter, men ikke forhindrer vedkomne i at varetage sit sædvanlige arbejde, men hvor vedkomne af sin læge henvises til behandling hos en kiropraktor for hurtigere at slippe af med smerterne.

 • Hvordan defineres en arbejdsulykke?

  Definitionen på en arbejdsulykke er en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade.

  En arbejdsulykke kan efter arbejdsskadesikringsloven også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage.

  Læs mere

  Hvad er en arbejdsulykke?

 • Hvordan forstås fravær fra ”det sædvanlige arbejde”?

  En Arbejdsulykke skal anmeldes i EASY, hvis den har medført fravær (arbejdsudygtighed) fra det sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere ud over den dag, hvor skaden skete.

  Ved det sædvanlige arbejde forstås de arbejdsopgaver, den arbejdstid og den arbejdsmængde, som din medarbejder varetog forud for ulykken eller plejer at varetage.

  Det er de arbejdsopgaver og funktioner, vedkommende plejer at udføre, der er afgørende for, om medarbejderen kan varetage sit sædvanlige arbejde. Det kan fremgå af en jobbeskrivelse, en ansættelseskontrakt eller af stillingsbetegnelsen.

  Ved fravær forstås, at medarbejderen ikke kan varetage sit sædvanlige arbejde i det omfang, vedkommende plejer. Det har ingen betydning, om medarbejderen har fravær på ulykkesdagen. Det er en konkret vurdering, hvorvidt den enkelte medarbejder kan varetage sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang.

  Hvis arbejdsulykken medfører, at medarbejderen dagen efter ulykken kun kan arbejde i kortere tid, eller må varetage andre arbejdsopgaver for at tage hensyn til følgerne af ulykken, så skal du som arbejdsgiver anmelde ulykken.

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din medarbejder kan varetage sit sædvanlige arbejde, så anmeld ulykken i EASY – så ulykken kan bidrage til at skabe læring, og din medarbejder kan få erstatning, hvis det senere viser sig, at vedkommende har ret til det efter arbejdsskadesikringsloven.

  Læs mere:

  Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

  Anmeld arbejdsulykken

 • Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes?

  Som arbejdsgiver har du en pligt til, inden for 14 dage, at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der medfører, at din medarbejder ikke kan foretage sit sædvanlige arbejde (arbejdsdygtighed) i mindst én dag udover tilskadekomstdagen. Ulykker der forventes at medføre ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, skal anmeldes,  selvom der ikke har været arbejdsudygtighed. 

  Læs mere

  Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

 • Hvornår skal en vaccinationsskade anmeldes som en arbejdsskade?

  Som arbejdsgiver skal du anmelde en vaccinationsskade, hvis vaccinationen er foretaget som følge af medarbejderens arbejde og mindst ét af disse kriterier er opfyldt:

  • Medarbejderen kan ikke udføre sit sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere ud over vaccinationsdagen. I så fald skal du anmelde senest 14 dage efter første fraværsdag.
  • Medarbejderen kan antages at have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter eller godtgørelse for varigt mén). I så fald skal du anmelde efter arbejdsskadesikringsloven senest 14 dage efter skadens indtræden.
 • Hvornår skal jeg anmelde en arbejdsulykke til min arbejdsskadeforsikring?

  Reglerne for anmeldelse efter arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven er pr. 1. juli 2022 harmoniserede.

  Du skal derfor som udgangspunkt anmelde en arbejdsulykke til både Arbejdstilsynet og arbejdsskadeforsikringsselskabet via EASY, hvis din medarbejder har haft fravær (dvs. ikke kan passe sit sædvanlige arbejde) ud over den dag, hvor vedkomne kom til skade.

  Selvom din medarbejder ikke har haft fravær, skal du anmelde arbejdsulykken til dit forsikringsselskab, hvis du tror, at vedkomne kan være berettiget til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Det afgørende er, om der kan komme til at ske udbetaling efter loven. Ydelserne efter loven er:

  • sygebehandling, optræning og hjælpemidler mv.
  • godtgørelse for varigt mén, hvilket dækker over de varige helbredsmæssige gener, som skaden har medført.
  • erstatning for tab af arbejdsevne, som kompenserer tilskadekomnes nedsatte evne til at skaffe sig en indtægt ved arbejde.

  Læs mere:

  Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

  Anmeld arbejdsulykken

 • Hvornår skal jeg som arbejdsgiver anmelde covid-19 som arbejdsulykke?

  Arbejdsskader kan anmeldes som enten en ulykke eller som erhvervssygdom. Du har som arbejdsgiver pligt til at anmelde arbejdsulykker efter en række kriterier.

  Bemærk før du anmelder: Du skal som arbejdsgiver altid overveje sandsynligheden af, om smitten er opstået på arbejdet, inden du anmelder.

  Efter ophævelsen af de smitteforebyggende tiltag i samfundet den 1. februar 2022 og den store smitteudbredelse i befolkningen med omikron-varianten af covid-19 er udgangspunktet, at risikoen for smitte på arbejdspladsen ikke er større end uden for arbejdspladsen. I de fleste tilfælde vil det ikke være muligt at påvise, at smitten er sket på arbejdet. Samtidig medfører smitten i de fleste tilfælde relativt milde sygdomsforløb. Covid-19 skal derfor som udgangspunkt kun anmeldes som arbejdsskade i helt særlige tilfælde, fx hvis tilskadekomne får senfølger efter i udstrakt grad at have arbejdet med covid-patienter og stort set ikke har haft kontakt med andre i fritiden.

  Sådanne særlige tilfælde kan tale for, at der skal foretages anmeldelse af sagen i EASY inden for 14 dage, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt.

  1. Med arbejderen har fravær (arbejdsudygtighed) fra sit sædvanlige arbejde ud over dagen for skaden.
  2. Medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven – f.eks. behandlingsudgifter eller godtgørelse for varigt mén.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Henter PDF