Råd, komitéer og kommissioner

En række råd, komitéer og kommissioner har opgaver i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter

Havarikommissionen

Havarikommissionen foretager undersøgelse ved større ulykker, der hidrører fra offshoreanlægget, dettes udstyr eller udefrakommende påvirkninger, der har forårsaget dødsfald eller alvorlige skader på personer eller anlæg. Ved alvorlige skader på personer forstås i denne sammenhæng generelt skader, der er permanente, resulterer i bevidsthedstab, kræver, at den tilskadekomne hurtigt bringes til land, og som kræver medicinsk behandling ud over, som kan leveres offshore. Arbejdstilsynet kan herudover pålægge havarikommissionen at foretage undersøgelser af hændelser, som må antages at have sikkerheds- eller sundhedsmæssig interesse i forbindelse med anvendelsen af et offshoreanlæg.

Havarikommissionens forretningsorden følger af:

Bekendtgørelse nr. 1194 af 9. oktober 2015 om Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., som ændret med bekendtgørelse nr. 1334 af 17. november 2016.

Arbejdstilsynet udnævner havarikommissionens medlemmer.

Myndighedernes beredskabskomité

Beredskabskomitéen har til opgave at koordinere myndighedernes indsats i ulykkessituationer på offshoreanlæg. Beredskabskomiteens medlemmer overvåger de forholdsregler, som de ansvarlige for offshoreanlæg træffer og samordner myndighedernes rednings- og bekæmpelsesforanstaltninger.

Myndighedernes beredskabskomités forretningsorden følger af:

Bekendtgørelse nr. 1199 af 23. oktober 2015 om forretningsorden for Myndighedernes Beredskabskomité i medfør af offshoresikkerhedsloven.

Beredskabskomiteen består af en formand og fem medlemmer, der hver repræsenterer en af følgende myndigheder:

 • Arbejdstilsynet
 • Værnfælles Forsvarskommando
 • Justitsministeriet
 • Miljøstyrelsen
 • Søfartsstyrelsen
 • Energistyrelsen

Komitéens medlemmer og suppleanter udnævnes af Arbejdstilsynet efter indstilling fra de deltagende myndigheder.

Offshoresikkerhedsrådet

Offshoresikkerhedsrådet har til opgave at

 • medvirke ved udarbejdelse af regler i henhold til offshoresikkerhedsloven,
 • medvirke ved operatørernes og ejernes samarbejde med tilsynsmyndigheden om udarbejdelse og revision af standarder retningslinjer for bedste praksis samt eventuelle andre vejledninger, jf. § 55, stk. 3, i loven,
 • følge den tekniske og sociale udvikling vedrørende offshore olie- og gasaktiviteter og
 • drøfte øvrige forhold, der er omfattet af loven.

Rådet er nedsat i medfør af § 58 i offshoresikkerhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018).

Offshoresikkerhedsloven

Rådets sammensætning

Rådet består af en formand samt repræsentanter for følgende institutioner, arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisationer:

 • Fem medlemmer, som repræsenterer Landsorganisationen i Danmark
 • Et medlem, som repræsenterer Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
 • Et medlem, som repræsenterer Maskinmestrenes Forening og Dansk Formandsforening i forening
 • Et medlem, som repræsenterer Søfartens Ledere
 • Otte medlemmer, som repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening og Danske Rederier i forening
 • Et medlem, som repræsenterer Arbejdstilsynet
 • Et medlem, som repræsenterer Søfartsstyrelsen
 • Et medlem, som repræsenterer Miljøstyrelsen
 • Et medlem, som repræsenterer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Medlemmer af offshoresikkerhedsrådet udpeges af beskæftigelsesministeren, for en periode af fire år, efter indstilling fra de repræsenterede myndigheder og organisationer.

Offshoresikkerhedsrådets forretningsorden følger af:
bekendtgørelse nr. 1205 af 23. oktober 2015 om forretningsorden for Offshoresikkerhedsrådet, som ændret med bekendtgørelse nr. 1333 af 17. november 2016.

Arbejdsgrupper under Offshoresikkerhedsrådet

Offshoresikkerhedsrådet kan, i det omfang det skønnes hensigtsmæssigt, nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg. For tiden er der nedsat én arbejdsgruppe, Offshoresikkerhedsrådets Arbejdsgruppe (OSR-AG), hvis primære opgave er at medvirke ved lovgivningsarbejde generelt og implementeringen af offshoresikkerhedsloven m.v. i form af bekendtgørelser og vejledninger.

Referater fra møder i Offshoresikkerhedsrådet