Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Teknisk hjælpemiddel – Røremaskiner manglede afskærmning

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. august 2002 af 6. afdeling i ankesag nr. S-1968-02.

Udskrift af dombogen for retten i Randers

Dom afsagt den 18. marts 2002 af 3. afdeling - SS 3.00206/02

Anklagemyndigheden mod T

T er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1 og 3, jf. § 45, stk. 1, jf. arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995 og ved bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998 § 23, stk. 1, nr. 1, jf. § 5, stk. 4 samt § 6, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 669 af 7. august 1995 og ved bekendtgørelse nr. 831 af 27. november 1998 § 39, stk. 1, nr. 1, og § 21, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2,

ved at der på virksomheden A trods Arbejdstilsynets påbud af 20. december 2000 fra den 1. februar 2001 og under kontrolbesøg den 2. juli 2001 er foregået arbejde ved 2 røremaskiner, uanset at de ikke var indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der ikke var truffet effektive foranstaltninger mod at hænder og arme kan komme i berøring med røremaskinernes roterende dele.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 20.000 kr.

Tiltalte har nedlagt påstand om en væsentlig mindre bøde, idet han alene har anvendt den ene maskine som røremaskine. Den anden blev kun brugt som kødhakker. Forholdene blev bragt i orden i september 2001.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af vidne 1, Arbejdstilsynet.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Da tiltalte har erkendt, at maskinerne ikke har været forsynet med afskærmning, og da begge maskiner har stået i virksomheden og har kunnet bruges frem til september 2001, anses tiltalte skyldig efter tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 20.000 kr., jf. de bestemmelser, der er angivet i anklageskriftet.

Thi kendes for ret

Tiltalte T skal betale en bøde på 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Randers

Tiltalte var mødt og vedstod generalia. Virksomheden A bliver drevet som et enkeltmandsfirma.

Anklageren påstod herefter tiltalte dømt personlig.

Tiltalte blev gjort bekendt med, at han ikke havde pligt til at udtale sig.

Tiltalte forklarede, at han købte virksomheden A med overtagelse 15. september 2000.

Anklageren forespurgte tiltalte, om han var bekendt med påbudet til den tidligere ejer af 4. september 2000, bilag 1/4.

Tiltalte var ikke bekendt hermed. Den tidligere ejer havde ikke oplyst noget herom. Tiltalte husker ikke, om han var hjemme, da Arbejdstilsynet var på besøg den 12. december 2000. Han er selv beskæftiget i køkkenet sammen med en kok. Efter at han havde fået påbudet af 20. december 2000, bilag 1/6, undersøgte han, hvad det ville koste at få maskinerne påført afskærmning. Den ene maskine blev fortsat brugt som kødhakker, men ikke som røremaskine. Den anden maskine blev stadig anvendt som røremaskine. Han har fået sat afskærmning på i september 2001. Den maskine, der blev brugt alene som kødhakker, er sat ud på lageret og bliver ikke brugt mere.

Det er kokken og tiltalte, der bruger røremaskinen. Der er desuden ansat en pige, som laver smørrebrød, men hun anvender ikke maskinerne.

Som vidne mødte vidne 1, der behørigt formanet forklarede, at hun har foretaget tilsyn hos virksomheden A. Hun var på kroen den 12. december 2000 og konstaterede da, at der var to røremaskiner, hvor der ikke var afskærmning. Vidnet traf ikke tiltalte, men hun ringede til ham og meddelte, at hun ville give et påbud, som skete den 20. december 2000. Vidnet var igen på kroen den 26. marts 2001, og maskinerne stod da som tidligere. Hun var der igen den 2. juli 2001, og maskinerne stod fortsat uændret. Sagen blev herefter overgivet til politiet.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Tiltalte har påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse under henvisning til, at strafskærpelsesreglen i arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 2.

Anklagemyndigheden har ved domsforhandlingen med tiltaltes samtykke berigtiget tiltalen således, at henvisningen til arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 3 udgår, og at § 82, stk. 3, nr. 2 i stedet citeres.

Tiltalte har supplerende forklaret, at den ene maskine kun blev brugt til kødhakkemaskine. Det var ham selv, der brugte den. Den anden blev kun brugt af ham selv og kokken, der havde anvendt den i lang tid, idet det var ham, tiltalte havde købt kroen af. Han har fået påbud skriftligt. Han har aldrig mødt en medarbejder fra Arbejdstilsynet. Det trak i langdrag med at få sikkerhedsforholdene ændret, fordi han af økonomiske grunde undersøgte flere muligheder for at bringe tingene i orden. Det endte med, at han måtte købe en ny maskine.

Landsrettens begrundelse og resultat

Bøden er fastsat i overensstemmelse med udgangspunktet for straffastsættelsen i sager om overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Straffen fastsættes ikke efter arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 3, men nu tillige efter § 82, stk. 3, nr. 2. Som sagen foreligger for landsretten er der imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at forhøje bøden.

Herefter, og da der heller ikke er grundlag for at nedsætte bøden, stadfæster landsretten dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF