G� til hovedindholdet

Krav til arbejde med asbest

Asbest er kun farligt, når det indtages (indåndes). Når man nedriver, reparerer eller vedligeholder asbestholdigt materiale, er der risiko for at blive udsat for asbestholdigt støv. Kravene i bekendtgørelser og vejledninger har til formål at begrænse støvudvikling og indånding mest muligt.

I skemaet nedenfor er der nævnt, de fleste af de administrative krav der stilles, når der skal arbejdes med asbest, og som skal medvirke til at begrænse udsættelsen for asbestholdigt støv.

De fleste af kravene har deres baggrund i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1792 af 18. december 2015 om asbest (asbestbekendtgørelsen), og de er uddybet i Arbejdstilsynets vejledning C.2.2 om asbest (asbestvejledningen). Find yderligere information om sundhedsfaren ved asbest og om baggrunden for kravene i skemaet i asbestvejledningen.

I asbestvejledningen og i andet materiale, er der desuden angivet eksempler på arbejdsmetoder ved nedrivning, reparation og vedligeholdelse, der mest muligt begrænser udsættelsen. Der tænkes her især på asbestvejledningens afsnit 4.1 om begrænsning af udsættelse, og bilag 2 om inddækning af asbestholdige tagplader. Arbejdstilsynet har desuden udgivet folderen ”Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer, der beskriver nogle forskellige arbejdsmetoder, der mindsker støvudsættelsen.

Se også vejledningen "Når du støder på asbest" (BFA Bygge & Anlæg), der også anviser flere arbejdsmetoder, som kan mindske risikoen for udsættelse. Afhængigt af typen af arbejde med asbest (nedrivning, reparation eller vedligeholdelse), stilles der forskellige administrative krav til arbejdet for at sikre de beskæftigede og omgivelserne bedst muligt mod udsættelse for asbeststøv. Find oplysninger om dette i skemaet nedenfor.

Definitioner:

1) Ved nedrivning forstås fuldstændig fjernelse af asbestholdigt materiale inden for et afgrænset område.

2) Ved reparation forstås indkapsling og forsegling af asbestholdigt materiale, som er i hel stand.

3) Ved vedligeholdelse forstås udspartling eller forsegling af små områder med små huller samt forsegling af enkelte intakte uperforerede asbestholdige plader eller inddækning af asbestholdige tage. 

   1  1  1  3 Henvisning
Asbestarbejde  Indvendig nedrivning af isolering Andet med risiko for udsættelse,
fx nedtag-ning af 
skifer-plader, der knuses
Udvendig nedtagning af fx bølge-eternitplader  Repara-tion Vedlige-holdelse  
Registrering af asbestforekomster, ved risiko for udsættelse, og inden reparation, vedligeholdelse eller lignende   X  X  X  X  X Asbest - Bekendtgørelse 1792 - 2015
Arbejdspladsvurdering. Den almindelige APV skal udbygges med en særlig asbest-APV    X   X  X  X  X Asbest-vejledningen
punkt 2.3
Arbejdsplan om brug af støvsvage metoder ved nedrivning    X  X  X     Asbest-vejledningen
punkt 2.4
Instruktion til de ansatte om sundhedsmæssige forhold   X  X  X  X  X Asbest-vejledningen
punkt 2.5
Anmeldelse til Arbejdstilsynet, 
inden arbejdet påbegyndes 
 X  X  (X)     Asbest-vejledningen
punkt 2.6
Uddannelse til de ansatte (asbestcertifikat)   X         Asbest-vejledningen
punkt 3.1 
Oplæring og instruktionsforløb til ansatte ved asbestarbejde     X  (X)     Asbest-vejledningen
punkt 3.2
Krav til virksomheden om dokumentation for at virksomheden er kvalificeret til arbejdet  X  X  X     Asbest-vejledningen
punkt 3.3 
18-års alders-grænse for at arbejde med
asbest 
 X  X  X  X  X Asbest-vejledningen
punkt 1.4 
Skiltning, for at afgrænse
arbejdspladsen
 X  X  X  X  X Asbest-vejledningen
punkt 4.2
Afskærmning af arbejdsstedet, 
fx med telt med undertryk
 X  X       Asbest-vejledningen
punkt 4.3 
Åndedrætsværn påbudt.
Skal udleveres ved alt arbejde, og skal bruges hvor der er risiko for udsættelse
 X  X  (X)     Asbest-vejledningen
punkt 5.1
Støvafvisende arbejdstøj, hvis der ifølge APV'en er risiko for udsættelse for asbeststøv   X  X  (X)     Asbest-vejledningen
punkt 5.2
Særligt omklæd-ningsrum og baderum hvor der kan skiftes mellem almindeligt tøj  og personlige værnemidler  X  X  (X)     Asbest-vejledningen
punkt 6 
Adgang til omklædningsrum med håndvask og brusebad      X     Asbest-vejledningen
punkt 6
Adgang til helbredsundersøgelser inden arbejdet begynder, og om nødvendigt hvert 3. år  X  X  (X)     Asbest-vejledningen
punkt 8.1 
Registrering i protokol af de ansatte, så det kan dokumenteres, at de har arbejdet med asbest  X  X  (X)     Asbest-vejledningen
punkt 8.2 

(X) Hvis der er risiko for ikke kun kortvarige og lave udsættelser for asbest som fx beskadigede (knuste) plader efter brand eller stormskader.

Henter PDF