Gå til hovedindholdet

Brug STOP-princippet, når I forebygger

Hvis jeres kemiske risikovurdering viser, at der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for farlige stoffer og materialer på arbejdet, skal I forebygge denne risiko ved hjælp af det såkaldte STOP-princip.

STOP-princippet handler om at vælge foranstaltninger i den rigtige rækkefølge, så forebyggelsen bliver så effektiv som mulig. STOP står for: Substitution, Tekniske foranstaltninger, Organisatoriske foranstaltninger og Personlige værnemidler.

Substitution

Udskift farlige stoffer og materialer med nogen, der er ufarlige eller mindre farlige. Brug altid det mindst farlige produkt og den mindst farlige arbejdsmetode.

Tegning af to medarbejdere som udskifter de farlige stoffer med nogle mindre farlige.

Tekniske foranstaltninger

Sørg for at indkapsle arbejdsprocessen, hvis det er muligt, brug et lukket anlæg eller få på anden måde arbejdsprocessen indkapslet, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, og I ikke kan undgå, at der frigives støv, aerosoler eller dampe til luften, skal I sørge for, at der er effektiv procesudsugning.

Tegning af arbejdende mand i laboratorie med effektiv procesudsugning

Organisatoriske foranstaltninger

Planlæg og tilrettelæg arbejdet, så I undgår eller begrænser udsættelsen for farlige stoffer og materialer – og sørg for, at stofferne ikke spredes. Det kan fx være ved at adskille eller afgrænse arbejdsområder samt ved at sørge for grundig rengøring og god hygiejne i forbindelse med håndtering af fx affald, klude, håndværktøj og personlige værnemidler.

Tegning af maler iført personlige værnemidler og med afskærmning til kollegaerne.

Personlige værnemidler

Hvis I ikke kan fjerne udsættelsen på anden måde, skal I bruge egnede personlige værnemidler, der beskytter mod de farlige stoffer og materialer, I kan blive udsat for. Hvis I fx arbejder med handsker, er det vigtigt, at det er den rigtige type handsker, og at I bruger dem rigtigt.

Tegning af to personer iført personlige værnemidler.

Værktøj til kemisk risikovurdering

Arbejdstilsynet har produceret et værktøj, som skal gøre det nemmere for jer at foretage en kemisk risikovurdering. Værktøjet hjælper jer i gang med at afdække jeres arbejdsprocesser og munder ud i et udkast til en kemisk risikovurdering. Indtil videre understøtter værktøjet 2 arbejdsprocesser: brug af rengøringsmidler og svejsning og termisk skæring i metal.

Værktøj til kemisk risikovurderingHenter PDF