Gå til hovedindholdet

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji koronawirusem

Wymogi i zalecenia dotyczące migrującej siły roboczej

TestcertifikatWymagania dot. testów PRC oraz planu testowania

Przyjeżdżający z zagranicy pracownicy zobowiązani są do poddania się trzem testom na COVID-19 oraz izolacji.

Izolacja:

Pracownicy przyjeżdżający z zagranicy muszą poddać się 10-dniowej izolacji. Mogą wykonywać swoją pracę, jednak poza godzinami pracy muszą pozostawać w izolacji.

Trzy testy na COVID-19:

  1. 24 godziny przed wjazdem
  2. 24 godziny po wjeździe
  3. Nie wcześniej niż 48 godzin i nie później niż 96 godzin po teście, który umożliwił wjazd do Danii, należy poddać się testowi PCR. Jako pracodawca pracowników przyjeżdżających z zagranicy masz obowiązek zadbać, aby pracownicy ci poddali się temu testowi w odpowiednim terminie. Jeśli wynik testu PCR okaże się negatywny, pracownik może przerwać izolację.

Ponadto jako pracodawca musisz opracować pisemny plan dot. trzeciego testu na COVID-19 dla pracowników przyjeżdżających z zagranicy.

Dodatkowe informacje o obowiązkowym teście PCR oraz szablon planu testowania pracowników przyjeżdżających z zagranicy

Inspekcja Pracy na bieżąco kontroluje, czy jako pracodawca dysponujesz aktualnym planem testowania PCR i czy zgodnie z wymogami dbasz, aby pracownicy przyjeżdżający z zagranicy poddawali się temu testowi.

BoligforholdWymóg dot. planu warunków mieszkaniowych

Jako pracodawca musi Pan/Pani zadbać, aby udostępniany pracownikom lokal mieszkaniowy spełniał szereg wymogów.

Jeśli w tym samym lokalu zakwaterowanych jest dwóch lub więcej pracowników, pracodawca dodatkowo zobowiązany jest opracować „plan warunków mieszkaniowych”, zawierający informacje o środkach, które zostały wdrożone z myślą o zapobieganiu zakażeniu zakwaterowanych pracowników wirusem COVID-19.

Duński Urząd Inspekcji Pracy nadzoruje, czy wymagania tego planu są przestrzegane.

Jeśli jako pracodawca nie jest Pan/Pani w stanie przedstawić takiego planu lub jeśli jest on niewystarczający, Inspekcja Pracy może wydać w tej kwestii nakaz o natychmiastowej wykonalności i zgłosić sprawę do odpowiedniego urzędu gminy. Niniejsze zasady dotyczą wszystkich form zakwaterowania.

Dodatkowe informacje o wymaganiach dot. zakwaterowania oraz szablon „planu warunków mieszkaniowych”

 

Zalecenia dotyczące migrującej siły roboczej

Pracodawcy migrującej siły roboczej powinni przestrzegać szereg zaleceń, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji koronavirusem:

MundbindPodczas wspólnego transportu należy używać maseczki

Należy upewnić się, że pracownicy noszą maseczki podczas całego wspólnego transportu, w którym jest więcej niż dwie osoby, a transport jest związany z pracą. Dotyczy to również transportu do i z pracy, gdzie pracownicy jeżdżą razem.

FamiliegrupperOrganizowanie pracy "grup rodzinnych"

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji w miejscu pracy, należy organizować pracę w miarę możliwości tak, aby była ona wykonywana w mniejszych grupach składających się z tych samych 5-10 osób, które razem pracują i odpoczywają.

TjeklisterObowiązek posiadania zaktualizowanej listy danych kontaktowych pracowników w rejestrze RUT

Z uwagi na konieczność ograniczania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, pracodawcy zobowiązani są do sporządzenia listy danych kontaktowych pracowników, którzy są przez nich oddelegowani do pracy lub zatrudnieni w Danii.

Dane kontaktowe, które należy podać, to: numer telefonu, adres e-mail i adres miejsca zamieszkania na terenie Danii.

Na wniosek Arbejdstilsynet (Duńskiej Inspekcji Pracy) zarówno dostawca usług pracowniczych, jak i osoba przez niego upoważniona, mają obowiązek udostępnić listę pracowników z ich danymi kontaktowymi.

Lista powinna zostać sporządzona z wyprzedzeniem, aby w razie potrzeby mogła zostać bez zbędnej zwłoki przekazana Arbejdstilsynet (Duńskiej Inspekcji Pracy). Jeżeli wniosek o udostępnienie listy danych kontaktowych zostanie złożony telefonicznie, należy się do niego dostosować w możliwie krótkim czasie.

Niezastosowanie się do powyższego obowiązku będzie skutkować karą grzywny.

W celu kontroli rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 dane kontaktowe mogą być udostępniane innym instytucjom publicznym.

Rejestr RUT

Dane kontaktowe usługodawców

SmitteopsporingsappUżywanie aplikacji do wykrywania infekcji "Smitte|stop"

Należy poinformować i zachęcić pracowników do korzystania z aplikacji do wykrywania infekcji "Smitte|stop".

Smittestop.dk

Przewodnik w języku angielskim dla aplikacji Smitte|stop

SelvisolationspladserKorzystanie z miejsc samoizolacji

Jeśli któryś z pracowników migrujących zostanie zarażony koronawirusem, jego pracodawca powinien upewnić się, że zarażona osoba korzysta z gminnych miejsc samoizolacji, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc samoizolacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem gminy.

TestenhederKorzystanie z mobilnych punktów testowania

Każdy pracodawca ma możliwość zaoferowania swoim pracownikom testu na COVID-19 w mobilnym punkcie testowania w miejscu pracy.

Regiony wysyłają wolne mobilne jednostki do większych miejsc pracy, obozów, baraków itp.

Wytyczne dotyczące składania zapotrzebowania na mobilne jednostki w większych miejscach pracy (pdf)

InformationInformacje dotyczące ryzyka zakażenia w innych językach

Zachęcamy do dostarczenia informacji na temat ryzyka zakażenia COVID-19, w tym oczekiwań wobec pracowników. higieny, odległości itp. Możliwe jest umieszczenie znaków w językach innych niż duński

Materiały informacyjne organów ochrony zdrowia w innych językach można znaleźć tutaj