Gå til hovedindholdet

Anerkendelse af skader efter vaccination mod covid-19

Der kan potentielt opstå situationer, hvor en person, der får vaccination mod covid-19, efterfølgende oplever vaccinationsskader.

Vaccinationsskader er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven, men en vaccinationsskade kan under visse betingelser være en arbejdsskade.

Vaccinationsskader behandles i arbejdsskadesystemet efter reglerne om ulykker. Af principmeddelelse 46-15 fremgår blandt andet, at en vaccination er at sidestille med en hændelse. Dette gælder uanset, om vaccinationen skal gentages.

En skade efter en vaccination kan tillige være omfattet af erstatningsordningen efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet enten som behandlingsskade eller som lægemiddelskade. Hvis en vaccinationsskade er omfattet af både arbejdsskadesikringsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, har arbejdsskadesikringsloven forrang i overensstemmelse med lovens almindelige regler. Der kan søges om erstatning hos Patienterstatningen samtidig med, at sagen anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Patienterstatningen.dk

Der er begrænset praksis med hensyn til anerkendelse af vaccinationsskader som arbejdsskader. Ankestyrelsen har udsendt tre principmeddelelser herom, hvoraf de to er ophævede, men fortsat har vejledningsværdi. Der er tale om:

 • Principmeddelelse 46-15 (Gældende): Vaccinationen var et krav fra arbejdsgiveren. Vaccinationsskaden var omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Vaccinationen var et krav fra arbejdsgiver efter at-vejledning D. 2.14 af januar 2005 om vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand. Tilskadekomne var ansat i teknisk afdeling på et sygehus.

Den ophævede U 33-03 er indarbejdet i principmeddelelse 46-15, hvilket betyder, at vaccinationsskader som følge af vaccinationer, der ikke har betydning for pågældendes arbejdsfunktion og i øvrigt er frivillig, ikke kan anerkendes som arbejdsskader, uanset vaccinationen var foranlediget og betalt af arbejdsgiveren.

 • Principmeddelelse 177-11 (Ophævet): Influenzavaccinationen (H1N1) var anbefalet af Sundhedsstyrelsen og et tilbud fra arbejdsgiveren. Selve vaccinationen var en følge af sikredes arbejde og derfor omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Sundhedsstyrelsen havde anbefalet, at halvdelen af medarbejderne blev vaccineret på grund af en forventet epidemi, og kommunen tilbød så alle medarbejdere på social- og sundhedsområdet vaccination. Principmeddelelsen er efterfølgende ophævet, da der i den konkrete sag viste sig fejl ved den underliggende vurdering af årsagssammenhæng mellem hændelsen og personskaden. Dette ændrer ikke på vurderingen af, at selve vaccinationen (hændelsen) var omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Betingelser for at en skade efter vaccination mod covid-19 kan være en arbejdsskade

Vaccination er at sidestille med en hændelse. Vaccinationsskader behandles derfor som arbejdsulykker og vil kunne anerkendes som sådanne.

For at en skade efter en vaccination kan anerkendes som en arbejdsulykke, skal vaccinationen efter en samlet vurdering være en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under, jf. arbejdsskadesikringslovens § 5.

Desuden skal der være opstået en personskade som følge af vaccinationen, jf. arbejdsskadesikringslovens § 6, stk. 2.

Endvidere skal der være årsagssammenhæng mellem vaccinationen (hændelsen) og tilskadekomnes vaccinationsskade (den anmeldte personskade), jf. arbejdsskadesikringslovens § 6.

Følge af arbejdet eller de forhold det er foregået under

Vurderingen af, om en vaccination kan anses for at være en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under, afhænger af en interesseafvejning mellem arbejdsgiverens interesse i, at medarbejderen er vaccineret for at kunne varetage sin arbejdsfunktion, og medarbejderens egen interesse i vaccinationen. Det afhænger tillige af arbejdsgiverens involvering i vaccinationen.

Følgende forhold vil i vurderingen af, om en vaccination overvejende er i arbejdsgiverens interesse, tale for, at vaccinationen er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under:

 • at sundhedsmyndighederne har anbefalet bestemte medarbejdergrupper at lade sig vaccinere,
 • at arbejdsgiver har anbefalet / opfordret til at lade sig vaccinere – modsat vil det vægte for en afvisning, såfremt det blot er en del af personalepolitikken at give medarbejderne muligheden for at lade sig vaccinere på arbejdspladsen, og
 • at den konkrete arbejdsgiver har interesse i, at medarbejderne lader sig vaccinere, og som eksempler på forhold, der kunne tale for en anerkendelse;
  • den vaccinationsskadede er omfattet af en medarbejdergruppe, som i sit arbejde har stor kontakt til mange mennesker på arbejdspladsen
  • risiko for produktionsstop (væsentligt tab) ved smitte på arbejdspladsen
  • risiko for voldsom smitterisiko ved udbrud på arbejdspladsen på grund af den måde, arbejdsstedet er indrettet
  • varetagelse af kritiske funktioner, herunder det mindre i det mere – at få personer på en arbejdsplads varetager kritiske funktioner, hvorfor det er vigtigt for arbejdsgiver, at lige netop de personer bliver vaccineret.

Ovenstående forhold vil indgå i den samlede vurdering. De enkelte forhold kan indgå med forskellige vægt, afhængig af hvor kritisk undladelse af vaccination vurderes i forhold til den enkelte medarbejders arbejdsfunktion.

Eksempler på fire mulige situationer (ikke udtømmende)

Vaccinationen er et krav fra arbejdsgiveren i forhold til varetagelsen af konkrete funktioner

Når det er et krav fra arbejdsgiver, at man bliver vaccineret for at kunne varetage sine arbejdsopgaver, anses en vaccination som en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under, jf. oven for. Vaccinationen vil således være en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under, når arbejdsgiver kan kræve, at medarbejderen skal covid-19 vaccineres. Det vil gælde uanset, om vaccinationen organiseres af arbejdsgiver eller af sundhedsmyndighederne. Kravet fra arbejdsgiveren kan skyldes, at vaccinationen forudsættes for at kunne varetage den konkrete arbejdsfunktion, herunder som følge af myndighedsanbefalinger og/eller som led i arbejdsgiverens forpligtelser til at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vaccinationen anbefales af arbejdsgiveren

Såfremt der ikke er et krav fra arbejdsgiveren, men alene en opfordring eller anbefaling, vil en vaccination efter en konkret vurdering kunne anses som en følge af arbejdets forhold. Det er en forudsætning, at opfordringen eller anbefalingen skyldes, at vaccinationen har betydning for medarbejderens arbejde eller arbejdsfunktion. Der vil ved vurderingen blive lagt vægt på ovenstående forhold. Det anses eksempelvis som en følge af arbejdets forhold, hvis en arbejdsgiver opfordrer medarbejderne til at følge sundhedsmyndighedernes anbefaling om, at pleje- eller sundhedspersonale lader sig vaccinere, når forholdene på arbejdet er omfattet af myndighedernes anbefaling.

Det samme kan være tilfældet i situationer, hvor sundhedsmyndighederne ikke har anbefalet vaccination for den pågældende medarbejder/medarbejdergruppe, men hvor arbejdsgiveren – uden at stille det som krav – direkte har anbefalet/opfordret sine medarbejdere at blive vaccineret, fx af hensyn til virksomhedens produktion. Det er også her en forudsætning, at opfordringen eller anbefalingen skyldes, at vaccinationen har betydning for medarbejderens arbejde eller arbejdsfunktion. Det vil tilfældet for medarbejdergrupper, der har meget kontakt med mange forskellige personer, hvor arbejdspladsen er indrettet således, at der ikke kan holdes tilstrækkelig afstand til kolleger, når medarbejderne varetager kritiske funktioner, herunder hvis de er i kontakt med særlige sårbare grupper. Dette vil tale for, at arbejdsgiveren har en interesse i, at medarbejderne bliver vaccineret, og dermed, at vaccinationen skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår. Ved interesseafvejningen vil der ligeledes kunne blive lagt vægt på arbejdsgiverens ageren for at anbefale/opfordre medarbejderne til vaccination, herunder om arbejdsgiveren har arrangeret og finansieret vaccinationen. I den samlede vurdering indgår de forhold, der er anført oven for.

Eksemplerne på de elementer, der indgår i afvejningen i ovenstående afsnit, er ikke udtømmende. Det vil altid – som i andre situationer – afhænge af en konkret vurdering.

Vaccinationen anbefales af sundhedsmyndighederne – arbejdsgiveren har ikke anbefalet eller har tilkendegivet, at vaccinationen er frivillig

Såfremt sundhedsmyndighederne har anbefalet vaccination af visse medarbejdergrupper på baggrund af de pågældendes konkrete arbejdsopgaver og/eller ansættelsesforhold, vil en vaccination som udgangspunkt kunne anses som en følge af arbejdets forhold. Det er en forudsætning, at sundhedsmyndighedernes opfordring eller anbefaling er specifik i forhold til den pågældende medarbejdergruppe, pågældendes arbejdssted, eller specifikke arbejdsopgaver.

Det er i den forbindelse uden betydning, om arbejdsgiveren har krævet eller opfordret til vaccinationen – eller omvendt har tilkendegivet, at vaccinationen er frivillig.

Frivillig vaccination, som tilbydes af arbejdsgiver

I situationer, hvor der hverken foreligger krav eller opfordring fra arbejdsgiver, og vaccinationen ikke er anbefalet af sundhedsmyndighederne på baggrund af de arbejdsfunktioner, medarbejderen udfører, vil en vaccinationsskade ikke være at anse som en følge af arbejdet eller arbejdets forhold.

Vaccinationen vil således blive anset for at være et frivilligt tilbud, som medarbejderne kan benytte sig af.  Dette gælder, selvom vaccinationen fx er foranlediget af arbejdsgiver som led i virksomhedens personalepolitik, betales af arbejdsgiver og foretages på arbejdspladsen. Det indgår i denne vurdering, at vaccinationen er frivillig.

Personskaden

Vaccinationsskaden skal opfylde de gældende krav til en personskade efter arbejdsskadesikringsloven for at kunne anerkendes.

Personskaden kan være fysisk eller psykisk og kan være varig eller forbigående, jf. arbejdsskadesikringslovens § 6, stk. 2. Det er således ikke i sig selv tilstrækkeligt, at man har fået vaccinationen, hvis man ikke har fået en personskade af vaccinationen. Omvendt er det tilstrækkeligt, at vaccinationen har medført forbigående gener. Uanset det er tilstrækkeligt, at vaccinationen alene har medført forbigående gener, er det dog ikke alle forbigående gener, der kan udgøre en personskade, således at en vaccinationsskade kan anerkendes. Fx vil et mindre blåt mærke, ømhed, en overfladisk rift efter vaccinationen eller en forskrækkelse over vaccinationen ikke umiddelbart kunne anses for en personskade. Der er her tale om følger, der hverken fysisk eller psykisk midlertidigt eller varigt påvirker den vaccineredes almentilstand eller daglige livsførelse.

Årsagssammenhæng mellem vaccinationen og personskaden

For at vaccinationsskaden kan anerkendes som en arbejdsskade, skal der være årsagssammenhæng mellem vaccinationen og personskaden. Det er således ikke tilstrækkeligt, at man har fået vaccinationen, hvis det ikke er vaccinationen, der har medført personskaden. Dette gælder uanset, der er tidsmæssig sammenhæng mellem vaccinationen og den opståede personskade.

Efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet skal der ligeledes være en årsagssammenhæng mellem vaccinationen og følgen (vaccinationsskaden), for at der kan tilkendes erstatning. Det er Patienterstatningen, der er kompetent myndighed til at træffe afgørelser i anmeldte vaccinationsskader efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Det forudsættes, at der foretages samme medicinske vurdering af årsagssammenhængen mellem en vaccinationsskade og vaccinationen efter henholdsvis lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og efter arbejdsskadesikringsloven. Det forudsættes derfor endvidere, at AES i vurderingen af anmeldte skader efter vaccination mod covid-19, der er anmeldt som arbejdsskader, sikrer, at vurderingen af den medicinske årsagssammenhæng flugter med Patienterstatningens praksis for skader efter vaccination mod covid-19.Henter PDF