Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Et godt psykisk arbejdsmiljø under COVID-19

COVID-19 har forandret hverdagen på mange arbejdspladser, og mange har på rekordtid skullet omstille sig til en ny virkelighed. Forandringer kan være afsæt for en positiv udvikling, hvor ledelse og medarbejdere sammen finder gode løsninger. Men pludselige forandringer, som vi har oplevet som følge af COVID-19, kan sætte det psykiske arbejdsmiljø og trivslen under pres.

Fokus på sikkerhed, tryghed og dialog mellem ledelse og medarbejdere er helt central, når det handler om trivsel under forandringer.

Som arbejdsgiver eller medarbejder er der meget, I kan gøre for at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø og god trivsel i forbindelse med COVID-19 pandemien.

Pligter og ansvar

Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det betyder, at belastninger i det psykiske arbejdsmiljø skal forebygges.

Arbejdsgiverens ansvar og pligter:

 • Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne instrueres, og at der føres tilsyn med arbejdets udførelse.
 • Arbejdsgiveren skal komme med klare udmeldinger og rammer for, hvordan Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitteforebyggelse bliver omsat til gode løsninger på arbejdspladsen.
 • De formelle samarbejdsorganer som arbejdsmiljøorganisationen (AMO), samarbejdsudvalget (SU) eller medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget (MED) skal inddrages så tidligt som muligt i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel og tryghed – det gælder også, ved pludseligt opståede forandringer som dem COVID-19 pandemien har medført. På arbejdspladser uden formel arbejdsmiljøorganisation eller samarbejdsudvalg skal medarbejderne inddrages i et samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen i forbindelse med de ændringer i arbejdet, som COVID-19 har medført.
 • I forbindelse med de forandringer i arbejdsmiljøet, som COVID-19 kan medføre, skal det vurderes, om arbejdspladsvurderingen skal justeres. Arbejdsgiveren skal eksempelvis se på, om forandringerne som følge af COVID-19 har betydning for det psykiske arbejdsmiljø.

Medarbejdernes pligter

 • Medarbejderne skal medvirke til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og sikre trivsel og tryghed på arbejdspladsen.
 • Medarbejderne skal følge de instruktioner og retningslinjer, der bliver givet eller aftalt i forhold til forebyggelse af smitte.

Arbejdstilsynet anbefaler

Arbejdstilsynet har samlet nogle anbefalinger til, hvordan I på jeres arbejdsplads kan leve op til kravene og tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø med de ændringer i arbejdet, som COVID-19 har medført.

Kommunikation, dialog og samarbejde

 • Sørg for klare udmeldinger om og tydelige rammer for, hvordan I håndterer smitterisikoen – også i forhold til eventuelle problemstillinger i det psykiske arbejdsmiljø.
 • Hav fokus på dialogen mellem ledelse og medarbejdere, fx for at skabe klarhed i arbejdet, håndtere dilemmaer og udveksle erfaringer om udfordringer og tiltag, der lykkes godt i den nye hverdag.
 • Tal med medarbejderne om, hvorvidt de har de nødvendige kompetencer til fx at håndtere kunder, klienter m.v., der ikke overholder de generelle retningslinjer for hindring af smittespredning med COVID-19.
 • Sæt fokus på samarbejde. Det er en vigtig forudsætning for at komme godt igennem en forandringsproces, at medarbejdere og ledelse arbejder tæt sammen om det psykiske arbejdsmiljø.
 • Kommuniker, hvordan medarbejdernes spørgsmål og bekymringer vil blive håndteret, og hvem de kan henvende sig til, hvis de har brug for det.
 • Vær løbende i dialog via telefon, videomøde o. lign., hvis de ansatte arbejder hjemme. Hold dem orienterede om, hvad der sker på tværs af arbejdspladsen.
 • Understreg vigtigheden i, at alle bidrager og deltager konstruktivt i en løbende dialog.

Inddragelse af medarbejderne

 • Sørg for, at alle kender deres roller i den nye hverdag.
 • Inddrag medarbejderne i, hvordan de løser deres arbejde bedst og hvilke prioriteringer, der skal gøres i forhold til den nye hverdag.
 • Det kan være nødvendigt i en periode at omprioritere opgaver eller afsætte mere tid til løsningen af enkelte opgaver.
 • Lav en forventningsafstemning med medarbejderne, fx om hvad de har indflydelse på ift. forebyggelse af smitte på arbejdspladsen, og om hvordan de bliver inddraget i processen.
 • Vær lydhør over for idéer, input, bekymringer og spørgsmål som COVID-19 og forandringerne på arbejdspladsen og i arbejdsopgaverne giver anledning til.

Støtte og kompetencer

 • Vær opmærksom på, at alle reagerer forskelligt på situationen.
 • Tal med den enkelte ansatte om, hvordan de trives.
 • Sørg for, at medarbejderne oplever anerkendelse og får den nødvendige kollegiale og ledelsesmæssige støtte.
 • Vær særligt opmærksom på trivsel og tryghed hos medarbejdere, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19 eller har pårørende, der er det
 • Hjælp medarbejderne, hvis nødvendigt, med at sætte grænsen mellem arbejde og fritid.
 • Vær opmærksom på, at der kan være medarbejdere, der er bekymret for deres job og fremtid.
 • Anerkend medarbejdernes indsats, situation og evt. bekymringer igennem perioden - både de, som er blevet på arbejdspladsen, de, som har arbejdet hjemme, og de, som har været hjemsendt.
 • Afklar, om der er de nødvendige kompetencer og viden på arbejdspladsen og i arbejdsmiljøorganisationen, til at håndtere de forandringer, som COVID-19 bringer med sig på arbejdspladsen og i arbejdsopgaverne.

Opfølgning

 • Foretag, i samarbejde med relevante aktører, løbende opfølgning og evaluering af tiltagene på arbejdspladsen.

Temaside om trivsel under corona

Læs mere om trivsel under corona på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs temasideHenter PDF