Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om kontor- og hjemmearbejdspladser

Svar på de oftest stillede spørgsmål om åbne kontormiljøer. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

Spørgsmål og svar

 • Gælder de danske arbejdsmiljøregler på tværs af landegrænser?

  Arbejdsmiljølovens regler gælder kun for arbejde udført i Danmark. Danske arbejdspladser, hvis medarbejdere bor og arbejder hjemme i udlandet, fx i Sverige eller Tyskland, skal overholde de arbejdsmiljøregler, der gælder i det pågældende land. De danske arbejdsgivere skal derfor overholde det pågældende lands arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde i forhold til deres medarbejdere, hvis og i det omfang det pågældende land har arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde.

 • Har man krav på skærmbriller ved hjemmearbejde?

  Som ansat har man ret til at få undersøgt syn og øjne, og man har ret til skærmbriller, hvis en synsundersøgelse viser, at det er nødvendigt, og ens egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

  Disse særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun, hvis den ansatte udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

 • Hjemmearbejde: Kan man som medarbejder fraskrive sig at have brug for udstyr?

  Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet – også i hjemmet – kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren kan ikke aftale sig fra dette ansvar. Det betyder, at en medarbejder ikke kan fraskrive sig at have brug for udstyr, fx adskilt skærm og tastatur og en stabil arbejdsstol, der kan indstilles i højden m.v., og selv tage ansvar for, at man efter at have læst vejledning etc. varetager krav til arbejdsmiljø i hjemmet.

 • Hvad er ansattes ansvar i forhold til at sikre, at arbejdsforholdende er forsvarlige ved hjemmearbejde?

  Ved hjemmearbejde skal ansatte medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

  Det betyder også, at de ansatte aktivt skal medvirke til, at hjemmearbejdsstedet er indrettet forsvarligt, herunder, at inventar herunder arbejdsbord og stol samt arbejdsudstyr anvendes efter hensigten, og at arbejdet hjemme i øvrigt udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

  Bliver ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. Det gælder også i forhold til hjemmearbejde.

 • Hvad er kravene til arbejdsbordet ved hjemmearbejde?

  Det arbejdsbord, der arbejdes ved, skal have tilstrækkelig plads til, at arbejdet kan udføres med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser (der er ikke krav om hæve-/sænkebord).

  Disse særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun, hvis den ansatte udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

 • Hvad er kravene til arbejdsstolen ved hjemmearbejde?

  Arbejdsstolen skal ved skærmarbejde være stabil, sikre brugeren bevægelsesfrihed og en hensigtsmæssig arbejdsstilling, med et stolesæde, der kan indstilles i højden og en stoleryg, der kan indstilles i højden og skråtstilles.

  Disse særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun, hvis den ansatte udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

 • Hvad er kravene til belysning ved hjemmearbejde?

  Der skal være tilstrækkelig almenbelysning og særbelysning (arbejdslampe).

  Disse særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun, hvis den ansatte udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

 • Hvad er kravene til skærmen ved hjemmearbejde?

  Skærmen skal være adskilt fra tastaturet således, at medarbejderen kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.

  Dette særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun, hvis den ansatte udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

 • Hvad gælder for det psykiske arbejdsmiljø ved hjemmearbejde?

  Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø gælder også i forhold til hjemmearbejde. Det er bl.a. et krav til hjemmearbejdet, at arbejdet i alle led bliver planlagt, tilrettelagt og udført så påvirkningerne i det psykiske arbejdsmiljø både ud fra en enkeltvis og samlet vurdering er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige på kort og lang sigt.

  Bekendtgørelsens regler om stor arbejdsmængde, tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet gælder også for hjemmearbejde, ligesom reglerne om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker, krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (sexchikane), arbejdsrelateret vold i arbejdet i og uden for arbejdstid, også gælder ved hjemmearbejde, da de også er relevante i forhold til arbejde, der indebærer telefonsamtaler, udveksling af e-mails m.v.

  Psykisk arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1406 - 2020

 • Hvilke krav gælder for tilrettelæggelsen af skærmarbejde i hjemmet

  Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdet ved skærm tilrettelægges, så arbejdet regelmæssigt bliver afbrudt af andet arbejde eller pauser.

  Disse særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun, hvis den ansatte udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

 • Hvilke krav gælder for virksomhedsledere, som arbejder hjemmefra?

  Virksomhedsledere, dvs. den som leder eller deltager i ledelsen af virksomheden kan også godt selv arbejde hjemme, men der er en række arbejdsmiljøkrav, der ikke gælder for virksomhedsleder selv, herunder bl.a. reglerne om indretning af arbejdsstedet og reglerne om hvileperiode og fridøgn.

 • Hvilke krav kan arbejdsgiveren stille, hvis den ansatte ikke lever op til sit ansvar om at medvirke til ordentlige arbejdsforhold?

  Det er de ansættelsesretlige forhold- og ikke arbejdsmiljølovgivningen – der regulerer, hvad arbejdsgiveren kan gøre, hvis den ansatte ikke følger de instruktioner, som arbejdsgiveren giver i forhold til udførelsen af arbejdet. Det afhænger af aftaleforholdet mellem arbejdsgiveren og den ansatte og den overenskomst, som den ansatte måtte være omfattet af. Normalt vil det være sådan, at hvis den ansatte ikke følger de instruktioner, som arbejdsgiveren giver i forhold til udførelsen af arbejdet, så vil arbejdsgiveren i sidste instans kunne afskedige den ansatte.

 • Hvor meget plads skal der være pr. ansat i et arbejdsrum?

  Der skal være så meget plads, at arbejdet kan foregå forsvarligt

  I et arbejdsrum skal der være plads til de tekniske hjælpemidler, materialer og det inventar, der findes i arbejdsrummet. Der skal også være plads til det antal personer, der normalt færdes eller opholder sig der.

  Krav til et arbejdsrum

  • Rummets gulvareal, højde og indhold skal være afpasset efter arbejdets art, så arbejdet kan foregå forsvarligt.
  • Normalt skal et arbejdsrum have en arbejdshøjde på 2,5 meter og minimum være 7 m2.
  • Det vil normalt være tilstrækkeligt, hvis der er 12 m3 luft i arbejdsrummet pr. ansat.

  Undtagelser

  Arbejdets art kan gøre det nødvendigt med mere end 12 m3 luft pr. ansat. Det samme gælder, hvis andre opholder sig i rummet, som fx klienter eller kunder.

  I særlige tilfælde accepterer vi et mindre rumfang pr. ansat. Det gør vi fx, hvis der er mekanisk ventilation i rummet. Vi accepterer dog ikke, at der er mindre end 8 m3 luft pr. ansat.

  Teknisk udstyr

  Mængden af pc-udstyr i et arbejdsrum bør indgå i en samlet vurdering af, hvor meget plads og luft der skal være i rummet.

  Elektronisk udstyr afgiver varme (en pc afgiver mindst ligeså meget varme som en person, der sidder stille) og kan afgive dampe til omgivelserne.

  For at løse disse problemer kan I enten gøre rummet større eller øge ventilationen (eller begge dele).

  Læs mere

  Indretning af arbejdssteder - AT-vejledning A.0.2

  Arbejdsrum på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.11

 • Hvor varmt må der være i kontoret?

  Lamper, mennesker og maskiner kan få temperaturen til at stige

  Hvis det er svært at holde temperaturen i lokalet under 25 grader i de perioder, hvor temperaturen udenfor ikke er specielt høj, vil lokalet ofte være for varmt under en hedebølge.

  For høje temperaturer kan bl.a. skyldes belysningen, mange mennesker i lokalet, maskiner og skærme eller solskin gennem store vinduer, der ikke er afskærmede.

  Når temperaturen kommer over 25 grader

  Vi accepterer, at temperaturen kan komme over 25 grader i lokalet, når det er meget varmt udenfor. Men meget høje temperaturer kan give gener og være en helbredsrisiko. Derfor bør I tage nogle forholdsregler.

  Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.12

  Hvis du bliver utilpas

  Bliver du utilpas og dårlig på arbejdspladsen, må du gå hjem som ved al anden sygdom.

 • Kan jeg få betalt mine skærmbriller?

  Ja, du kan få betalt dine skærmbriller, hvis de er nødvendige for, at du kan arbejde, og dit arbejde ved skærm opfylder bestemte kriterier

  I bekendtgørelsen om skærmarbejde står der, hvilke kriterier, der skal være opfyldt, for at arbejdsgiveren har pligt til at betale for dine skærmbriller. Det er bl.a. en betingelse, at dit arbejde ved skærm foregår regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af din normale arbejdstid.

  Læs mere

  Skærmarbejde - AT-vejledning D.2.3

 • Skal skærmarbejde, der ikke udføres hjemme, også tælles med i forhold til de 2 dage?

  Ja, hvis den ansatte udover skærmarbejde hjemme også udfører skærmarbejde andre steder fx på en kontorarbejdsplads, så er der en særlig regel vedr. hjemmearbejde, der angiver, at der skal ske en sammentælling af den ansattes skærmarbejdet i forhold til, om skærmarbejdet samlet set udføres mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned. Man kan læse mere om sammentællingsreglen i AT-vejledningen om hjemmearbejde. Neden for er indsat et skema, der angiver forskellige udfald i forhold til sammentællingsreglen.

  Model for nye arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde

  Mulige scenarier for sammentælling

  Fast arbejdssted Hjemmearbejdsplads Skiftende arbejdssted De særlige regler for skærmarbejdspladsen gælder
  Over 2 dage
  Omfattet
  Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
    Ja, på det faste arbejdssted
  Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
  Over 2 dage
  Omfattet
    Ja, derhjemme
    Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
  Over 2 dage
  Omfattet
  Ja, på det skiftende arbejdssted
  Over 2 dage
  Omfattet
  Over 2 dage
  Omfattet
    Ja, begge steder
  Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
  Maksimalt 2 dage
  Omfattet
  Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
  Ja, derhjemme efter en samlet vurdering, medmindre den ansatte har adgang til en skærmarbejdsplads på det faste
  arbejdssted eller på det skiftende arbejdssted efter § 4, stk. 3
  Over 2 dage
  Omfattet
  Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
  Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
  Ja, på , det faste arbejdssted
  Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
    Maksimalt 2 dage
  Ikke omfattet
  Nej, der forgår ikke hjemmearbejde

   

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Henter PDF