Anmeldelse af offshoreulykker og nærved-hændelser m.v.

Sådan anmelder I ulykker og nærved-hændelser til de relevante myndigheder.

Anmeldelse af en ulykke, der er sket i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, f.eks. på et anlæg, skal ske af den sikringspligtige arbejdsgiver senest 10 dage efter, at ulykken er sket. Anmeldelsen skal ske digitalt, se nedenfor.

Ulykker, som medfører dødsfald eller alvorlig personskade, skal straks indberettes pr. telefon til Syd- og Sønderjyllands Politi på

tlf. 76 11 14 48

og senere følges op af en skriftlig anmeldelse til Arbejdstilsynet.

Endvidere skal operatøren af et produktionsanlæg eller ejeren af et ikkeproduktionsanlæg, f.eks. mobil borerig, registrere alle ulykker og dødsfald, der er sket i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter.

Nærmere oplysninger om, hvilke ulykker, der skal registreres, straks indberettes eller anmeldes i øvrigt, fås i:

Registrering og anmeldelse af ulykker mv. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. - At-vejledning 65.1.3

Læs mere om:

Arbejdstilsynets definition af begreberne arbejdsskader, arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Anmeldelse af skader på anlægget eller nærved-hændelser

En hændelse, der medfører alvorlige skader på et anlæg, dets udstyr eller en rørledning, skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Endvidere skal en hændelse, der kunne have medført sådan skade eller personskade (nærved-hændelse), anmeldes. Anmeldelsen skal ske senest 10 dage efter, at hændelsen har fundet sted.

Hændelser, der kunne have medført dødsfald eller alvorlig personskade, skal straks indberettes til Arbejdstilsynet på følgende tlf. nummer i tidsrummet (mandag-torsdag 8-15, fredag 8-14). 

tlf. 70 12 12 88

Udenfor dette nummers åbningstid skal indberetning ske på

tlf. 72 20 91 91

Endvidere skal operatøren af et produktionsanlæg eller ejeren af et ikkeproduktionsanlæg, f.eks. mobil borerig, registrere alle hændelser, der har medført alvorligt skade på anlægget, samt nærved-hændelser.

Skader på anlæg og nærved-hændelser  anmeldes via email til:

at@at.dk

Læs mere om, hvilke skader og nærved-hændelser der skal anmeldes i:

Registrering og anmeldelse af ulykker mv. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. - At-vejledning 65.1.3

Anmeldelse af udslip, betydelig skade på anlægget m.v.

Operatøren eller ejeren skal straks underrette Arbejdstilsynet om følgende:

 • Utilsigtede udslip af olie eller gas, der medfører brand eller eksplosion.
 • Utilsigtet udslip af ikke antændt naturgas eller fordampet associeret gas, hvis den udledte masse er større end eller lig med 1 kg.
 • Udslip af ikke antændt væsker af råolie, hvor den udledte masse er større end eller lig med 60 kg.
 • Enhver hændelse, der kan have medført udslip af en biologisk agens.
 • Ethvert utilsigtet udslip af stoffer og materialer.
 • Enhver betydelig skade på anlæggets konstruktion eller udstyr af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.
 • Enhver ukontrolleret udblæsning fra en brønd uanset varigheden.
 • Helikopteruheld på eller nær anlæg.
 • Enhver ikke planlagt nødevakuering af en del af eller alle ombordværende som følge af en større ulykke eller såfremt der er betydelig risiko for en sådan ulykke.

Underretningen skal ske til Arbejdstilsynet på tlf. 70 12 12 88 (mandag-torsdag 8-15, fredag 8-14). Udenfor dette nummers åbningstid skal underretningen ske på

tlf. 72 20 91 91

Digital anmeldelse

Anmeldelse af en ulykke skal ske digitalt via EASY. EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

Adgang kræver mindst én NemID medarbejdersignatur med rettigheder til EASY.. Alle virksomheder, fagforeninger m.fl. med CVR-nummer kan anvende EASY til at anmelde ulykker.

Anmeld arbejdsulykke i EASY

Spørgsmål og svar om EASY

Sådan bruger du EASY

Selv om det ikke fremgår af EASY's velkomstside, er det også muligt at anmelde offshoreulykker. Valgmuligheden viser sig i løbet af udfyldelsesforløbet.

Særligt for udenlandske virksomheder

En udenlandsk virksomhed, der ikke har et CVR-nummer, fx ejeren af en udenlandsk borerig, kan også anmelde en arbejdsulykke via en særlig indgang til EASY. Her skal virksomhedens RUT-nummer anvendes:

Anmeld arbejdsulykke som arbejdsgiver uden CVR-nummer (EASY)

Virksomheder, som hverken har CVR- eller RUT-nummer, kan anmelde via en særlig formular:

Anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Anmeldelse til Havarikommissionen

Operatøren henholdsvis ejeren af et offshore olie- og gasanlæg skal senest efter 10 arbejdsdage anmelde

 • større ulykker, samt
 • enhver anden hændelse, der medfører dødsfald for en til fire personer, der befinder sig på anlægget, hvor kilden til faren opstår, eller som udfører en olie- og gasaktivitet i forbindelse med anlægget eller tilsluttet infrastruktur

til Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv.

Anmeldelsen skal ledsages af en redegørelse, der beskriver ulykken, dens forløb og de umiddelbare årsager til ulykken.Anmeldelsen skal indeholde det samme, som anmeldelsen til Arbejdstilsynet nævnt ovenfor.

Anmeld med e-mail til Havarikommissionen:

havarikommissionenoffshore@at.dk

Arbejdstilsynets opfølgning på anmeldte ulykker, skader og nærved-hændelser

Arbejdstilsynet gennemgår alle anmeldelser og vurderer, om der skal foretages noget her og nu. Alle anmeldte skader og nærved-hændelser bliver gennemgået offshore på førstkommende tilsynsbesøg.

I forbindelse med omgående indberetning foretager Arbejdstilsynet næsten altid umiddelbart efter indberetningen et tilsynsbesøg på hændelsesstedet, ofte sammen med politiet.

Arbejdstilsynet udarbejder årligt en statistik over anmeldte skader og nærved-hændelser. Denne statistik, samt de enkelte anmeldelser, indgår i Arbejdstilsynets prioritering af tilsynet.

Læs mere i "Arbejdsulykker og kulbrinteudslip på anlæg offshore, 2017"

Anmeldelse af hændelser i henhold til det fælles EU-indberetningsformat

Operatører eller ejere af offshore olie- og gasanlæg skal til Arbejdstilsynet anmelde de hændelser med tilhørende oplysninger, i henhold til det fælles indberetningsformat, som fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Oplysningerne skal indsendes inden 10 arbejdsdage fra hændelsen, jf. gennemførelsesforordningens artikel 2, stk. 1. Der henvises i øvrigt til anmeldebekendtgørelsens § 6.

Denne anmeldelse fritager ikke operatører eller ejere for pligten til straks at indberette større ulykker og hændelser med potentiale herfor til enten Syd- og Sønderjyllands Politi eller Arbejdstilsynet, jf. ovenfor.

Gennemførelsesforordningen indeholder desuden et fælles format for medlemsstaternes offentliggørelse af de oplysninger, der indsendes i forbindelse med anmeldelsen.

Læs mere

Arbejdstilsynets årsrapport om arbejdsulykker og kulbrinteudslip på offshoreanlæg i den danske del af Nordsøen i perioden 2006 til 2016

Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsens årlige rapport vedrørende 2016 til EU-Kommissionen med oplysninger om indikatorer for større farer – i henhold til offshoresikkerhedsdirektivet (direktiv 2013/30/EU)

Anmeldelse af konstaterede eller formodede erhvervssygdomme mv.

Ved en erhvervssygdom forstås en sygdom, som helt eller delvis skyldes påvirkninger på arbejdet gennem kortere eller længere tid. Arbejdsskadesikringsloven definerer de sygdomme, der kan anerkendes som erhvervssygdomme.

Læger og tandlæger, der konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en erhvervssygdom i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, skal anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i henhold til bestemmelserne i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Endvidere skal læger, der konstaterer eller får mistanke om, at en person har været udsat for skadelige påvirkninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv., anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Anmeld en erhvervssygdom i ESS

Det er ikke muligt at anvende anmeldelsesblanketter i denne forbindelse, men Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler dog anmeldelser, der ikke er foretaget via EASY.

Anmeldelserne anvendes af Arbejdstilsynet til at udarbejde en statistik over anmeldte erhvervssygdomme. Denne og de konkrete anmeldelser indgår i Arbejdstilsynets prioritering af tilsynsindsatsen.