G� til hovedindholdet

Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv.

Hvis I har kontakt med fx borgere, pårørende, elever, klienter, indsatte, kunder, samarbejdspartnere eller andre via jeres arbejde, skal I forholde jer til, om der er risiko for seksuel chikane (sexchikane) eller andre krænkende handlinger.

Seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv. skal forstås, forebygges og håndteres som et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Det skal ikke være op til den enkelte at vurdere, hvor grænsen går, og hvordan han eller hun skal reagere. I stedet skal det behandles som ethvert andet arbejdsmiljøproblem, som arbejdspladsen skal tage ansvar for at forebygge og håndtere.

Vi har samlet arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til at forebygge og håndtere seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Det skal arbejdsgiveren gøre

Som arbejdsgiver har du ansvar for at sikre, at risikoen for seksuel chikane og andre krænkende handlinger er effektivt forebygget.

Vurder risikoen

Hvis der er risiko for, at dine medarbejdere udsættes for seksuel chikane eller andre krænkende handlinger, skal du som arbejdsgiver løbende vurdere risikoen. Systematisk og løbende risikovurdering er et rigtig godt redskab til at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Her forholder du dig til dine medarbejderes arbejde og til de personer, som de møder i arbejdet, og vurderer, om der er særlige forhold, som kan øge risikoen for at blive udsat for seksuel chikane og andre krænkende handlinger

Planlæg arbejdet hensigtsmæssigt

Hensigtsmæssig planlægning af jeres arbejde kan være med til at forebygge, at dine medarbejdere bliver udsat for seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Fx kan det i nogle tilfælde være nødvendigt, at der altid er to medarbejdere til stede, eller at den fysiske indret­ning gør, at de har mulighed for at forlade lokalet hurtigt. Vær opmærksom på, om der er situationer eller tidspunkter, hvor de er særligt udsatte.

Tag udgangspunkt i deres arbejdsopgaver, og i hvordan de bedst kan løse dem, så du samtidig forebygger seksuel chikane og andre krænkende handlinger

Oplær og instruér

Det skal være en del af instruktionen af dine medarbejderne, at de får relevant information om de personer, de beskæftiger sig med i arbejdet, herunder i hvilke situationer, der er risiko for seksuel chikane og andre krænkende handlinger, samt hvordan de håndterer dette.

Sørg også for, at dine medarbejdere kender til arbejdspladsens retningslinjer for, hvordan I håndterer seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Husk, at alle medarbejdergrupper skal have tilstrækkelig information og husk især på at instruere ny­ansatte, unge, vikarer, elever, studerende og praktikanter, som kan være særligt udsatte.

Som arbejdsgiver skal du også føre tilsyn med, om dine medarbejdere udfører arbejdet i overensstemmelse med instruktionen.

Tag hensyn til den enkelte

Det er vigtigt, at der i planlægningen af arbejdet tages hensyn til den enkelte medarbejders forudsætninger for at udføre arbejdet. Fx skal det overvejes, om alder, erfaring, kompetencer mv. har betydning for risikoen for seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Indret arbejdsstedet hensigtsmæssigt

Når der er risiko for seksuel chikane og andre krænkende handlinger, skal du som arbejdsgiver sørge for, at lokalerne indrettes, så risikoen bliver reduceret mest muligt. Det betyder fx, at faste arbejdssteder skal indrettes, så der i situationer med risiko for seksuel chikane og andre krænkende handlinger, er mulighed for, at medarbejderne kan komme i sikkerhed, hvis der opstår – eller er tilløb til – episoder med seksuel chikane eller andre krænkende handlinger.

Sørg for passende instruktion

Som arbejdsgiver skal du sikre, at det kun er medarbejdere, der har fået passende instruktion, der har adgang til områder, hvor der er en særlig risiko for seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

  • Sørg for at ingen arbejder alene, hvis der er en særlig risiko, der ikke kan imødegås

Medarbejderne må ikke arbejde alene, hvis der er en særlig risiko for seksuel chikane eller andre krænkende handlinger, og denne risiko ikke kan imødegås.

Registrer og undersøg episoder med seksuel chikane eller andre krænkende handlinger

Som arbejdsgiver har du pligt til at registrere og undersøge ulykker, herunder episoder med krænkende handlinger, og tilløb hertil, også kaldet nærved-ulykker.

I Arbejdstilsynet definerer vi en arbejdsulykke som en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en eller flere personer kommer fysisk eller psykisk til skade. Episoder, med seksuel chikane eller andre krænkende handlinger, der er relateret til arbejdet, betragtes derfor som arbejdsulykker, hvis de medfører personskade. Seksuel chikane, der kan relateres til arbejdet og er fremsat digitalt, kan også være arbejdsulykker. I relation til krænkende handlinger forstås en nærved-ulykke som optræk til krænkende handlinger, fx en tilspidset konflikt mellem en ansat og en borger, der ikke munder ud i krænkende handlinger.

Gode råd om forebyggelse og håndtering

Ud over kravene har vi også samlet en række gode råd:

  • Tal om, hvad I forstår ved seksuel chikane og krænkende handlinger.
  • Tal om eventuelle episoder, fx hvordan I håndterede dem, og hvad I kan lære af dem. Vær opmærksom på at mange kan være i tvivl, om det, de har oplevet, er seksuel chikane, eller hvordan de skal håndtere det. Medarbejdere kan derfor vælge at holde sine oplevelser for sig selv, fx fordi medarbejderne bebrejder sig selv eller er bange for ikke at blive taget alvorligt.
  • Spørg om medarbejdere har været udsat for seksuel chikane uden at bruge begrebet ”seksuel chikane”. Det kan fx gøres ved at spørge ind til forskellige konkrete handlinger eller andre begreber som fx ”(uønsket) seksuel opmærksomhed”.
  • Brug jeres registreringer af episoder med seksuel chikane og andre krænkende handlinger som en del af risikovurderingen fx i forbindelse med arbejdet med jeres arbejdspladsvurdering (APV) og drøft, hvordan I bedst muligt kan bruge erfaringer i plan­lægningen af arbejdet, så I undgår lignende situationer
  • Sæt fokus på faglighed og sparring. Seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv. er en fælles faglig udfordring. Tal derfor om, hvordan I kan bruge hinanden og jeres faglighed til at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger.
  • Overvej, om I har de rette kompetencer, og hvordan I løbende kan styrke jeres faglighed, så den kan bruges som en del af forebyggelsen. Det er vigtigt, at I er klædt på til opgaven og får den støtte, I har behov for.
  • Overvej hvordan I, le­delse og kollegaer imellem, kan bruge systematisk sparring og supervision til at lære af hinandens udfor­dringer og erfaringer.
  • Vær særligt opmærksom på ansatte, der arbejder meget alene.

Spørgsmål til refleksion

Hvilke handlinger kan der forekomme hos os?

Har vi snakket om, hvornår noget er seksuel chikane eller andre krænkende handlinger hos os – og hvor går grænsen?

Hvordan forventes medarbejdere at håndtere situationer med seksuel chikane eller andre krænkende handlinger?

Kan vi benytte en anden tilgang til fx borgere eller kunder, som forebygger risikoen for seksuel chikane eller andre krænkende handlinger?

Hvordan forebygger vi evt. lignende situationer med seksuel chikane eller andre krænkende handlinger?

Læs mere

Du kan læse mere om reglerne i bekendtgørelsen for psykisk arbejdsmiljø. Seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv. betegnes af Arbejdstilsynet som arbejdsrelateret vold i arbejdet.

Psykisk arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1406 - 2020

Og du kan læse, hvordan reglerne skal fortolkes i AT-vejledningen om vold.

Vold - AT-vejledning D.4.3

Henter PDF