G� til hovedindholdet

Sådan håndterer og forebygger du som arbejdsgiver seksuel chikane på arbejdspladsen - Gode råd

Mange sager om seksuel chikane (også kaldet sexchikane) og andre krænkende handlinger kommer aldrig frem i lyset og bliver derfor ikke håndteret i virksomheden – måske fordi kulturen på arbejdspladsen understøtter, at krænkelserne kan finde sted.

”Du skal da bare sige fra!”

Hvis det er en leder, der udøver de krænkende handlinger, kan det som medarbejder være svært at sige fra, fordi man kan være bekymret for repressalier som fx at blive afskediget.

Men det er også den psykiske trivsel og dét at føle sig som en del af fællesskabet, som er på spil.

Det er vigtigt, at medarbejdere ikke er i tvivl om, hvad der sker, hvis de siger fra, og at det ikke vil have negative konsekvenser for en. 

Derudover kan I gøre det nemmere at sige fra ved at tale om, hvordan man kan sige fra, når ens egne grænser bliver overskredet, eller man oplever, at en kollega får overskredet sine grænser.

Signalér, at seksuel chikane og andre krænkende handlinger er uacceptable

 • Det er helt centralt, at ledelsen sender et klart signal til alle på arbejdspladsen om, at seksuel chikane og andre krænkende handlinger er uacceptable.

Hav klare retningslinjer

 • Hav klare retningslinjer for, hvordan I vil identificere og forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger, hvordan I vil håndtere et opstået problem, hvordan I vil tage hånd om alle involverede parter, og hvordan de kommer godt videre.
 • Sørg for, at alle på arbejdspladsen (også nyansatte, studerende og vikarer) kender retningslinjerne og ved, hvad de skal gøre, hvis de mener, der foregår chikane, herunder hvem de skal gå til, og hvad den videre proces er.

Lav retningslinjer/en politik om krænkende handlinger

Brug dialog

 • Det er vigtigt at tale åbent og fordomsfrit om, hvad der bliver opfattet som krænkende adfærd, selvom seksuel chikane og andre krænkende handlinger er tabubelagt og kan være svære at tale om.
 • Derfor er det en god ide at tage udgangspunkt i hverdagen og tale om, hvad der er ordentlig adfærd og god omgangstone hos jer, og hvor jeres grænser går. På den måde kan I få en fælles forståelse af, hvornår der er tale om seksuel chikane på jeres arbejdsplads.
  Start snakken med dialogkortene - værktøjer til at starte dialogen

Klarlæg roller og ansvar

 • Drøft og tag stilling til, hvem der har hvilke roller og opgaver ift. forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og andre krænkende handlinger.
 • Find ud af, om I har de nødvendige kompetencer på arbejdspladsen til at forebygge og håndtere situationer, hvor en kollega eller medarbejder udsættes for seksuel chikane eller andre krænkende handlinger.

Bevar fokus på forebyggelse af seksuel chikane

 • Lav aftaler og planer for, hvordan I kan have en løbende opmærksomhed på forebyggelsen af seksuel chikane og andre krænkende handlinger. I kan fx gøre det til et tilbagevendende punkt på den årlige arbejdsmiljødrøftelse, på personalemøder samt på møder i AMO eller i SU- og MED-udvalg. Husk også at inddrage retningslinjerne som en del af oplæring og instruktion af nyansatte.
 • Følg løbende op på, om jeres retningslinjer virker.

Faser i forebyggelsen af krænkende handlinger

Seksuel chikane i arbejdspladsvurderingen (APV’en) eller i trivselsmålinger

Det kan være svært at tale om seksuel chikane og andre krænkende handlinger, og måske bliver virksomheden opmærksom på sådanne sager via besvarelser i virksomhedens APV eller trivselsmåling.

Hvis der ikke er nogen, der ønsker at stå åbent frem om, at de oplever at blive udsat for seksuel chikane eller andre krænkende handlinger, så er det stadig vigtigt og værdifuldt at arbejde med at forebygge seksuel chikane og her er fx APV’en et vigtigt redskab.

Det er et stærkt signal, når man som virksomhed sætter fokus på, hvilken adfærd der er acceptabel og ikke acceptabel.

Sørg for, at alle involverede får en ordentlig behandling

 • Alle involverede – også dem, der bliver beskyldt for at udøve krænkende handlinger – bør inddrages i en upartisk undersøgelse af, hvad der faktisk er foregået, og have mulighed for, at deres version bliver hørt og taget alvorligt.
 • Undgå at drage forhastede konklusioner, og udvis diskretion over for alle implicerede personer.
 • Sørg for, at de involverede har mulighed for, at de kan tale om oplevelserne med kompetente personer, som de har tillid til. Det kan være kolleger, arbejdsmiljørepræsentanten, personer fra personaleafdelingen, fagforeningen eller eksterne rådgivere.
 • Vær opmærksom på, at både personer, der har oplevet sig krænket, og personer, der har været beskyldt for at have krænket andre, kan have brug for en særlig indsats og social støtte for at genetablere forholdet til kolleger og ledelse.

Håndtér krænkende handlinger

Brug for mere hjælp til forebyggelse og håndtering? Ring anonymt til Arbejdstilsynets Hotline på 70 22 12 80

Regler

Arbejdsgiver har pligt til at sikre, at arbejdet i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og lang sigt i forhold til krænkende handlinger, herunder seksuel chikane.

På arbejdspladser, hvor der er konstateret seksuel chikane eller andre krænkende handlinger, skal ledelsen og de ansatte/arbejdsmiljøorganisationen drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere krænkelserne og forhindre gentagelser. Ledere og ansatte skal endvidere have adgang til information om planlagte og trufne foranstaltninger. Arbejdsgiver skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering. Arbejdspladsvurderingen skal omfatte en vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og der skal tages stilling til, hvordan problemerne løses.

Ledere har et særligt ansvar for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø inden for deres område. Det må derfor sikres, at lederne er i stand til at tage konflikter op og håndtere dem konstruktivt. Arbejdspladsen skal ikke lede efter seksuel chikane eller andre krænkende handlinger, men den skal tillade, at de kommer frem. Hvis arbejdsgiveren ikke råder over den viden og kunnen, der er nødvendig for at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger, der kan indebære en risiko for sikkerhed eller sundhed, skal arbejdsgiveren sørge for at indhente den fornødne eksterne bistand.

Du kan læse mere om reglerne om krænkende handlinger i bekendtgørelsen for psykisk arbejdsmiljø:

Psykisk arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1406 - 2020

Og du kan læse om, hvordan reglerne skal fortolkes i AT-vejledningen om krænkende handlinger:

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane - AT-vejledning 4.3.1

Henter PDF