Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Information til teststeder om COVID-19 og biologisk arbejdsmiljø

Arbejde med test for COVID-19 er omfattet af reglerne om biologiske agenser og arbejdsmiljø. Det indebærer bl.a., at teststederne skal træffe foranstaltninger, der sikrer, at personalet ikke udsættes for påvirkning fra mikroorganismer.

Corona-virus (SARS-CoV-2) er en biologisk agens, og arbejde med test for COVID-19 er omfattet af Arbejdstilsynets regler om biologiske agenser og arbejdsmiljø. Biologiske agenser er mikroorganismer som fx bakterier, svampe og vira, som fx kan fremkalde infektion. Virussen, der fremkalder COVID-19, er klassificeret som risikoklasse 2 ved diagnosticering.

Arbejdsmiljøreglerne for håndtering af biologiske agenser gælder også for steder, der tester for COVID-19.

Særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med test for COVID-19 i telte og lignende midlertidige testfaciliteter, herunder teststeder oprettet af private virksomheder:

Risikovurdering af det biologiske arbejdsmiljø (biologisk arbejdspladsvurdering)

 • Start med at foretage en vurdering af, hvilke risici der kan være forbundet med arbejdet. Hvor og i hvilke situationer kan der være risiko for eksponering for smitte.

Indretning og renholdelse

 • Borde og andet møblement, som bruges i forbindelse med tests, skal være nemme at rengøre, og det bør begrænses, hvor meget udstyr der er i området/teltet.

Arbejdets udførelse og personlige værnemidler

 • Sørg for, at det er tydeligt, at der arbejdes med test for COVID-19 i området, så det er muligt for forbipasserende at holde en passende afstand. Der er metodefrihed til, hvordan dette sikres.
 • Personale, der udfører tests, skal bruge de nødvendige værnemidler, som det fremgår af sundhedsmyndighedernes vejledninger.
 • Sørg for at lave et beredskab for, hvilke forholdsregler der skal tages ved eventuelle uheld.

Forebyg hudgener hos de ansatte ved brug af handsker. Se vejledning fra SSI - Hudgener i forbindelse med brug af handsker

Affald

Affaldshåndtering på teststedet foretages under hensyntagen til lokale kommunale regulativer.

 • Sortering til særskilt indsamling foregår på teststedet (dvs. adskillelse af det affald, der skal håndteres som restaffald og det, der er egnet til genanvendelse, samt evt. klinisk risikoaffald).
 • Affald fra priktest og blodprøvetagning, som omfatter skærende og stikkende genstande forurenet med blod, bortskaffes som klinisk risikoaffald.
 • Podepinde, testkits inkl. overskydende væske og evt. øvrigt testudstyr kan, baseret på en sundhedsfaglig vurdering fra Statens Serum Institut, håndteres som restaffald, såfremt det er forsvarligt emballeret, ikke drypper ved sammenpresning eller indeholder genstande, der kan stikke gennem emballagen.
 • Handsker, overtrækskitler, masker og engangsøjenbeskyttelse kan ligeledes bortskaffes som almindeligt restaffald.
 • Øvrigt affald såsom tom emballage kan genanvendes, hvis det er egnet til genanvendelse, såfremt det ikke er forurenet med blod eller andet humanbiologisk materiale (fx sekret).
 • Affaldet fjernes ved dagens afslutning og opbevares uden adgang for skadedyr og offentligheden.

Læs Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om klassificering af affald fra COVID-19 podeklinikker, mobile og stationære testcentre, samt vaccinecentre

Anmeldelse

 • Der er ikke krav om at anmelde arbejde med test for COVID-19 på et teststed til Arbejdstilsynet, hvis den biologiske arbejdspladsvurdering viser, at det er unødvendigt. Det vil sige, hvis de trufne foranstaltninger for at undgå påvirkning fra mikroorganismer er tilstrækkelige.

Herudover skal de almindelige arbejdsmiljøregler også overholdes.