Gå til hovedindholdet

Coronasmitte – vandrende arbejdskraft

Fra den 28. oktober og frem til udgangen af november kommer Arbejdstilsynet på et særligt målrettet tilsyn i en række brancher med fokus på at forebygge smittespredning med coronavirus. Her vil Arbejdstilsynet dels føre tilsyn med den generelle smitteforebyggelse, dels vejlede om de krav og anbefalinger, der findes til virksomheder med vandrende arbejdskraft i forhold til coronasmitte. Læs om disse her.

Testcertifikat Krav om testcertifikat

Arbejdstagere, der rejser ind i Danmark fra et højrisikoland, skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test. Testen skal være foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet.

Hvis det ikke er muligt for den indrejsende at fremvise en negativ test, afvises den pågældende ved indrejsen, hvilket du som arbejdsgiver opfordres til at gøre dine indrejsende medarbejdere opmærksom på.

Der vil være en række undtagelser til kravet, fx for grænsependlere, der dagligt krydser grænsen og godstransport af hensyn til forsyningssikkerheden.

Læs mere om undtagelserne her

Anbefalinger i forhold til vandrende arbejdskraft

Som arbejdsgiver til vandrende arbejdskraft opfordres du til at følge en række anbefalinger med henblik på at forebygge spredning af smitte med coronavirus:

Mundbind Smitterisiko ved samtransport

Hav fokus på en eventuel smitterisiko ved erhvervsmæssig samkørsel. Sørg for at lufte ud og holde afstand. Der kan eventuelt opsættes fysiske barrierer som plastikafskærmning eller benyttes mundbind/visir.

Læs mere om samtransport i FAQ’en: ” Må flere personer køre i den samme bil, mens de er på arbejde?”

Boligforhold Hav fokus på boligforhold

Hvis du som arbejdsgiver stiller bolig til rådighed for dine medarbejdere, opfordres du til at sikre, at der sker forebyggelse af smitte, når medarbejderne opholder sig i boligen.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet særlige retningslinjer til arbejdsgivere om forebyggelse af COVID-19 blandt vandrende arbejdstagere, der deler husstand, når de opholder sig i Danmark.

Disse retningslinjer finder du her

Familiegrupper Organisering af arbejdet i ”familiegrupper”

For at reducere smittespredning på arbejdspladsen opfordres du til så vidt muligt at organisere arbejdet, så det løses i mindre grupper, hvor det er de samme 5-10 personer, der arbejder sammen og holder pause sammen.

Tjeklister Hav en opdateret liste over kontaktinformation på medarbejdere i RUT-registret

Tjenesteyderen og dennes kontaktperson i RUT skal på opfordring fra Arbejdstilsynet give kontaktinformation på samtlige medarbejdere, der befinder sig i Danmark, af hensyn til eventuel smitteopsporing af COVID-19. Relevante kontaktoplysninger er telefonnummer, e-mailadresse og bopælsadresse i Danmark.

I skal derfor have en liste med ovenstående kontaktoplysninger klar, således at oplysningerne kan gives til Arbejdstilsynet på anmodning herom og uden forsinkelse af et eventuelt tilsynsbesøg. Oplysningerne kan videregives til andre offentlige myndigheder til brug for begrænsning af smitte med COVID-19.

Undladelse af fremlæggelse af kontaktoplysningerne straffes med bøde.

Rutregistret

Smitteopsporingsapp Brug smitteopsporingsappen ”Smitte|stop”

Du bør informere om og opfordre dine medarbejdere til at bruge smitteopsporingsappen ”Smitte|stop”.

Smittestop.dk

Guide på engelsk til appen Smitte|stop

Selvisolationspladser Brug af selvisolationspladser

Hvis en af dine indrejsende medarbejdere er smittet med coronavirus, opfordres du som arbejdsgiver til at sikre, at den smittede bruger de kommunale selvisolationspladser til at forebygge smittespredning.

Kontakt din lokale kommune for mere information om isolationspladserne.

Testenheder Brug af mobile testenheder

Som arbejdsgiver har du mulighed for at tilbyde dine medarbejdere en COVID-19 test ved en mobil testenhed på arbejdspladsen.

Regionerne sender ledige mobile enheder til større arbejdspladser, camps, barakboliger osv. i regionen.

Retningslinjer for rekvirering af mobile enheder til større arbejdspladser (pdf)

Information Information om smittefare på andre sprog

Du opfordres til at opsætte informationsmateriale om COVID-19 smittefare, herunder forventninger til de ansatte fsva. hygiejne, afstand mv. Der kan i relevant omfang skiltes på andre sprog end dansk.

Find Sundhedsmyndighederne informationsmateriale på andre sprog her