Gå til hovedindholdet

Lær din landbrugselev at drive kvæg – og forebyg alvorlige ulykker

Unge landbrugselever har stor risiko for at komme alvorligt til skade i arbejdet med kvæg. Det er derfor vigtigt, at du som landmand oplærer din elev i at drive kvæg professionelt, så I forebygger, at ulykkerne sker.

landbrugselev

Her sker ulykkerne

Arbejdet med kvæg er en af de hyppigste årsager til alvorlige ulykker i landbruget, og det er også den ulykkestype, som flest unge under 18 år kommer ud for i landbruget. Ulykkerne sker blandt andet ved, at elever bliver trådt på, sparket, klemt eller løbet ned af kvæg, når de skal håndtere dem i stalden eller på marken.

Ulykker med kvæg er ofte meget alvorlige og kan medføre skader, der kan give fysiske mén resten af livet. I nogle tilfælde er skaderne endda så voldsomme, at de er livstruende. I 2020 var der to mennesker, der mistede livet i arbejdet med dyr.

Fakta om unges ulykker i landbruget:

 • 4 ud af 10 ulykker med unge i landbruget sker i forbindelse med deres arbejde med dyr. Heraf sker halvdelen af ulykkerne ved håndtering af kvæg.
 • Unges ulykker med dyr er ofte alvorlige. I 17 procent af tilfældene havde den unge et forventet fravær på mindst 3 uger.

(Arbejdstilsynets tal for anmeldte arbejdsulykker 2017-2019, i alt 58 ulykker)

Sådan kan du som landmand forebygge ulykker

Som landmand eller staldansvarlig har du en helt central rolle, når det handler om at forebygge unges ulykker med kvæg i landbruget. Det er vigtigt, at du oplærer dine unge elever grundigt i, hvordan de skal håndtere kvæg professionelt. Fx skal du lære din elev at vurdere omgivelserne og kvægets adfærd, og hvad de konkret skal gøre for at undgå ulykker.

Du skal også lære eleverne, hvordan de i praksis omsætter sin viden fra undervisningen til praksis, når de udfører arbejdet. Nogle elever er opvokset på et landbrug, mens andre kommer fra helt andre baggrunde. Derfor kommer de hver især med deres egen forståelse af arbejdet, som har betydning for deres forhold til sikkerhed.

Det er vigtigt, at du hjælper dine unge elever med at få en sikker arbejdspraksis allerede fra første arbejdsdag. Nedenfor kan du se, hvordan du sikrer, at eleverne får en god og grundig oplæring og instruktion.

 • Sørg for grundig oplæring af eleven

  Start med at overveje, hvad eleven skal lære om at drive kvæg. Planlæg herefter, hvem der skal oplære eleven, og hvornår det skal ske. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du kan sikre, at din elev får en god og grundig oplæring.

  Lær din elev at planlægge arbejdet og få gode rutiner

  God planlægning skaber ro omkring kvæget. Eleven skal lære at vurdere det rette tidsforbrug til at drive kvæget roligt uden tidspres og vold. Lær fx eleven at samle kvæget i en opsamlingsboks i god tid, før vognmanden kommer. Så er kvæget roligt, når de skal drives op i vognen.

  Det er også vigtigt, at du lærer eleven at få en rutine i den gode måde at drive kvæg på. Eleven skal øve, hvor man placerer sig ved drivning af kvæg. Eleven skal også lære, at udnytte kvægets instinkter og balancepunkt, og at kvæget altid skal bevæge sig i sit eget tempo. Eleven skal også øve, hvordan padler eller pinde bruges til at forlænge elevens rækkevidde. Endelig skal eleven skal vide, at enhver form for vold skal undgås.  

  Lær eleven at håndtere kvæget roligt

  Uroligt og frygtsomt kvæg øger risikoen for, at både mennesker og dyr kommer til skade. Eleven skal derfor lære at håndtere det roligt, tålmodigt og med myndighed.

  Kvæg foretrækker kendte personer, som tidligere har håndteret dem roligt, og ukendte personer kan stresse kvæget. Lad derfor eleven gå roligt rundt blandt kvæget, inden eleven skal håndtere det.

  Det kan ske ved, at eleven øver at gå roligt omkring blandt kvæget med armene ned langs siden, have opmærksomheden rettet mod kvæget og eventuelt tale i et roligt toneleje. Det skal ske, uden at eleven ser direkte på kvæget. Eleven skal vide, at kvæget tager kontakt, når kvæget har lyst. Lær også eleven at nærme sig kvæget inden for dets synsfelt, fordi kvæget let bliver nervøst, når eleven nærmer sig bagfra, og derfor sparker ud.

  Kvæg kan på få minutter blive nervøse og urolige. Derfor skal eleven også lære at bakke med det samme, hvis kvæget bliver utrygt ved elevens tilstedeværelse. Fortæl eleven, at kvæget skal have ro i 20-30 minutter, hvis det er blevet uroligt, og at arbejdet først kan genoptages, når kvæget igen er helt rolig.

  Vurdér indretningen af drivgange

  Arbejdsulykker med kvæg sker typisk ved, at personer bliver løbet ned, ramt, eller klemt mellem kvæg og væg eller andet inventar. For at eleven kan lære at varetage egen, andres og dyrenes sikkerhed, skal eleven lære at vurdere indretningen af drivgange.

  Planlæg et tidspunkt, hvor du kan drøfte indretningen af drivgangene på din gård sammen med eleven. Fx om dine drivgange er indrettet med passende bredde, uden udragende dele og med et skridsikkert underlag. Drøft også, om drivgangene har en god belysning uden skarpe kontraster, og om drivgangene har de nødvendige flugtveje. Afslut med at tale om, om indretningen af en drivgang giver ro omkring kvæget.

  Eleven skal bruge sikkerhedssko

  Gør det klart for eleven, at der er ingen undskyldning for ikke at bruge sikkerhedssko. Eleven skal mærke, at det er professionelt at bære det korrekte sikkerhedsudstyr i arbejdet. Det gør du bedst ved at sikre, at du selv og andre altid har sikkerhedssko på, når I driver kvæg.

 • Vær altid tydelig i din instruktion

  Når eleven starter sin praktik, kan du spørge ind til elevens viden om og praktiske erfaring med at drive kvæg og tage udgangspunkt i det. Det er vigtigt, at du er tydelig, når du fortæller eleven, hvad dine forventninger er, når I sammen skal drive kvæg, og at I ikke tager nogle risici.

  Gør fx følgende, inden I skal drive kvæg:

  • Tjek området, som kvæget skal drives igennem sammen med eleven. Fortæl, hvad du ser efter, inden arbejdet starter - fx at gulvet ikke er glat, og at der er en god og fri passage.
  • Fortæl eleven om kvægets adfærd, og hvad du lægger mærke til, når I sammen kigger på kvæget. Beskriv, hvordan du ser, at kvæget er roligt eller aggressivt.
  • Vis eleven, hvordan drivbrættet holdes korrekt, så I undgår vrid i fingre og hænder.
  • Instruér eleven i, hvordan I placerer jer i forhold til kvæget, og hvordan I skal agere på kvægets adfærd.
  • Aftal med eleven, hvordan drivningen skal styres, og hvordan I giver instrukser til hinanden undervejs.
  • Stil spørgsmål til eleven om det, som du har forklaret, så du er sikker på, at eleven har forstået det.
  • Gentag instruktionen, hvis der er behov for det – ofte har eleven brug for at få tingene forklaret flere gange.
  • Opfordre eleven til at selv at stille spørgsmål, hvis eleven er i tvivl om noget.
 • Giv konstruktiv feedback og inviter til dialog

  Konstruktiv feedback og dialog om arbejdsopgaver og sikkerhed i arbejdet er gode metoder til at udvikle elevens forståelse af arbejdet. Her er nogle gode råd til, hvordan du gør:

  • Giv eleven ansvar for en overskuelig opgave første gang, I sammen skal drive kvæg. Du kan fx lade eleven tjekke drivgangen, inden I driver kvæg.
  • Hold øje med, hvordan eleven klarer opgaven. Fx at eleven vurderer underlaget i drivgangen, at drivgangen er fri for udragende emner, at der er de nødvendige flugtveje og hvor de er, at drivgangen har en tilpas bredde, at der er en god belysning uden skarpe lyskontraster, og at der er ro omkring kvæget.
  • Spørg derefter eleven om, hvordan eleven synes, opgaven gik, og om eleven er i tvivl om noget.
  • Fortæl eleven, hvad eleven gjorde godt, og hvad eleven skal have fokus på næste gang, I driver kvæg.
  • Giv eleven flere opgaver, efterhånden som eleven får mere erfaring.
 • Vær et godt forbillede

  Vær selv professionel, når du og andre driver kvæg. Eleven gør ofte arbejdet på samme måde, som de ser, at du og andre gør. Derfor er det vigtigt, at alle, der driver kvæg på gården, er gode eksempler på, hvordan drivning af kvæg udføres på en sikker måde.

  Inden eleven starter sin praktik, kan I på landbruget tale sammen om, hvordan I bedst viser eleven den gode måde, at drive kvæg.