Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om krænkende handlinger

Svar på de oftest stillede spørgsmål om krænkende handlinger. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

 • Det kan du gøre, hvis du har været udsat for en krænkende handling

  Hvis man som ansat oplever seksuel chikane, eller er vidne til det på sin arbejdsplads er det vigtigt, at man fortæller det til en person, som man har tillid til. Det kan være en leder eller en kollega. Fortæl det også gerne til en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.

  Nogle arbejdspladser har retningslinjer, der bl.a. kan handle om, hvad man skal gøre, hvis man oplever eller er vidne til seksuel chikane. Det er desuden en god idé at skrive ned, hvilke handlinger det er, som man har oplevet som seksuel chikane.

  Man kan desuden kontakte Arbejdstilsynets hotline eller klage over arbejdsmiljøet til Arbejdstilsynet

  Arbejdstilsynet har en særlig hotline for krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Her sidder kompetente medarbejdere med særlig erfaring med psykisk arbejdsmiljø, der via telefonisk rådgivning kan vejlede om blandt andet forebyggelse og håndtering af seksuel chikane.

  Alle kan få hjælp her, hvad enten man selv har oplevet seksuel chikane, har været vidne til seksuel chikane eller man som arbejdsgiver, leder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant ønsker gode råd og vejledning.

  Hvis man oplever problemer, eller er vidne til seksuel chikane på arbejdspladsen har man også mulighed for at klage til Arbejdstilsynet. Det kan enten gøres via:

  Klageformular på Arbejdstilsynets hjemmeside

  eller ved at ringe til hotlinen på 70 22 12 80, hvor der sidder medarbejdere klar til at hjælpe med at udfylde klageformularer

 • Er det jeg har oplevet en ”krænkende handling”?

  Det kan være forskelligt fra person til person, fra situation til situation og fra arbejdsplads til ar­bejdsplads, hvad der opleves som acceptable omgangsformer, og hvad der opleves som seksuel chikane.

  Seksuel chikane er tabubelagt og kan være svært at tale om. Det der bare er for sjov for den ene, kan være grænseoverskridende for en anden. Alle har forskellige grænser.

  Derfor kan det i nogle tilfælde være svært at identificere, hvornår der er tale om seksuel chikane.

  Det betyder, at det skal være ok at tale om og sige fra, når ens egne grænser bliver overskredet, eller man oplever, at en kollega får overskredet sine grænser. Ved at gøre det nemmere at sige fra, kan man sammen forebygge seksuel chikane.

  Arbejdstilsynet definerer krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane som ”… når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende.”

  Denne definition fremgår af At-vejledning D.4.3.1 Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. I Arbejdstilsynets definition er den udsattes oplevelse af handlingerne væsentlig. Om handlingerne er ulovlige jf. Arbejdsmiljøloven afhænger dog også af andre forhold. Om der er foregået noget ulovligt vil være en konkret vurdering i hver sag, men som det fremgår af definitionen handler det fx om, hvor længe situationen har stået på, hvor ofte man har været udsat for konkrete handlinger og hvor grove handlingerne har været.

 • Hvad skal jeg gøre som ansat, hvis jeg bliver udsat for chikane ifm. COVID-19?

  Chikane fra eksterne

  Hvis du bliver udsat for chikane ifm. COVID-19 fra eksterne, altså borgere, kunder og lignende, anbefaler Arbejdstilsynet at du kontakter din arbejdsgiver og evt. også din nærmeste leder og arbejdsmiljørepræsentant og gør opmærksom på problemet. Din arbejdsgiver bør instruere dig i, hvordan du skal håndtere situationen. 

  Chikane fra interne

  Hvis du bliver udsat for chikane ifm. COVID-19 fra interne, altså kolleger eller ledelse, anbefaler Arbejdstilsynet at du kontakter din arbejdsgiver og evt. også din nærmeste leder og arbejdsmiljørepræsentant, og gør opmærksom på problemet. Er din arbejdsgiver eller ledelse en del af problemet, kan du evt. starte med at kontakte din arbejdsmiljørepræsentant.

  Kontakt til Arbejdstilsynet

  Har du spørgsmål til intern og ekstern chikane ifm. COVID-19, kan du kontakte Arbejdstilsynets Call Center, hvor erfarne tilsynsførende sidder klar til at besvare spørgsmål. Call Centeret kan kontaktes på telefonnummer: 70 12 12 88 eller du kan sende en mail på:

  at@at.dk

  Du kan desuden kontakte Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, hvor du kan få råd og vejledning. Du kan kontakte hotlinen på tlf. 70 22 12 80.

  Når du kontakter Call Centeret eller hotlinen kan du være anonym. De oplysninger, du giver i telefonen, bliver ikke registreret, og de fører ikke til, at vi besøger virksomheden. 

 • Hvad skal jeg gøre som arbejdsgiver, hvis en eller flere ansatte bliver udsat for chikane ifm. COVID-19?

  Chikane fra eksterne

  Som arbejdsgiver har du pligt til at forebygge chikane ifm. COVID-19. Hvis dine ansatte bliver udsat for chikane ifm. COVID-19 fra eksterne, altså borgere, kunder og lignende, betragtes det som vold i forbindelse med arbejdets udførelse, og du skal som arbejdsgiver sikre, at eventuelle voldsepisoder gør mindst mulig skade på de ansatte. Forebyggelsen skal modsvare den konkrete risiko, som de ansatte udsættes for. Det betyder, at de forebyggende tiltag, der indgår i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet, skal stå i et rimeligt forhold både til sandsynligheden for, at der opstår chikane ifm. COVID-19 og grovheden af den chikane, der er risiko for.

  Arbejdsgiver har pligt at gennemføre en systematisk forebyggelse og håndtering, og du skal:

  • Kortlægge og vurdere risikoen for chikane ifm. COVID-19 både i og uden for arbejdstid.
  • Reducere forekomst og alvorlighed mest muligt gennem planlægning og tilrettelæggelse fx ved at planlægge og tilrettelægge arbejdet, så fx borgere ikke bliver utilfredse eller frustrerede over de ansattes adfærd.
  • Instruere og oplære de ansatte i at forebygge og håndtere episoder ved hjælp af fx samtaleteknik, konfliktforebyggelse og konfliktnedtrappende kommunikation.
  • Vejlede om håndtering af chikane ifm. COVID-19 i form af vold og optræk til vold uden for arbejdstid fx ved at vejlede ansatte i, hvordan de kan se og handle hensigtsmæssigt på advarselssignaler fra potentielt voldelige borgere.
  • Lave beredskab om førstehjælp, hvis der er en særlig risiko i arbejdet.
  • Anmelde alle arbejdsulykker, herunder også episoder med chikane ifm. COVID-19 og nærved-hændelser.

  Chikane fra interne

  Chikane ifm. COVID-19 fra interne kan både være kolleger imellem eller fra ledelse til ansat/ansatte. Som arbejdsgiver har du har pligt til at forebygge, at arbejdet medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af chikane ifm. COVID-19.

  Er der på arbejdspladsen konstateret chikane ifm. COVID-19 i form af krænkende handlinger, herunder mobning, skal ledelsen og de ansatte/arbejdsmiljøorganisationen drøfte, hvordan I på arbejdspladsen kan håndtere krænkelserne og forhindre gentagelser.

   Du kan desuden som arbejdsgiver iværksætte en række initiativer, som kan medvirke til at forebygge og håndtere chikane ifm. COVID-19:

  Forebyggelse af chikane ifm. COVID-19:

  • Sørg for, at udarbejde retningslinjer for, hvordan de ansatte forholder sig, og hvor de kan få rådgivning, hvis de oplever chikane ifm. COVID-19 i arbejdet.
  • Sørg for, at der findes retningslinjer for konflikthåndtering, herunder hvordan og hvornår der mægles i konflikter.

  Håndtering, hvis der forekommer chikane ifm. COVID-19:

  • Følg eventuelle retningslinjer.
  • Udvis diskretion over for alle implicerede personer. Drag ikke forhastede slutninger.
  • Gør det klart, at chikane ifm. COVID-19 i form af krænkende handlinger, herunder mobning er en uacceptabel adfærd, som må ophøre med det samme.

  Hvornår kan Arbejdstilsynet reagere?

  Arbejdstilsynet kan reagere, hvis vi konstaterer, at der er en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko i det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden, fordi der er ansatte, der udsættes for chikane ifm COVID-19.

  Arbejdstilsynet vil reagere med fx et påbud med frist, hvis virksomheden ikke lever op til sine pligter efter arbejdsmiljøloven.

  Kontakt til Arbejdstilsynet

  Har du spørgsmål til intern og ekstern chikane ifm. COVID-19, kan du kontakte Arbejdstilsynets Call Center, hvor erfarne tilsynsførende sidder klar til at besvare spørgsmål. Call Centeret kan kontaktes på telefonnummer: 70 12 12 88 eller du kan sende en mail på: 

  at@at.dk

  Du kan desuden kontakte Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, hvor du kan få råd og vejledning. Du kan kontakte hotlinen på tlf. 70 22 12 80.

  Når du kontakter Call Centeret eller hotlinen kan du være anonym. De oplysninger, du giver i telefonen, bliver ikke registreret, og de fører ikke til, at vi besøger virksomheden. 

  Læs mere

  At-vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane:

  Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

  At-vejledning om vold:

  Vold

 • Hvilke krav kan jeg stille til min arbejdsgiver?

  Ifølge Arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren det overordnede ansvar for, at arbejdspladsen har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det indebærer, at ingen ansatte skal risikere at få forringet deres helbred på grund af krænkende handlinger, herunder seksuel chikane.

  På arbejdspladser, hvor ledelsen, tillidsvalgte eller andre er blevet gjort bekendt med, at der forekommer seksuel chikane, skal ledelsen og de ansatte/arbejdsmiljøorganisationen drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere krænkelserne og forhindre gentagelser. Bliver der planlagt og iværksat nye foranstaltninger, skal den øvrige organisation informeres om dette.

  Arbejdsgiver skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering. Arbejdspladsvurderingen skal omfatte en vurdering af, om der forekommer krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane i forbindelse med arbejdet.

  Arbejdspladsens kultur og værdier er et fælles ansvar og skabes i samspil mellem ledelse og ansatte. Sammen kan I forebygge seksuel chikane ved at gøre det nemmere at sige fra og ved at tale om, hvad der er ordentlig adfærd og god omgangstone hos jer.

  I Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane er der mere viden om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortol­kes, og hvordan man kan arbejde med forebyggelse af seksuel chikane. 

  Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

  Pjecen "Et godt psykisk arbejdsmiljø - forebyg seksuel chikane"

  I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet af ansatte eller ledere på arbejdspladsen eller af andre, som I kommer i kontakt med gennem jeres arbejde, fx borgere, kunder, patienter, pårørende, brugere, klienter eller elever (i pjecen samlet under betegnelsen borgere/kunder).

  Et godt psykisk arbejdsmiljø - Forebyg seksuel chikane

 • Hvordan tager man hånd om alle implicerede parter ved udsagn om krænkende handlinger?

  Alle involverede – også dem, der bliver beskyldt for at udøve krænkende handlinger – bør inddrages i en upartisk undersøgelse af, hvad der faktisk er foregået. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en person ikke nødvendigvis har haft en intention om at krænke. Alle involverede må føle, at deres version bliver hørt og taget alvorligt. Det er vigtigt, at der ikke drages forhastede konklusioner, og at der udvises diskretion over for alle implicerede personer. Der kan evt. være brug for offensivt at imødegå rygter om krænkende handlinger.

  Arbejdspladsen bør tage hånd om alle implicerede, også medarbejdere og ledere, der bliver beskyldt for at krænke andre. Det er vigtigt, at de kan tale om oplevelserne med kompetente personer, som de har tillid til. Det kan være kolleger, arbejdsmiljørepræsentanten, personer fra personaleafdelingen, fagforeningen eller eksterne rådgivere. Vær opmærksom på, at både personer, der har oplevet sig krænket, og personer, der har været beskyldt for at have krænket andre, kan have brug for en særlig indsats og social støtte for at genetablere forholdet til kolleger og ledelse.

 • Hvornår kan Arbejdstilsynet gå ind i spørgsmål om krænkende handlinger?

  Arbejdstilsynet kan undersøge krænkende handlinger på en arbejdsplads, når vi på et tilsynsbesøg får oplysninger om, at det forekommer på arbejdspladsen. Anledningen til tilsynsbesøget kan også være, at vi har modtaget en klage over krænkende handlinger på arbejdspladsen, men vi vil aldrig oplyse, at tilsynsbesøget finder sted på baggrund af en klage. Arbejdstilsynet kan udelukkende træffe afgørelse på baggrund af oplysninger, der kommer frem under besøget, og ikke på baggrund af oplysningerne i klagen.

  Læs mere om klager 

  Arbejdstilsynet tager altid udgangspunkt i, at medarbejdere eller ledere har oplevet sig krænket af konkrete handlinger. Den sammenhæng, som handlingerne indgår i, herunder det sociale miljø, kulturen og relationerne på arbejdspladsen kan afgøre, om handlinger opleves som krænkende. Fx kan brug af humor støtte de sociale relationer, hvis humoren anvendes i et generelt tillidsfuldt, støttende og retfærdigt miljø. Omvendt kan personrettet humor i et miljø præget af mangel på tillid være krænkende, fordi humoren forbindes med utryghed og en oplevelse af, at humoren bliver anvendt til at nedgøre personer.

  De udsattes oplevelse af krænkende handlinger er således central, når Arbejdstilsynet undersøger krænkende handlinger, men vil aldrig kunne stå alene som dokumentation i en afgørelse fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet vil altid indhente udsagn fra flere forskellige personer, fx fra de implicerede, ledelsen, og evt. fra personer der har været i nærheden af det, der er sket. Desuden har Arbejdstilsynet ikke bare fokus på personernes oplevelse. Arbejdstilsynet har i høj grad fokus på det faktuelle: Hvad er det konkret, der er sket, og hvor tit? Arbejdstilsynet vurderer handlingernes grovhed, varighed og hyppighed. Arbejdstilsynet kan også inddrage virksomhedens egne skriftlige materialer som fx APV og trivselsundersøgelser.

  Arbejdstilsynet vil også undersøge, om de handlinger, som vi får beskrevet, kan være et led i legitim og sagligt begrundet udøvelse af ledelse, fx at medarbejdere får tildelt arbejdsopgaver og får feedback på udført arbejde. I de tilfælde vil der normalt ikke være tale om krænkende handlinger, medmindre medarbejdere bliver ydmyget, nedgjort eller råbt ad, når de får tildelt opgaver eller modtager feedback på deres arbejde.

  Du kan læse mere om, hvordan Arbejdstilsynet fører tilsyn med psykisk arbejdsmiljø