Problemer i det psykiske arbejdsmiljø og Arbejdstilsynets roller

Problemer i det psykiske arbejdsmiljø dækker mange forskellige forhold. Men hvad kan Arbejdstilsynet træffe afgørelser om?

Når I får besøg af Arbejdstilsynet, skal den tilsynsførende vurdere problemernes årsag. Det skyldes, at det ikke er alle problemer Arbejdstilsynet kan gå ind i. Arbejdstilsynets praksis tager udgangspunkt i en fælles forståelse med arbejdsmarkedets parter. Arbejdstilsynet kan efter denne forståelse gå ind i nogle sager om det psykiske arbejdsmiljø, mens andre sager ligger uden for Arbejdstilsynets område.

Læs nedenfor, hvilke problemer i det psykiske arbejdsmiljø Arbejdstilsynet kan gå ind i.

Problemer i det psykiske arbejdsmiljø, som ligger inden for Arbejdstilsynets område

Arbejdstilsynet kan gå ind i sager og træffe afgørelser, hvor problemer i det psykiske arbejdsmiljø direkte eller indirekte er forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion. Det betyder, at problemerne typisk har deres udspring i arbejdsprocessen, i arbejdsmetoder, de anvendte produkter eller de fysiske rammer for at udføre arbejdet. Dog kan Arbejdstilsynet altid gå ind i sager om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, og træffe afgørelser i sagerne, uanset årsagerne til problemerne.

Den type problemer kan fx handle om stor arbejdsmængde, høje følelsesmæssige krav i arbejdet eller fysisk vold og trusler fra fx kunder eller klienter. Uanset problemernes karakter vil det altid være en forudsætning for, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse, at der er dokumentation for, at problemerne udgør en risiko for sikkerhed eller sundhed.

Hvis dette er tilfældet, kan Arbejdstilsynet gå ind i sagen og træffe afgørelser.

Læs mere om Arbejdstilsynets risikofaktorer og de vigtigste regler her:

Stor arbejdsmængde og tidspres

Høje følelsesmæssige krav

Krænkende handlinger

Vold og trusler

Hvis der er risiko for traumatiske hændelser i arbejdet, kan Arbejdstilsynet også træffe afgørelse om, at virksomheden iværksætter nødvendige foranstaltninger om psykisk førstehjælp.

Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser

Problemer i det psykiske arbejdsmiljø, som ligger uden for Arbejdstilsynets område

Arbejdstilsynet kan ikke træffe afgørelser i sager, hvor problemer i det psykiske arbejdsmiljø har direkte baggrund i ledelsens overordnede beslutninger om virksomheden, og samspillet mellem ledelsen, de ansatte og deres repræsentanter, samt ansatte indbyrdes eller faktorer, der udspringer af forhold uden for virksomheden.

Den type problemer kan fx handle om løn- og pensionsforhold, uddannelsesforhold og graden af medindflydelse på ledelsens overordnede beslutninger om virksomheden. Det kan endvidere omfatte jobusikkerhed i jobbet fx ved nedskæringer, manglende belønning og manglende forudsigelighed ved væsentlige ændringer.

Hvis dette er tilfældet, kan Arbejdstilsynet, hverken gå ind i sagen, eller træffe afgørelser.

Andre væsentlige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø

Udover Arbejdstilsynets risikofaktorer er der også andre forhold i arbejdet, der kan have betydning for jeres arbejde med det psykiske arbejdsmiljø:

Høje krav til opmærksomhed og koncentration
Jobusikkerhed er en stressfaktor
Konflikter i arbejdet er en stressfaktor
Manglende belønning og anerkendelse
Manglende forudsigelighed ved væsentlige ændringer
Manglende udviklingsmuligheder
Modstridende eller uklare krav i arbejdet er en stressfaktor
Ringe indflydelse på eget arbejde er en stressfaktor
Ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte og feedback
Manglende mening i arbejdet
Stress