Vejledende informationsmateriale til videregående uddannelsesinstitutioner

Dato: 24.5.2020

Der er nu åbnet for aktivitet på de videregående uddannelser, hvor fysisk fremmøde er nødvendig. 

I den forbindelse er der udarbejdet retningslinjer, der bl.a. indebærer at:

  • Den gradvise genåbning skal håndteres, så sundhedsmyndighedernes vejledninger kan følges, for den enkelte og for institutionen som helhed.
  • Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.
  • Forud for genåbning skal institutionerne sikre, at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er adgang til at vaske hænder og håndsprit er tilgængeligt.
  • Institutionernes ledelse skal løbende monitorere den gradvise genåbning, herunder at omfanget af adgang/aktivitet på campus holder sig inden for de fastsatte rammer, omfang mv.

De nye retningslinjer for en ansvarlig genåbning af de videregående uddannelser kan læses her