Arbejdsmiljø i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter

Læs hvordan arbejdsmiljø bliver reguleret i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter

Sikkerheds- og sundhedsredegørelse

Inden et anlæg, tilsluttet infrastruktur eller en rørledning sættes i drift skal ejeren eller operatøren udarbejde en sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR). SSR’en skal indeholde en vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, både for så vidt angår risikoen for større ulykker, hvilket typisk er knyttet til anlæggets konstruktionsmæssige sikkerhed (anlægssikkerhed), og øvrige risici, som typisk er de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici på arbejdspladserne. Sidstnævnte svarer i det store og hele til den på land kendte arbejdspladsvurdering (APV).

Disse risici skal derefter nedbringes til et niveau, der er så lavt som det er rimeligt praktisk muligt – det såkaldte ALARP-princip. ALARP er en forkortelse for det engelske ’as low as reasonably practicable’.

Operatøren af et produktionsanlæg og ejeren af et mobilt ikkeproduktionsanlæg skal sikre, at repræsentanter for de ansatte på anlægget inddrages i udarbejdelsen af sikkerheds- og sundhedsredegørelsen (SSR’en) og eventuelle ændringer af SSR’en.

Sikkerheds- og sundhedsredegørelsen skal ajourføres, hvis der under driften sker væsentlige ændringer af anlægget, tilsluttet infrastruktur, rørledningen eller disses indretning, udstyr eller operationelle forhold og disse ændringer har betydning for de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici eller risici for større miljøhændelser.

SSR'en skal fremsendes til Arbejdstilsynet i forbindelse med ansøgninger om godkendelser og tilladelser efter offshoresikkerhedsloven.

Sikkerheds- og sundhedsredegørelse

Øvrige sundhedsmæssige forhold

Udover sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på arbejdspladserne er der også i offshoresikkerhedsloven krav om, at øvrige sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg skal være tilfredsstillende.
Sådanne forhold er typisk:

  • Alment hygiejniske forhold
  • Drikkevands- og brugsvandskvalitet
  • Indeklima
  • Restitution og hvile i fritiden, og
  • Fritagelse for udsættelse for tobaksrøg.

Regulering af arbejdsmiljø på offshoreanlæg

Kravene til arbejdsmiljøet på offshoreanlæg er stort set de samme som efter arbejdsmiljøloven på landvirksomheder.
Regelgrundlaget er dog ikke arbejdsmiljøloven, men offshoresikkerhedsloven , jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018.

Offshoresikkerhedsloven

Der kan findes inspiration til udarbejdelse af sikkerheds- og sundhedsredegørelsens beskrivelse af ”øvrige sikkerheds- og sundhedsmæssige risici” i:

At-vejledning om Arbejdspladsvurdering.

Regelgrundlaget for risikovurdering på offshoreanlæg er:

Bekendtgørelse nr. 1404 af 4. december 2017 om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.