Hvordan forebygges coronasmitte ved arbejde i skoler og fritidsordninger?

14. maj 2020

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde i skoler og fritidsordninger som for alle andre jobfunktioner. Det betyder, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Det gælder også i forhold til smitte med coronavirus.

Arbejdsgiveren har pligt til at iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

Arbejdet skal tilrettelægges, så man mindsker de ansattes risiko for smitte med coronavirus, og så man mindsker risikoen for, at børnene smitter hinanden.

Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for konkrete tiltag

Sundhedsstyrelsen har som erstatning for de tidligere branchespecifikke vejledninger udarbejdet en række generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning, der også gælder for grundskoleområdet.

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning her.

Særligt for grundskoleområdet

God hygiejne og kontaktreduktion er i de nye anbefalinger de afgørende byggesten for den videre genåbning og for forebyggelse af smittespredning. I prioriteret rækkefølge kommer anbefalinger vedrørende hygiejne før kontaktreduktion.

I den nye vejledning indgår det ikke som tidligere, at eleverne i løbet af skoledagen skal lege eller lave undervisningsaktiviteter i de samme mindre grupper i løbet af skoledagen. Udgangspunktet for aktiviteter i skolen er nu elevernes klasse.

Derudover er der heller ikke længere er krav om, at undervisningen i videst muligt omfang skal foregå udendørs.

Sundhedsstyrelsen har desuden udgivet en vejledning til børn og voksne i risikogrupper.

Vejledningen kan findes her (sst.dk)

Forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med nødundervisning på børne- og undervisningsområdet. Undtagelsen gælder for undervisningsaktiviteter, der både foregår på og uden for skolens matrikel, fx i forbindelse med ture ud i parker. Ligesom undtagelsen også gælder for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med SFO og andre fritidstilbud, pædagogisk tilrettelagt samvær på efterskoler og frie fagskoler samt undervisning eller klubtilbud i ungdomsskolerne.

Læs mere om smitteforebyggelse i grundskoler på børne- og undervisningsministeriets hjemmeside

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål af sundhedsfaglig karakter, kan du kontakte den fælles myndighedshotline på tlf.: 70 20 02 33. Hotlinen er åben 24/7.

Hvis du som skole eller daginstitution har spørgsmål til retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet kan du kontakte: Hotline om coronavirus for skoler og institutioner på tlf.:7080 6707. Hotlinen har åben mandag til fredag kl. 8-17 og lørdag og søndag fra kl. 12-16.