Gå til hovedindholdet

Beskyt medarbejderne mod coronasmitte ved arbejde i frisører og andre serviceerhverv med tæt fysisk kontakt til kunder

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet har Arbejdstilsynet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et informationsmateriale, der vejleder liberale serviceerhverv, som indebærer tæt fysisk kontakt til kunder i smitteforebyggelse

Opdateret 15.5

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde i serviceerhverv som for alle andre jobfunktioner. Derfor skal arbejdsgiverne iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

Tæt kontakt med kunden er et vilkår for frisører, massører, kropsplejere og medarbejdere i lignende serviceerhverv. Men der er en række tiltag, arbejdsgiveren ifølge sundhedsmyndighederne bør iværksætte for at begrænse denne kontakt og sikre, at det sker under forhold, som reducerer risikoen for smitte med coronavirus.

Arbejdsgiverne opfordres til så vidt muligt at inddrage medarbejderne i planlægningen af de konkrete tiltag.

Arbejdsgiveren skal som led i samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

Pas på medarbejderne – begræns risiko for smitte                                      

Det er vigtigt, at arbejdet er tilrettelagt, så I mindsker de ansattes risiko for smitte med coronavirus.

Det gøres ved at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og sørge for følgende:

Bliv hjemme ved sygdom.Stil håndvask eller håndsprit til rådighed. Planlæg arbejdet så I kan holde afstan. Opprioriter regelmæssig rengøring

Håndtering af sygdom og symptomer

 • Medarbejdere bør ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19.
 • Medarbejdere må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
 • Medarbejdere, hvis familie har symptomer eller er smittede, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
 • For personer, der har øget risiko, fx gravide, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

Stil håndvask eller håndsprit til rådighed

 • Alle medarbejdere skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Alle medarbejderne vasker hænder grundigt før og efter hver kunde, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter.
 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for alle ansatte og kunder. Der bør ikke være fælles håndklæder.
 • Kunder bør så vidt muligt vaske hænder eller bruge håndsprit (70-85% alkohol), inden de betjenes.

Planlæg arbejdet, så I kan holde afstand

 • Arbejdet bør tilrettelægges, så det er muligt at have forskudte/udvidede åbnings- og mødetider for at undgå, at for mange ansatte er på arbejde på samme tid, og af hensyn til at nedsætte kundetætheden. Arbejdstiden skal i øvrigt tilrettelægges inden for rammerne af relevant lovgivning, kollektive overenskomster mv.
 • Arbejdspladsen bør gennemgå sine processer for arbejdspladsens specifikke kundeydelser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem medarbejder og kunde.
 • Det anbefales, at alle indledende samtaler, kontakter m.v. foretages på afstand, og den uundgåelige tætte kontakt reduceres i tid og omfang, samt afbrydes når der ikke længere er behov.
 • Når tæt kontakt er uundgåelig, skal særligt længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt undgås. Det kan f.eks. ske ved at massører kan bede kunden vende hovedet nedad på briks eller frisører kan udføre hårklipning fra kundens ryg.
 • I situationer, hvor ansigt-til-ansigt kontakt indenfor 1 meter ikke kan undgås, kan man opsætte en fysisk barriere mellem personale og kunde/klient. Hvor muligt kan det være en skærm af plastic eller glas, fx ved en betalingsdisk eller hvor der skal gives tæt kundevejledning. Hvor det ikke er muligt, fx ved klipning af pandehår, kan personalet evt. anvende et ansigtsdækkende visir.
 • Det kan især overvejes ved ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed eller hvor opgavevaretagelsen indebærer korterevarende ansigt-til-ansigt kontakt med mange forskellige personer på en arbejdsdag.

Indretning af lokaler

 • Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand mellem medarbejderne og mellem kunderne, fx ved at sprede medarbejderne og kunderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv.
 • Der bør som minimum være 1 meters afstand mellem kundernes placering. Der bør dog holdes mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, fx hvis kunden har øget risiko.
 • Eventuelle venteværelser eller lignende bør lukkes eller indrettes, så det er muligt at holde minimum 1 meters afstand. Magasiner/blade, legetøj og lignende fjernes.
 • Eventuelle køkkener, frokoststuer eller kantiner bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling og af-standsmarkering ved betalingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse.
 • Ved buffetservering skal der være særlig fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering.

Opprioritér regelmæssig rengøring

 • Virksomheden bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, og bør udarbejde en plan for rengøring og desinfektion (efter en konkret vurdering) af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, behandlingsrum, kasseapparater, dankortterminaler, computere og tablets, som hyppigt berøres af mange.
 • Toiletter (både kunde- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt (efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der bør ikke være fælles håndklæder.
 • De ansatte bør, hvor muligt, anvende redskaber, der er forbeholdt den enkelte medarbejder, og arbejdspladsen bør have en plan for rengøring og desinfektion af fællesredskaber.
 • Der bør ske en grundig rengøring af redskaber, der har været i kontakt med kunden efter hver endt behandling.
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder/kunde forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder/kunde skal overtage denne.
 • Vasketøj, som for eksempel håndklæder, vaskes ved 60 grader.

Når du arbejder hjemme hos kunden

 • Når du ankommer til kundens hjem, anbefales det, at du opfordrer kunden til at udføre håndvask eller bruge håndsprit.
 • Korrekt håndhygiejne udføres før og efter kontakten med kunden.
 • Egne kontaktflader (fx bordplade) i kundens hjem rengøres, inden hjemmet forlades.

Retningslinjer

Dette informationsmateriale bygger på de retningslinjer, der er lavet for ansvarlig indretning af liberale serviceerhverv i lyset af udbruddet af COVID-19.

Se retningslinjerne her

Inspiration fra andre

Frisører: Sådan forebygges corona-smitte hos KlipIn i Holbæk

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88. Call Centeret har telefontid mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14.