Gå til hovedindholdet

STOP risikoen

Hvis jeres kemiske risikovurdering har vist, at der er farlige stoffer og materialer på jeres arbejdsplads, som medarbejdere kan blive udsat for, skal jeres første skridt være at vurdere, hvordan medarbejderne kan undgå at blive udsat for dem. Det er vigtigt, at I vælger foranstaltninger i den rigtige rækkefølge, så forebyggelsen bliver så effektiv som muligt. Det kaldes STOP-princippet – Substitution, Tekniske foranstaltninger, Organisatoriske foranstaltninger og Personlige værnemidler:

Substitution

Tegning af to medarbejdere som udskifter de farlige stoffer med nogle mindre farlige.

Udskift farlige stoffer og materialer med nogen, der er ufarlige eller mindre farlige. Brug altid det mindst farlige produkt og den mindst farlige arbejdsmetode.

Tekniske foranstaltninger

Tegning af arbejdende mand i laboratorie med effektiv procesudsugning

Sørg for at indkapsle arbejdsprocessen, hvis det er muligt, brug et lukket anlæg eller få på anden måde arbejdsprocessen indkapslet, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, og I ikke kan undgå, at der frigives støv, aerosoler eller dampe til luften, skal I sørge for, at der er effektiv procesudsugning.

Organisatoriske foranstaltninger

Tegning af maler iført personlige værnemidler og med afskærmning til kollegaerne.

Planlæg og tilrettelæg arbejdet, så I undgår eller begrænser udsættelsen for farlige stoffer og materialer – og sørg for, at stofferne ikke spredes. Det kan fx være ved at adskille eller afgrænse arbejdsområder samt ved at sørge for grundig rengøring og god hygiejne i forbindelse med håndtering af fx affald, klude, håndværktøj og personlige værnemidler.

Personlige værnemidler

Tegning af to personer iført personlige værnemidler.

Hvis I ikke kan fjerne udsættelsen på anden måde, skal I bruge egnede personlige værnemidler, der beskytter mod de farlige stoffer og materialer, I kan blive udsat for. Hvis I fx arbejder med handsker, er det vigtigt, at det er den rigtige type handsker, og at I bruger dem rigtigt. Henter PDF