Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Naturgas- og bionaturgasanlæg

Naturgas- og bionaturgasanlæg er forbundet med risiko for betydelig fare. Derfor er det vigtigt, at anlæggene fremstilles og konstrueres, så de kan modstå de påvirkninger, de udsættes for, og kan betjenes sikkert og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Konstruktionskrav

Naturgas- og bionaturgasanlæg skal fremstilles af egnede materialer og konstrueres og udføres, så de med sikkerhed kan modstå de påvirkninger, de kan forventes udsat for, og så de kan betjenes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Betjening, eftersyn, vedligeholdelse mv. af anlæggene skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så driften er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.

Godkendelse fra Arbejdstilsynet

For naturgas- og bionaturgasanlæg eller dele heraf med et driftstryk højere end 0,1 bar skal der indhentes godkendelse fra Arbejdstilsynet til konstruktionen og til at tage anlægget i brug. Det fremgår af bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø.

Gebyr

Arbejdstilsynet opkræver et gebyr for godkendelse af konstruktion og for godkendelse til at tage anlægget i brug samt for undersøgelser udført i den forbindelse.

Gebyrsatsen er fastlagt som et gebyr pr. påbegyndt time, og gebyrsatsen fastsættes med henblik på dækning af Arbejdstilsynets langsigtede gennemsnitsomkostninger. Gebyrsatsen reguleres årligt på finansloven. Gebyrsatsen i 2022 er 792 kr. pr. påbegyndt time. Gebyret reguleres næste gang 1. januar 2023. Endvidere vil ansøger blive pålagt at betale Arbejdstilsynets eventuelle rejseomkostninger i forbindelse med undersøgelser mv.

For ansøgninger om konstruktionsgodkendelse, som Arbejdstilsynet har modtaget før den 1. april 2020, opkræver Arbejdstilsynet gebyr efter de regler, der var gældende på ansøgningstidspunktet. Efter disse regler betaler ansøgeren et gebyr på 1.180 kr. og for efterfølgende timer udover 2 timer betales 590 kr. pr. påbegyndt time.

Reguleringen af naturgas- og bionaturgasområdet

Reglerne om opsætning og vedligeholdelse af naturgasanlæg fremgår af bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø.

Sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø

Bekendtgørelsen henviser til GPTC-Guide for Gas Transmission and Distribution Piping System, ANSI/GPTC Z2 380.1-1998.

Arbejdstilsynet anerkender med visse begrænsninger og suppleringer guiden som grundlag for opfyldelse af bekendtgørelsens krav til anlæggenes konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og drift.

Da guiden udelukkende bygger på amerikanske forhold har Arbejdstilsynet fastsat en række tillægsbestemmelser, som skal sammenholdes med selve guidens tekst. Tillægsbestemmelserne fremgår af At-vejledningen om konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og drift af naturgasanlæg.

At-vejledning om naturgasanlæg

 Henter PDF