Regler om offshore olie- og gasaktiviteter

En række love og regler regulerer sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på anlæg m.v., der anvendes til offshore olie- og gasaktiviteter

Offshoresikkerhedsloven (OSL)

Loven regulerer bl.a. offshoreanlægs sikkerhed, arbejdsmiljøet på anlæggene samt andre forhold af sundhedsmæssig betydning. Loven træder i stedet for arbejdsmiljøloven, som ikke gælder på offshoreanlæg. Offshoresikkerhedsloven er optrykt i:

Bekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018 af offshoresikkerhedsloven

I medfør af lovene er udstedt en række bekendtgørelser, og der er udarbejdet en række vejledninger, som forklarer reglerne.

Bekendtgørelser om offshore olie- og gasaktiviteter

At-vejledninger

At-vejledninger der har relevans for reglerne i offshoresikkerhedsloven og bekendtgørelserne i medfør heraf.

At-vejledninger om offshore olie- og gasaktiviteter

EU-forordninger

Udover danske love og regler har EU udstedt forordninger, som er almengyldige regler, der er umiddelbart gældende for virksomheder og borgere i hele EU, og som er bindende i alle enkeltheder i hver EU-medlemsstat. Der kræves således ikke nationale regler til implementering af disse, som det er tilfældet ved EU-direktiver. Der er flere EU-forordninger, som er relevante for offshore olie- og gasområdet. Disse er bindende og skaber rettigheder og pligter på lige fod med national lovgivning.