G� til hovedindholdet

Lav retningslinjer/en politik om krænkende handlinger

Retningslinjer er et ud af flere metoder, som virksomheder kan bruge til at forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (sexchikane). Det er både relevant for små og store virksomheder at udarbejde retningslinjer. I større virksomheder kan det være en god idé at skrive retningslinjerne ind i en politik om krænkende handlinger.

For at retningslinjerne bliver en effektiv metode til at forebygge krænkende handlinger er det bl.a. vigtigt at:

 • der er en klar fælles forståelse i organisationen af, hvilken adfærd der er uacceptabel.
 • det klart kommunikeres, at alle hændelser tages seriøst, samt hvilke sanktioner krænkende handlinger kan medføre
 • alle på arbejdspladsen (også nyansatte, studerende og vikarer) kender retningslinjerne og ved, hvad de skal gøre, hvis de mener, der foregår krænkende handlinger, herunder hvem de skal gå til, og hvad den videre proces er.
 • retningslinjerne giver anledning til at tage uformelle drøftelser om krænkende handlinger flere forskellige steder i organisationen, eksempelvis blandt ledere, tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter.

Selve processen med at formulere retningslinjerne kan være en hjælp til at udbrede viden, afklare roller og tale om krænkende handlinger. Det er vigtigt, at både ledelse og medarbejdere er inddraget i processen.

Det er en god idé at evaluere og revidere retningslinjerne hvert eller hvert andet år, fx sammen med en APV af det psykiske arbejdsmiljø.

Indhold i retningslinjerne

Normer og værdier for adfærd på arbejdspladsen

Det er vigtigt, at retningslinjerne beskriver normer og værdier for den adfærd, som I forventer på arbejdspladsen, og den adfærd, som ikke tolereres.

Det er også vigtigt, at ledelsen melder klart ud, at krænkende handlinger ikke tolereres. At det er et problem for hele organisationen, hvis det opstår. Og at ledelsen i så fald forpligter sig til at håndtere det. Udmeldingen kan fx have form af en hensigtserklæring om, at man ikke accepterer krænkende handlinger på arbejdspladsen.

I kan læse Arbejdstilsynets definition af krænkende handlinger her:

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane - AT-vejledning 4.3.1

Klare ansvarsområder og roller

Det er vigtigt, at retningslinjerne tydeligt beskriver, hvilke roller og ansvar de forskellige aktører på arbejdspladsen har.

I kan fx skabe overblik over aktørerne ved at bruge IGLO-modellen, som deler arbejdspladsen op i fire aktører: individ (den enkelte medarbejder), gruppe (team/afdeling), ledelse og organisation (relevante samarbejdsfora).

IGLO-ark - værktøj til mere trivsel

I kan læse om arbejdsmiljøreglerne i forhold til krænkende handlinger her:

Psykisk arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1406 - 2020

I tilfælde af krænkende handlinger på arbejdspladsen

Forslag til hvad retningslinjerne kan beskrive, om hvordan virksomheden forholder sig, hvis der opstår krænkende handlinger:

 • hvor og hvordan ansatte kan henvende sig i tilfælde af krænkende handlinger på arbejdspladsen.
 • hvordan henvendelser bliver undersøgt og behandlet i virksomheden.
  Det er vigtigt at foretage en upartisk undersøgelse. Alle involverede må føle, at deres version af historien bliver hørt og taget alvorligt. Det er kun naturligt, at der er forskellige opfattelser af en sag eller en konflikt
 • hvordan ansatte skal forholde sig, hvis den nærmeste overordnede er en del af problemet.
 • hvem ansatte kan henvende sig til for hjælp og rådgivning.
  Der kan fx være mulighed for anonym rådgivning og tilbud om støttesamtaler og mægling. Det er vigtigt, at støttesamtaler gennemføres af kompetente personer som fx kan være personaleafdelingen, fagforeningen eller eksterne rådgivere.
 • hvordan der bliver taget hånd om ansatte, der er blevet syge pga. krænkende handlinger.
 • hvilke mulige sanktioner er der over for krænkende handlinger og falske anklager.
  Mulige sanktioner kan være at give mundtlige og skriftlige advarsler samt at omplacere eller afskedige folk. I alvorlige tilfælde kan der være tale om politianmeldelse og retslig forfølgelse.

Viden og kompetenceudvikling

Retningslinjerne kan indeholde information om, hvordan medarbejdere får viden om årsager til og konsekvenser af krænkende handlinger, og hvordan ledere og relevante medarbejder får kompetencerne til at håndtere tilfælde af krænkende handlinger.

Det er også vigtigt at beskrive, hvordan medarbejdere får information om virksomhedens initiativer til forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, som ikke er beskrevet i retningslinjerne.

Henter PDF