G� til hovedindholdet

Asbestuddannelse og oplæring og instruktion i arbejde med asbest

Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at ansatte, der udfører arbejde med risiko for udsættelse for asbest, er særligt oplært og instrueret i det, så de kan udføre arbejdet sikkert i forhold til eget og andres helbred.

De ansatte skal fx ved håndværksmæssigt arbejde i bygninger opført før 1990 kunne identificere bygningsdele og materialer, der kan indeholde asbest. Oplæringen og instruktionen skal basere sig på virksomhedens kemiske risikovurdering, når der arbejdes med et farligt materiale som asbest. Oplæringen og instruktionen skal i nødvendigt omfang også understøttes af skriftligt materiale, fx af den arbejdsplan, som arbejdsgiveren skal sørge for ved nedrivning og fjernelse af asbestholdige bygningsdele og materialer.

Lovpligtig uddannelse

Ved nedrivning (fjernelse) af asbestholdige materialer indvendigt i bygninger, skibe, tog mv. skal de personer, der udfører dette arbejde, have gennemgået den særlige asbestuddannelse. Det er arbejdsgiverens ansvar, at de ansatte, der udfører denne type arbejde, har gennemgået uddannelsen. Det dokumenteres med uddannelsesbevis fra en AMU-skole.

Oplæring og instruktion i arbejde med asbest

Ved andet arbejde, hvor der er risiko for, at ansatte kan blive påvirket af asbestfibre fra arbejdet, skal de ansatte gennemgå et effektivt og tilstrækkeligt oplærings- og instruktionsforløb om forebyggelse og sikkerhed, som mindst skal forholde sig til følgende:

  1. asbests egenskaber og virkninger for sundheden, herunder også de synergistiske virkninger af rygning,
  2. produkttyper eller materialer, der kan formodes at indeholde asbest,
  3. aktiviteter, der kan medføre asbesteksponering, og betydningen af forebyggende kontrolforanstaltninger for at formindske eksponeringen,
  4. sikre arbejdsmetoder, kontrol og personlige værnemidler,
  5. formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse,
  6. nødforanstaltninger,
  7. procedurer for dekontaminering,
  8. bortskaffelse af affald, og
  9. krav om helbredskontrol

Oplæring og instruktion skal gennemføres inden et asbestarbejde påbegyndes og gentages jævnligt. Oplæring og instruktion skal bl.a. foretages på ny, hvis der er tale om en ny aktivitet eller skiftende omstændigheder.

Henter PDF