Risikostyring

De sikkerheds- og sundhedsmæssige risici for personer, der arbejder og opholder sig på anlæg til offshore olie- og gasaktiviteter skal dokumenteres i en risikovurdering

Hovedprincippet i offshoresikkerhedsloven er, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici for personer, der arbejder og opholder sig på et anlæg, der anvendes til offshore olie- og gasaktiviteter, samt risici for større miljøhændelser (en hændelse, som forårsager eller sandsynligvis forårsager en miljøskade, som er omfattet af miljøskadeloven), skal identificeres, vurderes og nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

 • Som led heri skal der foretages en risikovurdering, som skal dække:
 • Risikoen for større ulykker (brand, eksplosion, påsejling, helikopteruheld, større miljøhændelse)
 • Risici i arbejdsmiljøet i øvrigt (fysiske, psykiske, kemiske og biologiske forhold samt ulykkesrisici)

Risici ved ophold på anlægget, der ikke er relateret til arbejdet (fx. hygiejniske forhold, drikke- og brugsvandskvalitet, indeklima i indkvarteringen samt påvirkningen fra tobaksrøg m.v.).

Risikovurderingen skal dokumenteres i anlæggets sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR), eller for produktionsanlægs vedkommende, i designanmeldelsen af anlægget.

Mere om sikkerheds- og sundhedsredegørelse

Efterfølgende skal de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici samt risici for større miljøhændelser nedbringes til et niveau, der er så lavt, som det er rimeligt praktisk muligt, det såkaldte ALARP-princip. ALARP er en forkortelse for det engelske ’as low as reasonably practicable’ – så lavt, som det er rimeligt praktisk muligt.

Det skal i anlæggets SSR påvises, at de ovennævnte risici er nedbragt efter ALARP-princippet.

For produktionsanlæg og faste ikkeproduktionsanlæg skal ovennævnte risikostyringsproces gennemføres i alle faser af anlæggets levetid, dvs. i forbindelse med design, bygning, udbringning, installation, drift og ændringer af anlægget.

For mobile ikkeproduktionsanlæg gælder tilsvarende for drift og ændringer af anlægget.

På produktionsanlæg er det operatørselskabet, der har ansvar for risikostyringen, mens det på ikkeproduktionsanlæg er ejeren, der har ansvaret.

For uddybning af risikostyring og ALARP-princippet henvises til Arbejdstilsynets vejledninger herom:

 • Vejledning om risikostyring ved offshore olie- og gasaktiviteter
 • Vejledning om ALARP-princippet ved offshore olie- og gasaktiviteter

Design af produktionsanlæg

Risikostyringen af produktionsanlæg starter i design- og konstruktionsfaserne, hvor operatøren, gennem udformningen og indretningen af anlægget, skal nedbringe de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, samt risici for større miljøhændelser i henhold til ALARP-princippet.

I designfasen er risikovurderingen en overordnet vurdering baseret på den foreliggende viden, som dokumenteres i anmeldelsen af design til Arbejdstilsynet. Efterfølgende opdateres risikovurderingen i anlæggets SSR.

Vurdering af risiko for større ulykker (fx ved brand eller eksplosion) skal følge anerkendte metoder for risikovurdering.

Vurdering af risici i arbejdsmiljøet i øvrigt omfatter typisk:

 • Fysiske forhold: Fx arbejdslokalet, omgivelser, støj, indeklima, vibration og belysning
 • Ergonomiske forhold: Fx tungt arbejde, ensidigt, gentaget arbejde og arbejdsstillinger
 • Psykiske forhold: Fx arbejdstid, tidspres, ensformighed, indflydelse, vold og alenearbejde
 • Kemiske forhold: Fx arbejde med stoffer og materialer
 • Biologiske forhold: Fx bakterier, virus og svampe
 • Ulykkesrisici: Fx fra arbejdsmaskiner, håndværktøj, færdsel og håndtering

Der skal tages hensyn til disse risici ved designet af nye anlæg og ændringer af eksisterende anlæg efter ALARP-princippet.

Vurderinger af øvrige risici kan i princippet gennemføres efter de metoder, der er beskrevet i:

Arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsvurdering (APV).

Drift af produktionsanlæg og ændring heraf

Operatøren skal foretage en vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, samt risici for større miljøhændelser ved driften af anlægget og nedbringe disse risici efter ALARP-princippet.

Risikovurderingen og påvisning af, at ALARP-princippet er fulgt, skal dokumenteres i anlæggets SSR, som skal indsendes til Arbejdstilsynet med ansøgning om driftstilladelse.

Risici for den enkelte ansatte i forbindelse med driften regnes fra det tidspunkt, vedkommende møder i den lufthavn eller udskibningshavn, hvorfra transport til produktionsanlægget finder sted, til den pågældende er tilbage igen.

Disse risici er fx:

 • Risici ved transporten med helikopter eller skib mellem anlægget og land samt mellem anlæg
 • Risici hidrørende fra anlæggets konstruktion
 • Risici ved arbejdets udførelse samt ved ophold på anlægget i den arbejdsfri periode
 • Risici hidrørende fra samspil mellem flere offshoreanlæg, f.eks. kombinationen af mobile boreplatforme og faste anlæg

Operatøren skal løbende søge for at forbedre sikkerheds- og sundhedsniveauet samt forebyggelse af større miljøhændelser gennem fortsat reduktion af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici samt risici for større miljøhændelser.

Risikovurderingen skal opdateres, når der foretages væsentlige ændringer af anlægget, fx ved tilbygning af platforme, udvidelse af antal brønde, anskaffelse af nyt udstyr mv. Ved risikoreduktion skal ALARP-princippet anvendes på ny under de ændrede betingelser.

Ved arbejde på anlægget skal den enkelte arbejdsgiver, sørge for, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse er identificeret, vurderet og nedbragt efter ALARP-princippet, inden arbejdet påbegyndes.

Drift af mobile ikkeproduktionsanlæg og ændring heraf

Ejeren skal foretage en vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, samt risici for større miljøhændelser ved driften af anlægget og nedbringe disse risici efter ALARP-princippet.

Risikovurderingen og påvisningen af, at ALARP-princippet er fulgt, skal dokumenteres i anlæggets SSR, som skal indsendes til Arbejdstilsynet med ansøgning om driftstilladelse.

Risici for den enkelte ansatte i forbindelse med driften regnes fra det tidspunkt, vedkommende møder i den lufthavn eller udskibningshavn, hvorfra transport til produktionsanlægget finder sted, til den pågældende er tilbage igen.

SSR kan udarbejdes i henhold til:

International Guidelines of Drilling Contractors, Health, Safety and Environmental Case (Guidelines for Mobile Offshore Drilling Units)

Ved indgåelse af aftale om brug af et mobilt ikkeproduktionsanlæg skal operatøren sikre sig, at ejeren har foretaget risikovurderingen nævnt ovenfor og nedbragt risiciene efter ALARP-princippet. Gyldige certifikater, udstedt af flagstaten eller et anerkendt klassifikationsselskab på vegne heraf, vil kunne udgøre dokumentation for, at de dele af anlægget, som er omfattet af certifikaterne, opfylder ovenstående.

Foretages væsentlige ændringer af et mobilt ikkeproduktionsanlæg eller dets operationelle forhold, mens det er i drift på dansk område, skal risikovurderingen opdateres.

Evakueringsanalyse

En evakueringsanalyse skal påvise, at de ombordværende på et anlæg i kritiske situationer kan evakueres og reddes til et sikkert sted på en effektiv og kontrolleret måde.

Evakueringsanalysen skal som minimum:

 • Beskrive de situationer, hvor evakuering af offshoreanlægget vil være nødvendig (Disse situationer fastlægges på basis af den gennemførte vurdering af risici for større ulykker)
 • Beskrive og vurdere flugtruter
 • Beskrive og vurdere evakueringsmuligheder
 • Beskrive og vurdere hvilke sikre steder, der kan benyttes ved evakuering, og
 • vurdere risikoen for, at personer ikke kan evakueres til et sikkert sted og påvise, at denne risiko er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.