Beskyt medarbejderne mod coronasmitte ved arbejde i restauranter og caféer

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet har Arbejdstilsynet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et informationsmateriale, der vejleder restauranter, caféer m.v. i smitteforebyggelse

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde i restauranter og caféer som for alle andre jobfunktioner. Derfor skal arbejdsgiverne iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

Der er en række tiltag, arbejdsgiveren ifølge sundhedsmyndighederne bør iværksætte for at reducere risikoen for smitte med coronavirus.

Arbejdsgiverne opfordres til at inddrage medarbejderne i planlægningen af de konkrete tiltag.

Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

Pas på medarbejderne – begræns risiko for smitte                                      

Det er vigtigt, at arbejdet er tilrettelagt, så I mindsker de ansattes risiko for smitte med coronavirus.

Det gøres ved at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og sørge for følgende:

Bliv hjemme ved sygdom

 • Medarbejdere bør ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom.
 • Medarbejdere må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
 • Medarbejdere, hvis familie har symptomer eller er smittede, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
 • Hvis en gæst konstateres syg, anbefales det, at der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres.
 • For personer, der har øget risiko, fx gravide, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

Stil håndvask eller håndsprit til rådighed

 • Der skal være nem adgang til håndhygiejne. Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for gæster og medarbejdere.
 • Alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet virksomheden, skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Alle medarbejdere vasker hænder grundigt eller benytter håndsprit (70-85% alkohol) flere gange i løbet af dagen, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter.
 • Køkken- og serveringspersonale m.v. skal overholde de regler, der normalt er gældende for fødevarevirksomheder, herunder ift. hygiejne. Der er som udgangspunkt ikke behov for at anvende handsker ved almindelig håndtering af fødevarer i professionelle køkkener, hvor passende håndhygiejne opretholdes. Serveringspersonale o.l. bør undlade at røre ikke-emballerede fødevarer, og det er således heller ikke nødvendigt, at de bruger handsker.

Planlæg arbejdet, så I kan holde afstand

 • Virksomheden bør gennemgå sine processer for specifikke gæsteydelser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem medarbejder og gæst, fx ved i muligt omfang at tilbyde selvbetjeningsløsninger.
 • Driften bør tilrettelægges med henblik på at nedsætte gæstetætheden og styring af gæstestrømme.
 • Arbejdstiden skal tilrettelægges inden for rammerne af relevant lovgivning, kollektive overenskomster mv.

Indretning af lokaler og udendørsarealer

 • Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Den enkelte virksomhed fastlægger egne retningslinjer for ophold i lokalerne, eksempelvis afstandsmarkering ved kasse eller receptionsdisk og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Dog indføres et særligt kvadratmeterkrav på 2 m2 pr. person for restauranter, caféer og lignende, medmindre kunderne det pågældende sted i al væsentlighed står op (i givet fald er kravet 4 m2 pr. person).
 • Der skiltes i relevant omfang med max antal gæster i lokalet.
 • Udendørsarealer indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand, fx ved at tage initiativer til at undgå kødannelse/sammenstimling.
 • Lokaler, der er forbeholdt personalet, indrettes ligeledes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.
 • Restauranter og cafeer mv. skal respektere forsamlingsforbuddet, og kan således ikke servere for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Restauranter og caféer kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstanden mellem selskaberne jf. nedenfor.
 • Lokaler indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Fx kan personer, der spiser sammen, således sidde ved samme bord med almindelig afstand, mens det er vigtigt, at der er mindst 1 meters afstand til næste selskab. Som alternativ til mindst 1 meters afstand kan der etableres en fysisk barriere, fx i form af en skærm af plastic eller glas.
 • Gæster bør ikke have mulighed for at placere sig, hvor de i mere end 15 minutter har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere, fx siddende ved en bardisk i en restaurant. Alternativ kan etableres en fysisk barriere fx form af en skærm af plastic eller glas. En sådan kan ligeledes etableres ved betalingsdisk o.l.
 • Udendørsservering indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.
 • Ved buffetservering skal der være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering. Buffet bør ligeledes indrettes, så det er muligt at holde afstand. Det kan fx ske ved, at en buffet kun tilbydes til ét selskab eller ved at buffeten indrettes, så der kan holdes mindst 1meters afstand mellem gæster.
 • Restauranter, caféer, værtshuse, barer mv. må ikke gennemføre aktiviteter eller indrettes på måder, der får dem til at minde om natklubber eller diskoteker, fx ved at etablere dansegulv e.l., der betyder, at afstanden på mindst 1 meter mellem selskaber ikke kan opretholdes.
 • Alle serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, skal lukke kl. 24.

Opprioritér regelmæssig rengøring

 • Virksomheden bør udarbejde en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) og bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, elevatorknapper, bordoverflader, vandhaner, minibarer, kasseapparater, dan-kortterminaler, computere, tablets, fjernbetjeninger m.v. som hyppigt berøres af mange.
 • Toiletter (både gæste- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der bør ikke være fælles håndklæder på toiletter o.l.
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.
 • Vasketøj, fx håndklæder, sengetøj og servietter, sikres kemisk eller termisk desinfektion eller vaskes ved 60 grader, hvis almindelig vaskemaskine.

Retningslinjer

Ovenstående supplerer de retningslinjer, der er lavet af Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med genåbning af restauranter og caféer m.v.

Se retningslinjerne her (PDF)

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88. Call Centeret har telefontid Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14.