Anlægssikkerhed

Disse krav skal være opfyldt for konstruktion af offshoreanlæg

Ved anlægssikkerhed forstås de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er foretaget i forbindelse med konstruktion af anlægget, således at risikoen for brand, eksplosioner, sammenstyrtning m.v. er så lav, som det er rimelig praktisk muligt (ALARP princippet – forkortelse for As Low As Reasonably Practicable).

Designgodkendelse og krav til tilladelser - faste offshore anlæg

Før bygning af et fast offshoreanlæg eller større ombygning af et eksisterende skal henholdsvis operatøren og ejeren indsende en anmeldelse af planlagt design til Arbejdstilsynet. Design anmeldelsen skal indsendes så tidligt som muligt i projekteringsfasen, således at tilsynsmyndighedens eventuelle bemærkninger vedrørende sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold og forebyggelse af større miljøhændelser kan indgå i færdiggørelsen af designet og i den efterfølgende sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR). SSR redegør for styring af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici samt risici for større miljøhændelser og udarbejdes før et anlæg med tilsluttet infrastruktur eller en rørledning sættes i drift.

Operatøren og ejeren skal sikre, at Arbejdstilsynets tilladelse indhentes, inden et nyt fast anlæg, et mobilt anlæg eller en rørledning sættes i drift eller der foretages væsentlige ændringer af et eksisterende anlæg herunder operationelle forhold, der har betydning for risikoen for større ulykker og ansøgninger skal bl.a. indeholde en SSR. Generelt skal operatøren og ejeren sikre, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici er identificeret, vurderet og nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

Link: Læs mere om SSR

Udstyr på faste offshoreanlæg

Indretning af udstyr på faste offshoreanlæg skal overholde regler, som delvis følger af en række EU-direktiver og skal generelt være CE-mærket. Operatøren og ejeren bedes bemærke, at der eksempelvis findes særlige regler for indretning, mærkning, afprøvning og tilsyn m.v. for trykbærende udstyr, elevatorer og udstyr til brug i eksplosionsfarlig atmosfære.

Krav til dokumentation - faste offshoreanlæg

Dokumentation for anlægssikkerheden på faste offshoreanlæg skal mindst bestå af:

  • En sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR).
  • Et dokumenteret ledelsessystem for sikkerhed og sundhed.
  • Intern beredskabsplan for anlægget.

Anerkendte normer og standarder

En væsentlig del af den sikkerhedsmæssige dokumentation for et fast anlægs fysiske forhold er baseret på overholdelse af anerkendte nationale eller internationale standarder og normer, ofte dokumenteret gennem certificering eller anden verifikation udført af en sagkyndig anerkendt af tilsynsmyndigheden.
Dansk Standard, der forhandler ISO-, IEC- og EN-standarder, American Petroleum Institute (API), Det Norske Veritas (DNV), American Gas Association (AGA) og ASTM International.

Læs mere om:

Dansk Standard

American Petroleum Institute (API)

Det Norske Veritas (DNV)

American Gas Association (AGA)

ASTM International

Driftstilladelser - mobile offshoreanlæg

For mobile offshoreanlæg reguleres en række forhold gennem de internationale maritime regler og standarder.
Inden anlæg til efterforskning eller produktion af kulbrinter tages i brug på dansk område, skal der bl.a. være indhentet driftstilladelse hos tilsynsmyndigheden.

Driftstilladelsen udstedes på baggrund af ansøgning fra den driftsansvarlige virksomhed. Som grundlag for ansøgningen skal det dokumenteres, at anlægget er bygget og vil blive drevet på en måde, som sørger for, at sikkerheds- og sundhedsmæssige risici er identificeret, vurderet og nedbragt så meget som det er rimeligt praktisk muligt (ALARP-princippet - forkortelse for As Low As Reasonably Practicable).

En ansøgning om driftstilladelse for et mobilt offshoreanlæg skal ledsages af en sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR). Se fx:

Vejledning om sikkerheds- og sundhedsredegørelser ved offshore olie- og gasaktiviteter

SSR skal vise, hvorledes henholdsvis operatøren og ejeren med ledelsessystemer og ved anvendelse af risikovurderinger osv. sikrer, at såvel anlægget, som de planlagte operationer, vil følge ALARP-princippet. Se fx:

Vejledning om tilladelser og forhåndstilsagn for mobile ikkeproduktionsanlæg ved offshore olie- og gasaktiviteter

Internationale regler for mobile offshoreanlæg

For et mobilt offshoreanlæg, der skal arbejde på dansk sokkel, reguleres en række forhold gennem de internationale maritime regler og standarder. Standarderne er ofte vedtaget i FN’s International Maritime Organisation, IMO. For boreplatforme gælder bl.a. den såkaldte MODU-kode om sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med konstruktion og udstyr på boreplatforme. Herudover gælder en række regler fra de klassifikationsselskaber, der certificerer anlæggene.

FN's International Maritime Organisation (IMO)

Et internationalt samarbejde mellem offshore-sikkerhedsmyndigheder i Nordsø-området og industriorganisationer har ført til, at International Association of Drilling Contractors (IADC) har udarbejdet et internationalt format for sikkerheds-, sundheds- og miljø-dokumentation for boreplatforme (IADC HSE Case). Hvis en borerig har en sådan IADC HSE Case, vil de danske krav om SSR som udgangspunkt være opfyldt.

International Association of Drilling Contractors (IADC)