Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

COVID-19 – vandrende arbejdskraft

Frem til udgangen af juni 2021 vejleder Arbejdstilsynet virksomhederne om forebyggelse af smitte med COVID-19 blandt ansatte på tilsyn, når der er forhold på virksomheden, som giver anledning til det. Arbejdstilsynet vejleder også om de krav og anbefalinger, der findes til virksomheder med vandrende arbejdskraft i forhold til COVID-19. Læs om disse her.

TestcertifikatKrav om PCR-test og plan for test

Der er krav om covid-19-test for tilrejsende arbejdstagere efter indrejse i Danmark.

Testen skal være en PCR-test, og den skal foretages tidligst 48 timer og senest 120 timer efter den test, der har sikret indrejse i Danmark. Som arbejdsgiver for tilrejsende arbejdstagere skal du sørge for, at disse ansatte får foretaget denne PCR-test rettidigt efter indrejse i Danmark. 

Desuden skal du som arbejdsgiver udarbejde en skriftlig plan for PCR-test af de tilrejsende arbejdstagere.

Læs mere om kravet til PCR-test og find en skabelon til plan for test af tilrejsende arbejdstagere

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om du som arbejdsgiver har en ajourført plan for PCR-test og overholder reglerne om at sikre PCR-test af tilrejsende arbejdstagere.

BoligforholdKrav om plan for boligforhold

Som arbejdsgiver skal du sikre, at en bolig, som du stiller til rådighed for dine ansatte, opfylder en række krav.

Hvis der bor to eller flere ansatte i samme bolig, skal du desuden udarbejde en plan for boligforhold, der viser, hvordan der er taget højde for forebyggelse af smitte med covid-19 blandt de indkvarterede ansatte.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om kravene til planen bliver overholdt.

Hvis du ikke kan fremvise en plan, eller hvis planen er mangelfuld, kan Arbejdstilsynet afgive et strakspåbud og indberette forholdet til den relevante bopælskommune. Reglerne gælder ved alle former for indkvartering.

Læs mere om kravene til indkvartering og find en skabelon til plan for boligforhold

Anbefalinger i forhold til vandrende arbejdskraft

Som arbejdsgiver til vandrende arbejdskraft opfordres du til at følge en række anbefalinger med henblik på at forebygge spredning af smitte med coronavirus:

MundbindSmitterisiko ved samtransport

Hav fokus på en eventuel smitterisiko ved erhvervsmæssig samkørsel. Sørg for at lufte ud og holde afstand. Der kan eventuelt opsættes fysiske barrierer som plastikafskærmning eller benyttes mundbind/visir.

Læs mere om samtransport i FAQ’en: ” Må flere personer køre i den samme bil, mens de er på arbejde?”

FamiliegrupperOrganisering af arbejdet i ”familiegrupper”

For at reducere smittespredning på arbejdspladsen opfordres du til så vidt muligt at organisere arbejdet, så det løses i mindre grupper, hvor det er de samme 5-10 personer, der arbejder sammen og holder pause sammen.

Tjeklister Hav en opdateret liste over kontaktinformation på medarbejdere i RUT-registret

Tjenesteyderen og dennes kontaktperson i RUT skal på opfordring fra Arbejdstilsynet give kontaktinformation på samtlige medarbejdere, der befinder sig i Danmark, af hensyn til eventuel smitteopsporing af COVID-19. Relevante kontaktoplysninger er telefonnummer, e-mailadresse og bopælsadresse i Danmark.

I skal derfor have en liste med ovenstående kontaktoplysninger klar, således at oplysningerne kan gives til Arbejdstilsynet på anmodning herom og uden forsinkelse af et eventuelt tilsynsbesøg. Oplysningerne kan videregives til andre offentlige myndigheder til brug for begrænsning af smitte med COVID-19.

Listen skal ikke indsendes til Arbejdstilsynet, men virksomheden skal kunne fremvise den når Arbejdstilsynet anmoder om det ved et tilsynsbesøg.

Undladelse af fremlæggelse af kontaktoplysningerne straffes med bøde.

Rutregistret

Hvis Arbejdstilsynet har bedt dig om at indsende kontaktoplysninger på dine ansatte

Du skal kun udfylde og indsende nedenstående formular, hvis Arbejdstilsynet under et tilsynsbesøg på din virksomhed eller telefonisk har bedt dig om at indsende kontaktoplysningerne på dine ansatte.

Indberetning af kontaktoplysninger på medarbejdere

Smitteopsporingsapp Brug smitteopsporingsappen ”Smitte|stop”

Du bør informere om og opfordre dine medarbejdere til at bruge smitteopsporingsappen ”Smitte|stop”.

Smittestop.dk

Guide på engelsk til appen Smitte|stop

Selvisolationspladser Brug af selvisolationspladser

Hvis en af dine indrejsende medarbejdere er smittet med coronavirus, opfordres du som arbejdsgiver til at sikre, at den smittede bruger de kommunale selvisolationspladser til at forebygge smittespredning.

Kontakt din lokale kommune for mere information om isolationspladserne.

Testenheder Brug af mobile testenheder

Som arbejdsgiver har du mulighed for at tilbyde dine medarbejdere en COVID-19 test ved en mobil testenhed på arbejdspladsen.

Regionerne sender ledige mobile enheder til større arbejdspladser, camps, barakboliger osv. i regionen.

Retningslinjer for rekvirering af mobile enheder til større arbejdspladser (pdf)

Information Information om smittefare på andre sprog

Du opfordres til at opsætte informationsmateriale om COVID-19 smittefare, herunder forventninger til de ansatte fsva. hygiejne, afstand mv. Der kan i relevant omfang skiltes på andre sprog end dansk.

Find Sundhedsmyndighederne informationsmateriale på andre sprog her