G� til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Svejsning uden udsugning - Strafudmåling - hele dommen

Domsudskrift af Østre Landsrets dom afsagt den 7. februar 2000 af 2. afdeling i ankesag nr. S-0877-99.

Udskrift af dombogen for Retten i Odense, 2. afdeling - dom afsagt den 7. februar 2000

Den 19. februar 1999 blev der i SS 99 00107-2 og SS 99 00108-2,

Anklagemyndigheden mod T1 A/S og T2

afsagt sålydende dom:

Under denne sag tiltales T1 A/S og T2 ifølge anklageskrift af 12. januar 1999 fra politimesteren til straf for overtrædelse af:

1. T1 A/S

efter lov om arbejdsmiljø, jf. arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 184 af 22. marts 1995 med senere ændringer § 82, stk. 1, nr. 1, jf. § 86 for overtrædelse af § 15, og § 38, stk. 1 jf. samme ministeriums bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994, som ændret ved lovbekendtgørelse nr. 1017 af 17. december 1997 om arbejdets udførelse  § 34, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 for overtrædelse af bekendtgørelse § 16 ved at der den 16. februar 1998 i virksomhedens smedeværksted blev udført arbejde uden, at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte T2 udførte svejsearbejde uden anvendelse af den etablerede udsugning til bortskaffelse af svejserøgen, hvorved han udsattes for unødig påvirkning fra stoffer og materialer.

2. T2

efter lov om arbejdsmiljø jf. arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 184 af 22. marts 1995 med senere ændringer § 82, stk. 1, nr. 1 for overtrædelse af § 28, stk. 1, ved den 16. februar 1998 som ansat at have undladt at medvirke til at arbejdsforholdene var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for sit arbejdsområde, idet han udførte svejsearbejde uden anvendelse af den af arbejdsgiveren etablerede udsugning til bortskaffelse af svejserøgen, hvorved han udsatte sig for unødig påvirkning fra stoffer og materialer.

De tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte T1 A/S har nægtet sig skyldig.

Tiltalte T2 har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte T2, driftsleder vidne 1, inspektør vidne 2, arbejdstilsynet og arbejdsleder vidne 3. Herom henvises til retsbogen.

Ved tiltalte T2's forklaring og det under sagen i øvrigt oplyste findes tiltalens rigtighed godtgjort.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte T1 A/S  idømmes en bøde på 25.000 kr. og tiltalte T2 en bøde på 500 kr.

Retten finder ikke, at der foreligger skærpende omstændigheder for tiltalte T1 A/S, idet et af arbejdstilsynet meddelt påbud af 3. december 1997 ikke ses at angå samme forhold, som der er rejst tiltale for under denne sag, hvorfor der ikke foreligger skærpende omstændigheder. Nedennævnte bøde for tiltalte er fastsat under hensyn til, at det må lægges til grund, at de ansatte jævnligt er instrueret om brug af sikkerhedsudstyr, og at der er tale om en enkeltstående forglemmelse for tiltalte T2, at udsugningsanlægget ikke blev anvendt.

T1 A/S

Straffen fastsættes efter lov om arbejdsmiljø, jf. arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 184 af 22. marts 1995 med senere ændringer § 82, stk. 1, nr. 1, jf. § 86, overtrædelse af  § 15, og § 38, stk. 1, jf. samme ministeriums bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994, som ændret ved lovbekendtgørelse nr. 1017 af 17. december 1997 om arbejdets udførelse § 34, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, overtrædelse af bekendtgørelse § 16, til en bøde på 5.000 kr.

T2

Straffen fastsættes efter lov om arbejdsmiljø, jf. arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 184 af 22. marts 1995 med senere ændringer § 82, stk. 1, nr. 1 samt overtrædelse af § 28, stk. 1, til en bøde på 500 kr.

Thi kendes for ret

Tiltalte T1 A/S, straffes med en bøde på 5.000 kr.

Tiltalte T2 straffes med en bøde på 500 kr.

Statskassen betaler sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for Retten i Odense, 2. afdeling

Tiltalte T2 erkendte sig skyldig og forklarede, at den 16. februar 1997 kom Arbejdstilsynet og besigtige-de den plads, som han arbejdede på. Han var i færd med at punktsvejse og en af de udsugere, der skulle have været anvendt, blev ikke anvendt. Der var så mange punkter at svejse og det var nemt at glemme at flytte udsugningen. Alle ved, at udsugningen skulle bruges, og det var man blevet instrueret om. Tiltalte T2 ved ikke, om der blev grebet ind, hvis der var overordnede, der så, at udsugningen ikke blev anvendt. Han kan ikke huske, om udsugningen var under udskiftning den pågældende dag, men i hvert fald fungerede den gamle udsugning stadig. Der er tre borde det pågældende sted med udsugning til hvert bord. Det er almindeligt, at man står alene ved et bord og arbejder. Punktsvejsningen tog et øjeblik for hvert punkt. Der er en speciel udsugning, hvis der skulle arbejdes med isolering. Punktsvejsning er en del af funktionen, men ikke det meste af arbejdet. Han lavede punktsvejsninger 10-20 gange i løbet af en time, men de roke-rer med deres arbejde ca. hver time. Efter den pågældende dag er det rigtigt, at han bagefter først blev afhørt den 2. sep-tember 1998. Han kan ikke huske, om han havde glemt at tænde for udsugningen, eller han bare ikke havde flyttet den hen over svejsestedet.

Driftsleder vidne 1 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at han ikke var på arbejde den pågældende dag. Han var heller ikke til stede, da Arbejdstilsynet besøg-te virksomheden den 13. november 1998, som blev fulgt op af det senere påbud. Man havde ikke på virksomheden bemærket defekte slanger ved udsugningen, men det så Arbejdstilsynet. Sikkerhedsrepræsentanten tjekker jævnligt sikkerheden, og de har jævnligt sikkerhedsmøder. T2 var normalt en meget påpasselig montør. Montøren skulle trække udsugningen med sig, når de svejsede, og det var ikke særligt besvær-ligt. Det blev påtalt over for de ansatte, hver gang de ikke brugte udsugningen. Det skete meget sjældent, at de ikke anvendte sikkerhedsudstyret. Personalet blev orienteret på jævnlige sikkerhedsmøder om, at de skulle bruge sikkerhedsud-styret.

Inspektør vidne 2, Arbejdstilsynet, mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at selve udsugningsanlægget var i orden. Der havde tidligere været defekte slanger, måske 4-5 stykker, som havde medført et påbud. De udførte herefter kontrolbesøg efter påbudet den 16. februar. Da han kom ind i værkstedet, bemærkede de T2, der punktsvejsede uden at anvende udsugningen. Den arbejdsplads, T2 stod ved, var en af dem, der havde været mangler ved. Vidnet husker ikke nærmere, om slangerne havde været defekte. Udsugningen var besværlig at bruge, fordi den skulle trækkes med hen- over emnet, den virker kun 20 cm fra svejsestedet. Ar-bejdslederen vidne 3 var ikke i svejsehallen på sit kontor, og da vidnet kontaktede ham, sagde han "åh, vi har lige fået det lavet", og at han "havde indskærpet", at "de skal bruge det". "Hvordan skal man få dem til det". Da T2 arbejdede den 16. februar, da vidnet kom ind i hallen, hang udsugningsslangen oppe og et stykke væk fra T2. Han kan ikke huske, om anlægget var tændt.

Arbejdsleder vidne 3 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at han den 13. november 1997 blev gjort bekendt med, at der var flere defekte slanger ved udsugningsanlægget. Det var ikke noget, de selv havde opdaget, men da Arbejdstilsynet påpegede det, skulle de bare skiftes. Der var dengang intet i vejen med den arbejdsplads, som T2 senere stod ved. Den 16. februar 1998 opholdt vidnet sig på sit kontor. Han kunne ikke se omhandlede arbejdsplads, da vidne 2 kom og fortalte, at udsugningen ikke blev anvendt over T2's arbejdsplads. Virksomheden havde hele tiden en dialog med de ansatte om sikkerheden og det blev ofte påtalt, at de skulle bruge udsugningen og sikkerhedsudstyr i deres sikkerhedsreferater. Der kan nemt være utætte slanger, uden at man opdager det i udsugningen.

Der foretoges besigtigelse af arbejdspladsen beliggende i Odense.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Anklagemyndigheden mod T1 A/S.

Odense Rets 2. afdelings dom af 19. februar 1999 (SS 99 00107) er anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse, til at tiltalte idømmes en bøde på 20.000 kr.

T1 A/S har påstået stadfæstelse, sub-sidiært at bøden fastsættes til maksimalt 10.000 kr., idet man gør gældende, at der foreligger formildende omstændigheder.

Anklagemyndigheden har berigtiget tiltalen, således at lovbekendtgørelse nr. 1017 af 17. december 1997 ændres til bekendtgørelse nr. 1017 af samme dato.

Arbejdsleder vidne 3 hos tiltalte har bl.a. supplerende forklaret, at virksomheden fremstiller branddøre, der bl.a. består af stålplader. Der er ansat ca. 12 i produktionen. T2 punktsvejsede stivere på en ståldørplade, der lå fast på bordpladen. Et sådant arbejde forurener ikke meget. Man skal flytte udsugningen hver gang, man svejser et nyt sted.

Bødestraffen forhøjes, jf. seneste højesteretspraksis til en bøde på 20.000 kr., idet der ikke foreligger formildende om-stændigheder.

I øvrigt stadfæstes dommen, i det omfang den er anket.

Thi kendes for ret

Odense Rets 2. afdelings dom i sagen mod T1 A/S ændres, således at selskabet straffes med en bøde på 20.000 kr.

Selskabet betaler sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF