Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Unges alenearbejde i butik under røveri - Strafudmåling - hele dommen

Vestre Landsrets dom afsagt den 26. februar 2001 af 9. afdeling i ankesag nr. S-2974-00 - domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Skive - dom afsagt af retten i Skive den 27. november 2000 - SS 25337/2000

Anklagemyndigheden mod T.

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 935.

T er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 4. jf. § 60, stk. 1, jf. arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde nr. 516 af 14. juni 1996 § 13, stk. 2, jf. § 57, stk. 1, nr. 2, ved som forpagter af virksomheden A at have været ansvarlig for, at arbejdet i forretningen søndag den 16. april 2000 efter kl. 14.00 blev udført i strid med reglerne om unges arbejde, idet hendes medarbejder B, der er født den 14. marts 1983, arbejdede i forretningen efter kl. 14.00 uden at arbejde sammen med en person over 18 år, idet hun arbejdede alene i tidsrummet fra kl. 15.30 til kl. 17.30, hvor der blev fremkaldt fare for skade på medarbejder B’s liv og helbred, da der ca. kl. 17.30 blev begået røveri mod forretningen, hvor hun blev truet med en kniv.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bødestraf på 30.000,00 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 25.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 4, jf. § 60, stk. 1, jf. arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde nr. 516 af 14. juni 1996 § 13, stk. 2, jf. § 57, stk. 1, nr. 2.

Forvandlingsstraffen fastsættes til hæfte i 14 dage.

Retten har i forbindelse med udmåling af bøden lagt til grund, at der foreligger særligt skærpende omstændigheder, idet der er fremkaldt fare for skade på den unges liv og helbred. Retten har ikke fundet, at der skal udmåles en endnu højere bøde, når ingen konkret skade ses at være sket.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal betale en bøde på 25.000,- kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 14 dage. 

Tiltalte skal betale sagens omkostninger. 

Udskrift af retsbogen for retten i Skive

Tiltalte blev gjort bekendt med, at hun ikke havde pligt til at udtale sig.

Tiltalte erkendte sig skyldig.

Tiltalte forklarede, at hun godt var klar over, at medarbejder B var under 18 år. Tiltalte havde for så vidt en vagtplan for sit personale, hvor en anden ansat over 18 år skulle forblive i forretningen indtil kl. 18.00. Den pågældende dag var vedkommende imidlertid gået før tid, hvorfor tiltalte forblev på stedet indtil ca. kl. 15.30. Tiltalte var noget irriteret over den anden ansattes opførsel og tog hjem for at fyre vedkommende. Tiltalte tænkte ikke over på det tidspunkt, at medarbejder B var mindreårig. Tiltalte har fortalt sine ansatte, hvorledes de skal forholde sig i tilfælde af røveri. Medarbejder B er fortsat ansat i forretningen.

Anklageren påstod tiltalte dømt efter anklageskriftet.

Forsvareren påstod tiltalte idømt en bøde på max. 20.000,- kr.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Retten i Skive, har den 27. november 2000 afsagt dom i 1. instans (SS 25337/00).

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse således at bøden forhøjes til 30.000 kr.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har supplerende forklaret, at hun havde haft bageri i 9 år. Hun har opsagt forpagtningsaftalen pr. 1. april 2001, hvor hun skal begynde en uddannelse. Der har været røveri i bageriet i 1992.

Anklagemyndigheden har anført, at et røveri under de foreliggende omstændigheder bevirker, at forholdet henføres under lovens § 82, stk. 4, som sket ved dommen. Bøden bør herefter fastsættes til 30.000 kr., da den normale takst for forhøjelse på grund af skærpende omstændigheder efter stk. 3 på 5.000 kr. ikke kan anses for tilstrækkelig ved stk. 4 om særligt skærpende omstændigheder. Der bør af retstekniske grunde ikke i denne forbindelse sondres efter, om skade er sket.

Forsvareren har anført, at det ikke i udformningen af lovens stk. 3 og 4 kan indlægges, at skærpelsen efter stk. 4 uden hensyn til de konkrete omstændigheder skal føre til en fordobling af taksten for bødeskærpelse ved anvendelse af stk. 4.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Under hensyn til, at overtrædelsen vedrører en ung under 18 år, jf. arbejdsmiljølovens  § 82, stk. 4, findes bøden som følge af den opståede fare at burde fastsættes til 30.000 kr.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom ændres, således at bøden forhøjes til 30.000 kr.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.   

Indhold

Indhold

Henter PDF