G� til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Reparation af betonblander uden effektiv sikring mod igangsætning - hele dommen

Østre Landsrets dom afsagt den 4. maj 2001 af 20. afdeling i ankesag nr. S-3407-00 - domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Næstved - dom afsagt af retten i Næstved den 31. august 2000 - S.494/2000

Anklagemyndigheden mod T A/S.

T A/S, v/murermester A er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86, for overtrædelse af § 38, stk. 1 og § 45, stk. 1, samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 for overtrædelse af § 11, stk. 1, ved at arbejdet med at reparere en betonblander den 31. januar 2000 på byggeplads B ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en ansat vidne 1, efter at sikkerhedsskærmen var fjernet, udførte reparationsarbejdet, medens maskinen var tilsluttet driftsspænding, og uden at der var truffet andre foranstaltninger, der effektivt sikrede, at arbejdet kunne foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvilket medførte, at den ansatte fik klemt pegefingeren, og efterfølgende måtte det yderste led amputeres, da maskinen pludselig kørte.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf. Der nedlægges påstand om en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har subsidiært påstået sig idømt en mindre bøde end af anklagemyndigheden påstået.

Tiltalte har bestridt at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt idet de ansatte var instrueret om at der skulle slukkes for maskinen når den blev repareret. I øvrigt erkendes det faktiske dog at det bestrides, at der foreligger skærpende omstændigheder efter § 82, stk. 3, nr. 1.

Der har været fremlagt arbejdstilsynets rapport af 29. marts 2000, kopi af arbejdstilsynets besøgsmeddelelse vedrørende besøg på arbejdspladsen den 1. februar 2000 samt 2 fotos.

Retten skal udtale:

Det findes bevist, at der er sket en skade som i anklageskriftet beskrevet. Ved at reparere maskinen som sket findes den ansatte at have tilsidesat de i anklageskriftet nævnte beskyttelsesregler, og arbejdet er herefter ikke planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt uanset om virksomhedens ansatte måtte have fået besked om at der skulle slukkes for driftsspænding under reparationsarbejdet af maskinen.

For denne overtrædelse er det tiltalte aktieselskab ansvarlig jf. arbejdsmiljølovens § 86.

Efter den skete skade på den ansatte findes der at foreligge skærpende omstændigheder jf. § 82, stk. 3, nr. 1.

Tiltalte findes herefter skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 25.000 kr. jf. de i anklageskriftet nævnte bestemmelser.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T A/S, skal straffes med en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Næstved

Tiltalte bestrider at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. I øvrigt erkendes det faktiske. Det bestrides dog at den skete skade kan medføre at der foreligger skærpende omstændigheder jf. § 82, stk. 3, nr. 1.

Såfremt tiltalte dømmes vil tiltalte kunne dømmes på rent objektivt grundlag idet tiltalte ikke har mulighed for til stadighed at kontrollere, hvorvidt de ansatte overholder de regler de bliver indskærpet. Murermester A har ikke personligt sagt til de ansatte, at der skal slukkes for maskinen når den repareres, men det er sagt til de ansatte af andre i selskabets ledelse.

Forsvareren er indforstået med at sagen straks optages til dom på det foreliggende grundlag.

Anklageren tilsluttede sig dette. Der nedlægges påstand om straf af bøde på 25.000 kr.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Næstved Rets dom af 31. august 2000 (S 494/00) er anket af T A/S med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse af straffen.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af vidne 1 og vidne 2. Herom henvises til retsbogen. (Retsbogen er udeladt).

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det godtgjort, at arbejdet på arbejdspladsen ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt med den i tiltalen gengivne skade til følge. Tiltalte findes herefter skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:

Næstved Rets dom i sagen mod T A/S stadfæstes.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF