Beskyt medarbejderne mod coronasmitte ved arbejde i produktionsvirksomheder

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet har Arbejdstilsynet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et informationsmateriale, der vejleder produktionsvirksomheder i smitteforebyggelse

Dato: 14.5

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde i produktionsvirksomheder som for alle andre jobfunktioner. Derfor skal arbejdsgiverne iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

Der er en række tiltag, arbejdsgiveren ifølge sundhedsmyndighederne bør iværksætte for at reducere risikoen for smitte med coronavirus.

Arbejdsgiverne opfordres til at inddrage medarbejderne i planlægningen af de konkrete tiltag.

Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

Pas på medarbejderne – begræns risiko for smitte

Det er vigtigt, at arbejdet i produktionsvirksomheder er tilrettelagt, så I mindsker de ansattes risiko for smitte med coronavirus.

Det gøres ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og sørge for nedenstående:

Håndtering af sygdom og symptomer

 • Ansatte møder ikke på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19.
 • Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom.
 • Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
 • Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
 • På hver arbejdsplads bør ledelsen sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personer med symptomer på COVID-19.
 • For personer, der har øget risiko, fx gravide, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.
 • I det omfang, der er tilgængelig testkapacitet, følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID-19 test mhp. hurtig raskmelding.

Planlæg arbejdet, så I kan holde afstand

 • Arbejdet tilrettelægges, så der kan sikres afstand mellem medarbejderne, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv.
 • Der bør som udgangspunkt minimum være 1 meters afstand mellem medarbejderne. Der bør dog som udgangspunkt minimum være 2 meters afstand mellem medarbejdere i situationer, hvor der er øget risiko for dråbesmitte eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn. Det gælder fx aktiviteter med kraftig udånding fx ved råb eller fysisk anstrengelse og ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning m.v. fx kælderlokaler, skakter m.v.
 • Såfremt det ikke er muligt at holde den anbefalede afstand i en konkret situation, fx som følge af indretningen af et produktionsområde, bør der iværksættes andre tiltag for at minimere smitterisikoen. Det kan fx være:
  • anvendelse af personlige værnemidler
  • opsætning af plexiglas mellem arbejdsstationer
  • begrænsning i antallet af personer, den enkelte medarbejder kommer i kontakt med i løbet af arbejdsdagen, fx ved anvendelse af faste, mindre teams i miljøer hvor kontakt til andre minimeres
 • Arbejdet tilrettelægges, så personkontakten så vidt muligt afgrænses til en mindre, fast gruppe. I det omfang, det er muligt inden for rammerne af overenskomsterne, kan der arbejdes med tiltag så antallet af ansatte på arbejde på samme tid minimeres, og så færre ansatte skal bruge offentlig transport til og fra arbejde samtidig. Der kan arbejdes med omfanget af personkontakt på en række måder:
  • forskudte mødetider og pauser
  • øget anvendelse af skiftehold
  • udvidelse af produktionstiden
  • medarbejderkontakt holdes inden for mindre teams, der fx møder på samme tid, arbejder i samme lokale eller ved samme del af produktionsapparatet, og holder frokostpause/andre pauser på samme tid, mens kontakt til øvrige ansatte begrænses – nogle steder omtalt som små ”familier”
 • Fysiske møder søges begrænset. Der kan i stedet gøres brug af digitale mødeløsninger. Der kan med fordel holdes interne møder digitalt, når der afholdes møder med kolleger, man ikke omgås med i ens daglige team.
 • Nødvendigheden af forretningsrejser, kursusaktivitet mv. overvejes nøje. Deltagelse på forretningsrejser, kurser, konferencer mv. bør i videst muligt omfang ske virtuelt. Forretningsrejser henvises i tillæg til at følge retningslinjer og rejseråd for erhvervsrejsende
 • Arbejdsfunktioner hvor fysisk tilstedeværelse i produktionen ikke er nødvendig, bør som hovedregel udføres som hjemmearbejde. For kontorarbejde henvises til retningslinjerne om ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser.

Kantiner

 • Kantiner indrettes hensigtsmæssigt, herunder sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling og afstandsmarkering ved betalingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse. Der kan fx lukkes for siddende spisning i større virksomheders kantiner, hvor flere afdelinger kan mødes på tværs.
 • Ved buffetservering skal der være særlig fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering.

Stil håndvask eller håndsprit til rådighed

 • Der bør være vand og sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængelig for medarbejderne på alle relevante steder fx ved indgangsdørene, i frokoststuen, kantinen, produktionsområderne og ved varemodtagelsen.
 • Hænderne skal være rene for fysisk snavs, før anvendelse af håndsprit. Det kan for produktionsvirksomheder medføre øget behov for håndvask. Håndsprit mister en stor del af dets virkning, hvis hænderne er synlig snavsede af fx olierester, støv eller andet skidt fra fx produktionen.
 • Hvis håndvask ikke er muligt, kan anvendelse af vaskeservietter og efterfølgende håndsprit anvendes, indtil håndvask er mulig.
 • Der bør som udgangspunkt ikke være fælles håndklæder.

Opprioritér regelmæssig rengøring

 • Virksomheden bør sikre grundig rengøring og desinfektion af fælles kontaktpunkter (efter en konkret vurdering), herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændre, bordoverflader mv., som hyppigt berøres af mange.
 • Virksomheder, hvor medarbejderne ikke har faste arbejdsstationer, bør sikre grundig rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.
 • Virksomheden bør sikre grundig rengøring af kontaktpunker på fx en maskine eller udstyr efter brug og ved overdragelse fra en medarbejder til en anden.
 • Udstyr anvendes i videst muligt omfang kun af en medarbejder. Ved evt. behov for overdragelse sker en grundig rengøring inden overdragelsen af udstyret.
 • Såfremt der er tilknyttet omklædnings og/eller badefaciliteter, bør virksomheden sikre grundig rengøring løbende gennem dagen, herunder mellem eventuelle holdskift.

Dette informationsmateriale bygger på de retningslinjer, der er lavet for produktionsarbejdspladser.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88.