G� til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Teknisk hjælpemiddel – Skæremaskine manglede sikringsskærm og vinkelmaskiner var ikke indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. september 2002 af 7. afdeling i ankesag nr. S-0781-02.

Udskrift af dombogen for retten i Esbjerg

Dom afsagt den 27. februar 2002 - 8.01651/01

Anklagemyndigheden mod T A/S

T A/S er tiltalt for overtrædelse af

lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, nr. 1 og nr. 2, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 og § 45, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23, stk. 1 og stk. 3, jf. § 6, stk. 1 og § 9, stk. 2 og jf. bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler § 39, stk. 1 og stk. 2, jf. § 21, stk. 1, nr. 1,

1.a

ved at arbejdet i virksomhedens afdeling A den 9. oktober 2000 ikke blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en ansat - vidne 1 - fik beskadiget flere fingre under anvendelse af skæremaskine nr. 1, hvortil sikringsskærmen var fjernet, og uagtet der tidligere var givet påbud om forsyning af den pågældende skæremaskine med sikkerhedsforanstaltninger,

1.b

ved at der på det anførte tidspunkt og sted blev anvendt en maskine, der ikke var indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der blev anvendt en skæremaskine, nr. 4, uagtet den ikke var forsynet med sikkerhedsforanstaltninger, hvorved der var fare for knoglebrud, sårskade og amputation af fingre og uagtet, der tidligere var givet påbud herom,

1.c

ved at der på det anførte tidspunkt og sted blev anvendt maskiner, der ikke var indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der blev anvendt tre viklemaskiner, nr. 4, nr. 1 og nr. 2, uagtet de ikke var forsynet med sikkerhedsforanstaltninger, hvorved der var fare for knoglebrud, sårskade- og amputation af fingre og uagtet, der tidligere var givet påbud herom.

Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om frifindelse vedrørende forhold 1b og i øvrigt påstand om bødestraf.

Forsvareren har principalt nedlagt påstand om frifindelse og subsidiært påstand om rettens mildeste straf.

Det tiltalte selskab har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af vidne 1, teknisk direktør vidne 2 og vidne 3.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Af Arbejdstilsynets første brev af 2. juli 1999 til T A/S fremgår blandt andet følgende:

" ....

Påbud angående risiko ved skæremaskiner i afdelingen A

Arbejdstilsynet har besøgt T A/S’s afdeling A den 29. juni 1999 ...

Beskrivelse

Virksomheden har 4 skæremaskiner, der er nogenlunde ens....

Vurdering

Det vurderes, at der er risiko ved skæremaskinerne ....

Der er risiko for knoglebrud, sårskade og amputation af fingre.

Påbud

Der skal træffes foranstaltninger, så skæremaskinerne, der ikke er blevet forsynet med sikkerhedsforanstaltninger, bliver indrettet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Påbuddet skal efterkommes senest den 1. oktober 1999.

...."

Af Arbejdstilsynets andet brev af 2. juli 1999 til T A/S fremgår blandt andet følgende:

"...

Påbud angående risiko ved viklemaskine 4 i afdeling A

Arbejdstilsynet har besøgt T A/S’s afdeling A den 29. juni 1999....

Beskrivelse

Virksomheden har 3 viklemaskiner, der er nogenlunde ens og kaldes "japanere".

Maskinerne har internt nr. 3 - 4 og 5....

Vurdering

Det vurderes, at der er risiko ... ved maskine 4.

...

Påbud

Der skal træffes foranstaltninger, så maskine nr. 4 bliver indrettet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Risikoen for, at personer kommer i berøring med farlige bevægelige maskindele, skal begrænses.

Påbuddet skal efterkommes senest den 1. oktober 1999.

..."

Af Arbejdstilsynets tredje brev af 2. juli 1999 til T A/S fremgår blandt andet følgende:

"...

Påbud angående risiko ved viklemaskine 1 i afdeling A

Arbejdstilsynet har besøgt T A/S’s afdeling A den 29. juni 1999....

Beskrivelse

Maskinen kaldes "Stor vikler" og har intern nr. 1.

...

Påbud

Der skal træffes foranstaltninger, så risikoen for, at personer kommer i berøring med farlige bevægelige maskindele ved viklemaskine nr. 1, bliver begrænset.

Omslagstanken skal forsynes med nødstop eller tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger.

Påbuddet skal efterkommes senest den 1. oktober 1999.

..."

Af Arbejdstilsynets fjerde brev af 2. juli 1999 til T A/S fremgår blandt andet følgende:

"...

Påbud angående risiko ved viklemaskine 2 i afdeling A

Arbejdstilsynet har besøgt T A/S’s afdeling A den 29. juni 1999....

Beskrivelse

Maskinen kaldes "Lille vikler" og har intern nr. 2.

...

Påbud

Der skal træffes foranstaltninger, så risikoen for, at personer kommer i berøring med farlige bevægelige maskindele ved viklemaskine nr. 2, bliver begrænset.

Der skal træffes foranstaltninger mod risikoen ved valseindgrebet på omslagstanken, og omslagstanken skal forsynes med nødstop eller anden tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger.

Påbuddet skal efterkommes senest den 1. oktober 1999.

Af T A/S’s brev af 15. september 1999 til Arbejdstilsynet fremgår blandt andet følgende:

"...

Vedr. Påbud vedrørende risikominimering for maskiner til fremstilling af paprør.

Refererende til Deres besøg på vor virksomhed den 29. juni 1999, tillader vi os hermed at anmode om en forlængelse af fristen for ovennævnte procedurer.

...

Vi håber derfor, at De vil kunne meddele os en forlængelse af fristen for Deres påbud og vil tillade os at tage kontakt til Dem for at diskutere dette nærmere .. "

Af Arbejdstilsynets brev af 15. oktober 1999 til T A/S fremgår blandt andet følgende:

"....

Fristforlængelse for påbud ang. maskiner i afdeling A

...

Arbejdstilsynet accepterer, at fristen for efterkommelse af påbudene forIænges til 1. januar 1999, og med skriftlig tilbagemelding senest 8. januar 1999..."

Af Arbejdstilsynets brev af 18. oktober 1999 til T A/S fremgår blandt andet følgende:

"...

Fristforlængelse for påbud angående maskiner i afdeling A

...

Arbejdstilsynet skal beklage, at der er sneget en fejl ind i datoen for efterkommelse af påbuddet, den rigtige dato for efterkommelsen er 1. januar 2000 med tilbagemeldingsfrist senest den 8. januar 2000"

Af T A/S’s brev af 4. januar 2000 til Arbejdstilsynet fremgår blandt andet følgende:

"...

Refererende til vor tidligere korrespondance, ser vi os desværre nødsaget til at måtte bede om endnu en fristforlængelse for påbuddet angående ovenstående maskiner.

Det er naturligvis med stor beklagelse, at vi beder om endnu en fristforlængelse, men som det er dig bekendt, har det været særdeles problematisk at finde frem til en egnet afskærmningsmodel. Vi har på nuværende tidspunkt forsynet vore maskiner med nødstopsmekanismer, men har endnu ikke fået monteret afskærmning til aktivering af ovennævnte nødstop.

Vi håber, du vil have forståelse for problemstillingen angående afskærmning og således kan indrømme os en fristforlængelse på ca. 2 måneder fra dags dato... "

Af Arbejdstilsynets brev af 6. marts 2000 til T A/S fremgår blandt andet følgende:

"...

Vedr.: Ny fristforlængelse for påbud ang. maskiner i afdeling A

...

Påbud ang. risiko ved skæremaskine nr. 4/99

Arbejdstilsynet accepterer, at fristen forlænges til 1. april 2000 og med skriftlig tilbagemelding senest 8. april 2000.

Påbud ang. risiko ved viklemaskine nr. 1, "Stor vikler" nr. 2/99 og påbud ang. risiko ved viklemaskine nr. 2, "Lille vikler" nr. 3/99

Arbejdstilsynet accepterer, at fristen for begge påbud forlænges til 1. juli 2000, og med skriftlig tilbagemelding senest 8. juli 2000

.."

Af Arbejdstilsynets brev af 24. juli 2000 til T A/S fremgår blandt andet følgende:

"....

Rykker for tilbagemelding på tilsynsrapport.

...

Arbejdstilsynet har ... ikke modtaget tilbagemeldingen, og De bedes sende blanketten i udfyldt stand snarest og inden den 28. juli 2000.

Såfremt denne frist ikke overholdes, vil Arbejdstilsynet foretage kontrolinspektion. Såfremt det viser sig, at påbuddet ikke er efterkommet, kan det medføre politianmeldelse ..."

Af T A/S’s brev af 27. juli 2000 til Arbejdstilsynet fremgår blandt andet følgende:

"....

Vedr. tilbagemelding / færdigmelding af påbud 2/99 - 3/99 - 4/99.

...

Tillad mig venligst at beklage vor forsinkede tilbagemelding

Påbud ... er til fulde og helt efterkommet, idet vi har etableret afskærmning på maskinerne, der hindrer utilsigtet adgang til knive samt skæreaksler.

Vedr. Påbud ... vedlægges skitse af tidligere drøftet forslag til aktivering af sikkerhedsafbrydere. Sikkerhedsafbryderne er allerede på nuværende etableret, og vi håber derfor på Deres kommentarer til fremsendte materiale snarest muligt.

Såfremt De kan tilslutte Dem vort forslag til løsningsmodel for aktivering af sikkerhedsafbryderne, vil vi umiddelbart kunne etablere dette og give Dem vor endelig tilbagemelding vedr. påbuddene..."

Af T A/S’s brev af 8. september 2000 til Arbejdstilsynet fremgår blandt andet følgende:

"...

Tillad mig venligst at påminde dig om vort brev af 27.07.2000 ....

Vi ville sætte stor pris på en tilbagemelding, da vi jo ikke unødigt vil trække sagen i langdrag...."

Af Arbejdstilsynets brev af 19. september 2000 til T A/S fremgår blandt andet følgende:

"...

Kommentarer til sikkerhedsforanstaltninger ved viklemaskiner

...

Det fremgår af skitsen, at trædemåtterne er placeret ca. 1 m, ud fra farezonen ved pullerternes rempåløb.

At-anvisning nr. 2.2.0.3 angiver i pkt. 3.2.4.3, at der til sikkerhedsafstanden skal tillægges en skridtafstand på 0,6 m.

Forudsat at maskinen stopper momentant og ikke har efterløb, kan sikkerhedsafstanden regnes til 0,85 m, og trædemåtten skal således placeres 1,45 m ud fra farezonen.

Så vidt muligt bør ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger overholdes..."

Af "Anmeldelse af arbejdsulykke", underskrevet den 9. oktober 2000, fremgår det, at specialarbejder vidne 1 under skære-/pakkearbejde hos arbejdsgiver T A/S fik en sårskade på en finger ved en arbejdsulykke den 9. oktober 2000 kl. 07:00.

Af Arbejdstilsynets brev af 10. oktober 2000 til T A/S fremgår blandt andet følgende:

"...

Forbud mod risiko for fingerskade ved skæremaskine nr. 1

...

Arbejdstilsynet har besøgt T A/S mandag den 9. oktober 2000. Inden besøget var der sket en ulykke ved skæremaskine 1, hvor specialarbejder vidne 1, beskadigede en finger.

...

Der blev taget fotos.

Vurdering

Det vurderes, at der er betydelig fare for at beskadige fingrene ved skæremaskinen ....

Der er risiko for knoglebrud, sårskade og amputation af fingre.

Forbud

Det påbydes derfor, at faren straks imødegås ved, at der træffes foranstaltninger, så der ikke er risiko for, at fingrene kan komme i kontakt med de nævnte farlige bevægelige maskindele..."

Af Arbejdstilsynets brev af 12. oktober 2000 til T A/S fremgår blandt andet følgende:

"...

Kontrol af påbud

Arbejdstilsynet har besøgt T A/S, afdeling A, den 9. oktober 2000.

...

Besøget vedrørte kontrol af 4 påbud efter besøget den 29. juni 1999.

Det fremgik, at påbudene ikke er efterkommet!!

Påbud angående risiko ved viklemaskine 4....

Det blev konstateret, at maskinen var i drift, og at der ikke er truffet sikkerhedsforanstaltninger, så fingre og hænder ikke kan komme i kontakt med farlige maskindele.

Påbud angående risiko ved viklemaskine 1 ....

Påbuddet skulle efterkommes senest 1. oktober 1999.

...

Virksomheden har fået fristforlængelse .... først til 1. januar 2000 og dernæst til 1. juli 2000.

...

Det vurderes, at påbuddet ikke er efterkommet, da der ikke er truffet sikkerhedsforanstaltninger ved ovennævnte trækremme samt ved indløbet til afkorteren.

Påbud angående risiko ved viklemaskine 2....

Påbuddet skulle efterkommes senest 1. oktober 1999.

...

Virksomheden har fået fristforlængelse ... først til 1. januar 2000 og dernæst til 1. juli 2000.

Det vurderes, at påbuddet ikke er efterkommet, da der ikke er truffet sikkerhedsforanstaltninger ved ovennævnte trækremme samt ved afkorteren.

Påbud angående risiko ved skæremaskiner ....

Påbuddet skulle efterkommes senest 1. oktober 1999

...

Virksomheden har fået fristforlængelse for påbuddet, først til 1. januar 2000 og dernæst til 1. april 2000.

Det vurderes, at påbuddet ikke er efterkommet, idet skæremaskine nr. 4 ikke er blevet forsynet med sikkerhedsforanstaltninger, og at skæremaskine nr. 1 blev anvendt uden sikkerhedsforanstaltninger, hvorved der skete en ulykke ved maskinen..."

Det tiltalte selskab er ikke tidligere straffet.

Rettens bemærkninger:

Vedrørende forhold 1a:

Arbejdstilsynet har ved påbud af 2. juli 1999 pålagt det tiltalte selskab at træffe foranstaltninger, så skæremaskine nr. 1 blev indrettet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Fristen for opfyldelse af påbuddet udløb efter flere forlængelser den 1. april 2000.

Retten finder, at påbuddet naturligt må forstås således, at de pågældende foranstaltninger fortsat skal være truffet ved aI fremtidig anvendelse af maskinen, således at påbuddets virkning ikke ophører, i det øjeblik, sikkerhedsforanstaltninger første gang monteres på maskinen.

I overensstemmelse med det tiltalte selskabs tekniske direktør vidne 2’s forklaring herom lægges det til grund, at der forud for den 9. oktober 2000 var anskaffet og monteret en afskærmning på skæremaskine nr. 1.

Da sikringen mod fare ved maskinen således indgik i maskinens konstruktion, findes det ikke godtgjort, at det tiltaltes selskab for så vidt angår skæremaskine nr. 1 den 9. oktober 2000 overtrådte bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler § 21, stk. 1, nr. 1.

Direktør vidne 2 har imidlertid videre forklaret, at den pågældende afskærmning den 9. oktober 2000 var fjernet midlertidigt fra maskinen.

Vidnet vidne 1 har tilsvarende forklaret, at han ikke har set nogen afskærmning på maskinen, at han ikke har fjernet nogen afskærmning fra maskinen, og at der ikke var nogen afskærmning på maskinen, da han mødte den 9. oktober 2000.

Efter vidne 1's videre forklaring, som blandt andet støttes af den dokumenterede "Anmeldelse af arbejdsulykke mv.", lægges det til grund, at vidne 1 den 9. oktober 2000 arbejdede ved det tiltalte selskabs skæremaskine nr. 1, og i den forbindelse fik beskadiget en finger på maskinen, da han ved et uheld kom til at røre ved en fodpedal, der aktiverede maskinens knive.

Det findes herefter godtgjort, at skæremaskine nr. 1 den 9. oktober 2000 blev anvendt, uden at de krav, der i henhold til Arbejdstilsynets påbud af 2. juli 1999 var gældende for dens sikring, var opfyldt, og uden at sikringsdele blev anvendt efter hensigten. Det tiltalte selskab er derfor skyldigt i overtrædelse af § 6, stk. 1 og § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Endvidere findes det godtgjort, at vidnet vidne 1's arbejde ikke blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, samt at skæremaskine nr. 1 ikke blev anvendt således, at den var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det tiltalte selskab er derfor ligeledes skyldig i overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og § 45, stk. 1.

Vedrørende forhold 1b:

I overensstemmelse med anklagemyndighedens endelige påstand frifindes det tiltalte selskab for forhold 1b.

Vedrørende forhold 1c:

Arbejdstilsynet har ved 3 påbud af 2. juli 1999 pålagt det tiltalte selskab

- at træffe foranstaltninger vedrørende viklemaskine nr. 1, så risikoen for, at personer kommer i berøring med farlige bevægelige maskindele bliver begrænset, og at forsyne omslagstanken med nødstop eller tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger,

- at træffe foranstaltninger vedrørende viklemaskine nr. 2, så risikoen for, at personer kommer i berøring med farlige bevægelige maskindele bliver begrænset, og at træffe foranstaltninger mod risikoen ved valseindgrebet på omslagstanken, og at forsyne omslagstanken med nødstop eller anden tilsvarende sikkerhedsforanstaltning, og

- at træffe foranstaltninger vedrørende viklemaskine nr. 4, så maskinen bliver indrettet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at begrænse risikoen for, at personer kommer i berøring med farlige bevægelige maskindele.

Fristen for opfyldelse af påbuddene udløb efter flere forlængelser den 1. juli 2000.

Retten finder ikke, at den efterfølgende kontakt og korrespondance mellem Arbejdstilsynet og det tiltalte selskab - herunder Arbejdstilsynets brev af 19. september 2000 til det tiltalte selskab - har medført, at påbuddene var bortfaldet forud for den 9. oktober 2000.

Det tiltalte selskabs tekniske direktør, vidne 2, har forklaret, at det er rigtigt, at der ikke var truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende viklemaskine nr. 1 og 2 den 9. oktober 2000, idet sådanne sikkerhedsforanstaltninger fortsat var under udvikling. Han har endvidere forklaret, at det er korrekt, at påbuddet vedrørende viklemaskine nr. 4 ikke var opfyldt den 9. oktober 2000.

Direktør vidne 2’s forklaringer bekræfter således Arbejdstilsynets konstateringer under kontrolbesøget den 9. oktober 2000, som anført i Arbejdstilsynets brev af 12. oktober 2000 til T A/S. Heraf fremgår, at Arbejdstilsynet konstaterede, at påbuddet vedrørende viklemaskine nr. 1 og 2 ikke var efterkommet fuldt ud, og påbuddet vedrørende viklemaskine nr. 4 ikke var efterkommet.

Det lægges herefter til grund, at de tre maskiner den 9. oktober 2000 ikke ved deres konstruktion var sikret fornødent mod fare, herunder faren for, at personer kunne komme i berøring med farlige maskindele. Det tiltalte selskab er derfor skyldig i overtrædelse af bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler § 21, stk. 1, nr. 1.

Det fremgår af Arbejdstilsynets brev af 12. oktober 2000 til T A/S sammenholdt med det tilhørende fotomateriale, at viklemaskine nr. 1 og nr. 4 var i anvendelse den 9. oktober 2000. Derimod ses det ikke oplyst, om viklemaskine nr. 2 var i anvendelse den pågældende dag.

Viklemaskine nr. 1 og nr. 4 blev således den 9. oktober 2000 anvendt, uden at de opfyldte de gældende krav for sikring m.v., og uden at de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger var iagttaget. Det tiltalte selskab har derfor for disse maskiners vedkommende overtrådt § 6, stk. 1 og § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Endvidere har det tiltalte selskab overtrådt arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1, idet de tre viklemaskiner ikke var indrettet således, at de var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og idet viklemaskine nr. 1 og nr. 4 ikke blev anvendt således, at de var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Forhold 1a og forhold 1c vedrører overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen med hensyn til to forskellige typer maskiner, der ikke har nogen direkte indbyrdes sammenhæng.

Retten finder, at overtrædelserne på de to forskellige maskintyper, uanset det tidsmæssige sammenfald, må betragtes som to særskilte overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Straffen fastsættes herefter til en bøde på 60.000 kr., jf. bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler § 39, stk. 1 og stk. 2, jf. § 21, stk. 1, nr. 1, bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23, stk. 1 og stk. 3, jf. § 6, stk. 1 og § 9, stk. 2, og lov om arbejdsmiljø § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, nr. 1 og nr. 2, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 og § 45, stk. 1.

Der er ved udmålingen af straffen lagt vægt på, at der foreligger to særskilte forhold af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen; at der for begge forholds vedkommende tidligere er afgivet påbud for det samme forhold, jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 2, samt at der i forhold 1a ved overtrædelsen er sket skade på helbred, og at der i forhold 1c ved overtrædelsen har været fremkaldt fare for skade på helbred, jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 1.

Thi kendes for ret:

Det tiltalte selskab T A/S skal betale en bøde på 60.000 kr.

Det tiltalte selskab skal betale sagens omkostninger, dog således at statskassen betaler 3.300 med tillæg af moms af salæret til den beskikkede forsvarer samt 999,68 kr. med tillæg af moms af kørselsgodtgørelsen til den beskikkede forsvarer.

Udskrift af retsbogen for retten i Esbjerg

Det tiltalte selskab T A/S var mødt ved teknisk direktør vidne 2.

Forsvareren oplyste, at det tiltalte selskab nægter sig skyldig.

Forsvareren fremlagde yderligere bilag, herunder 4 stk. fotos, og dokumenterede fra disse.

Vidne 1 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Som tolk fungerede tolken B.

Vidnet forklarede, at han blev ansat i T A/S i afdeling A omkring den 27. august 2000. Den 9. oktober 2000 arbejdede han ved en skæremaskine, hvor han skulle skære paprør i stykker. Det var første gang, han arbejdede ved den maskine. Indtil da havde han kun arbejdet ved viklemaskiner. Han har aldrig tidligere arbejdet med den type af maskiner. Produktionschefen C fortalte vidnet, hvordan maskinen fungerede. Han sagde, at vidnet skulle være forsigtig, da maskinen kunne være farlig. Vidnet havde set maskinen før, hvor andre medarbejdere havde arbejdet ved den. Vidnet har ikke set nogen afskærmning på maskinen. Der var ikke nogen afskærmning på, da han mødte den pågældende dag. Vidnet har ikke taget nogen afskærmning af maskinen. Da vidnet havde arbejdet ved maskinen 5-10 minutter, skete der en arbejdsulykke. Maskinens knive aktiveres ved et tryk på en fodpedal. Knivene aktiveres også, hvis man rører ved pedalen fra siden af. Vidnet var ved at tage et stykke paprør væk med venstre hånd. Han kom da til at røre ved siden af fodpedalen med sin fod i forbindelse med den bevægelse, han gjorde, da han tog paprøret væk. Knivene blev da aktiveret, og to af knivene ramte hans pegefinger, som blev beskadiget. Han tog på skadestuen og var derefter sygemeldt i 2 uger. Han fik kun beskadiget en enkelt finger. Den maskine, han arbejdede ved, er den maskine, der ses på foto 1 i bilag 24. Vidnet forstår dansk.

Teknisk direktør vidne 2 var mødt som repræsentant for det tiltalte selskab. Han blev gjort bekendt med, at han ikke havde pligt til at udtale sig.

Vidne 2 forklarede, at han er teknisk direktør i T A/S og har været ansat siden 1993. Han er uddannet ingeniør og eksporttekniker. Virksomheden arbejder med produktion af paprør. Paprørene vikles først af op til 25 papirstrimler på en viklemaskine, hvorfra de kappes af med en afkorter i en længde på 1/2 meter til 6 meter. Hvis rørene skal anvendes i kortere længder, tages de derefter over på en skæremaskine, der skærer dem over i kortere stykker. Vidnet har selv ansat vidne 1. Han var elektronikingeniør af uddannelse. T A/S gør normalt meget ud af at forklare nye ansatte, hvor faremomenterne ligger. Nye medarbejdere fungerer som føl i en uges tid. Vidne 1 har også haft en følperiode. Vidnet har ikke selv instrueret vidne 1 vedrørende den konkrete skæremaskine, hvor arbejdsulykken skete. Årsagen til skaden var, at vidne 1 kom til at aktivere knivene med fodpedalen. Vidnet var ikke selv til stede den pågældende dag den 9. oktober 2000 i afdeling A. Der fandtes på dette tidspunkt en afskærmning til skæremaskine nr. 1. Vidnet er ikke klar over, hvor afskærmningen var henne på uheldstidspunktet, men den har muligvis været taget af i forbindelse med, at maskinen skulle omstilles. Skæremaskine nr. 4 er en maskine, der er specielt bygget til at skære meget store rør. Maskinen blev bygget til at betjene en bestemt kunde. Der var en forholdsvis stor produktion på maskinen i 1999 frem til august, hvor kunderelationen ophørte. Maskinen har ikke været i brug siden august 1999. Det er korrekt, at Arbejdstilsynets påbud vedrørende viklemaskine nr. 4 ikke var opfyldt den 9. oktober 2000. Vidnet var ikke klar over, at den pågældende maskine var i anvendelse på det pågældende tidspunkt. Det skulle den efter vidnets planlægning ikke have været, idet den pågældende produktion blev foretaget på andre maskiner i byen G. Det er for så vidt rigtigt, at der ikke var truffet den nødvendige sikkerhedsforanstaltning vedrørende viklemaskine nr. 2 og nr. 3 den 9. oktober 2000. Der var imidlertid på dette tidspunkt lavet en nødstopanordning på de to maskiner. Udløserne til nødstop var imidlertid ikke installeret. T A/S købte afdelingen A i januar 1999. Virksomheden producerede i forvejen tilsvarende produkter i byen G. T A/S har aldrig haft problemer med Ar-bejdstilsynet og har aldrig tidligere været involveret i straffesager. Arbejdstilsynet var allerede inde i billedet, inden afdelin-g A blev overtaget af T A/S. Der var dengang 14 ansatte i afdeling A. I dag er der 6 ansatte i afdeling A og 13 i afdeling D. Produktionen i afdeling A var en meget specialiseret produktion med specialiseret personale. Specialiseringen af personalet kom i forbindelse med medarbejdernes erfaring. T A/S har altid været meget opmærksomme på medarbejdernes sikkerhed og har brugt tid på at forklare om de farer, der kan være i forbindelse med produktionen. I oktober 2000 var værkfører E ansat i afdeling A. Han havde været ansat i 6 år. Maskinerne i afdeling A er af ældre dato, idet de stammer fra 1970-erne. Der arbejdes med organiske materialer, som er følsomme overfor ydre påvirk-ninger. Arbejdstilsynet pålagde T A/S, at eliminere nogle risikomomenter med baggrund i nogle cirkulærer. T A/S forsøgte herefter at opnå en dialog med Arbejdstilsynet. Vidnet føler ikke, at man har fået megen konkret respons fra Arbejdstilsynet. Det har været vanskeligt at omstille de generelle krav, der blev stillet, til praksis. Arbejdstilsynet har ikke kommet med nogle konkrete forslag til, hvordan det kunne gø-res. Virksomheden skulle finde et kompromis mellem økonomi, anvendelighed og sikkerhed. Det ville have kostet 1,5-2 mio. kroner pr. maskine at investere i nye maskiner. Vidnet deltog ikke i kontrolbesøget den 29. juni 1999, men han blev efterfølgende orienteret om de påbud, Arbejdstilsynet havde givet. Den 13. oktober 1999 blev der afholdt et møde med Arbejdstilsynet, hvor forskellige sikkerhedsmodeller blev drøftet. Mødet foregik i en positiv atmosfære, men det var ikke muligt at få en forhåndsgodkendelse fra Arbejdstilsynet vedrørende en af sikkerhedsmodellerne. Den 24. februar 2000 blev der igen holdt møde med tilsynet, hvor virksomheden forelagde, hvordan nødstop ville ske på viklemaskinerne. Det blev drøftet med Arbejdstilsynet, hvordan nødstoppet skulle udløses. Virksomheden foreslog i juli 2000 overfor Arbejdstilsynet, at udløsningen skulle ske ved, at man trådte på nogle trædemåtter. Det skulle fungere sådan, at maskinerne skulle stoppe, hvis man trådte på måtterne. Der ville dog være mulighed for at stå på måtterne og starte maskinerne op i langsom hastighed. Skitserne til trædemåtteløsningen var udarbejdet af en ekstern konsulent. Arbejdstilsynet meldte tilbage, at måtterne skulle nå længere ud. Dette var imidlertid ikke fysisk muligt i virksomheden. Virksomhedens eksterne konsulent var uforstående overfor kravet. Han kendte fra et kursus en person fra Arbejdstilsy-net i København. Virksomheden kontaktede denne person og drøftede problemet med ham. Efterfølgende har der formentlig været kontakt mellem Arbejdstilsynet i København og i Esbjerg. Den 16. januar 2001 blev der på ny holdt møde med Arbejdstilsynet, hvor virksomhedens eksterne konsulent var til stede. Det lykkedes halvvejs at få en forhåndsgodkendelse af en prototype til en sikkerhedsforanstaltning på den ene af viklemaskineme. Sikkerhedsforanstaltningen blev den 3. maj 2001 godkendt af Arbejdstilsynet. Derefter blev tilsvarende udstyr etableret på den anden af viklemaskinerne. Arbejdet med dette blev færdiggjort den 4. juli 2001. Den 15. marts 2001 skete der endnu en arbejdsulykke på virksomheden. Der blev rejst sigtelse mod T A/S, men påtalen blev opgivet den 4. oktober 2001. Skæremaskineafdelingen A blev lukket den 2. februar 2001, og produktionen blev overført til byen G. De sikkerhedsforanstaltninger, der i dag er etableret på viklemaskinerne, består dels af nogle afskærmninger og dels af en nødstopanordning, som kan udløses ved et træk i en wire og ved nogle kontakter på afskærmningen. Nødstoppet udløses endvidere, hvis afskærmningen åbnes. Det har taget meget lang tid at nå frem til denne løsning. Efter juli 2000 troede virksomheden, at man havde fundet frem til den rette løsning på sikkerhedsproblemet, og at løsningen blot skulle implementeres. Der blev derfor ikke søgt om yderligere fristforlængelse til opfyldelse af påbuddet. Virksomheden har hele tiden haft vilje til at løse problemet.

Tilsynsførende vidne 3 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at han husker brevet af 27. juli 2000, som han modtog fra virksomheden. Han besvarede brevet i et brev af 19. september 2000. Han mente, at løsningen med trædemåtterne ville være vanskelig at installere på virksomheden, da der ikke var plads til, at måtterne kunne blive store nok. Princippet om trædemåtter var for så vidt i orden. Af hensyn til maskinstoptiden skulle måtterne imidlertid være større end foreslået af virksomheden. Vidnet ville ikke have godkendt måtter på 1 meters bredde, hvis disse var blevet lagt på. Den sidste linje i vidnets brev af 19. september 2000 skal forstås således, at det ideelle ville være måtter på 1,45 meter, men at en lidt mindre måtte på f.eks. 1,35 meter måske kunne accepteres. Brevet er ment som en vejledning til virksomheden. Brevet blev fulgt op ved vidnets besøg på virksomheden den 9. oktober 2000. Vidnet forventede, at problemet på dette tidspunkt var løst. Under besøget var skæremaskine nr. 4 ikke i drift. Vidnet har tidligere set maskinen i funktion, men han har ikke se den i drift den 9. oktober 2000 eller senere. Han har imidlertid fået forklaret under besøget den 9. oktober 2000 af værkførerassistent F, at maskinen blev brugt i virksomheden. Når Arbejdstilsynet udsteder påbud, vejleder Arbejdstilsynet gerne en virksomhed, hvis denne beder om det. Ellers vil Arbejdstilsynets vejledning typisk bestå af henvisninger til Arbejdstilsynets anvisninger. Arbejdstilsynet må gerne vejlede om, hvordan andre virksomheder gør. Vidnet havde ikke inden september 2000 været på en anden virksomhed, der mindede om T A/S. Vidnet er ikke kommet med noget konkret forslag til virksomheden om, hvordan sikkerhedsproblemet kunne løses. Det er ikke sædvanligt, at Arbejdstilsynet går så vidt i sin vejledning, at man kommer med helt konkrete anvisninger. Påbudsfristen vedrørende viklemaskine nr. 1 og 2 var blevet forlænget til 1. juli 2000. Vidnet har ikke senere forlænget fristen til opfyldelse af disse påbud. Vidnet husker ikke, om han fik en tilbagemelding fra virksomheden som reaktion på vidnets brev af 19. september 2000. Han mener, at løsningen med trædemåtterne blev opgivet på dette tidspunkt, og at andre muligheder i stedet blev overvejet. Formålet med besøget den 9. oktober 2000 var at kontrollere, om påbudene var opfyldt. Det viste sig tilfældigvis, at der netop var sket en arbejdsulykke på stedet. Vidnet konstaterede, at påbudene vedrørende viklemaskine nr. 1 og nr. 2 ikke var opfyldt. Noget tid efter blev vidnet kontaktet af en elektriker, som skulle udføre sikkerhedsforanstaltningerne på virksomheden. Vidnet var til møde ude på virksomheden sammen med elektrikeren, hvor forslagene til sikkerhedsforanstaltninger blev drøftet. Vidnet fungerede i den forbindelse som en form for konsulent. Vidnet er uddannet maskinmester. Vidnet er ikke klar over, hvordan der ser ud på virksomheden i dag. Han går ud fra, at kravene til sikkerhedsforanstaltninger i dag er opfyldt. Han har ikke været på virksomheden siden mødet, hvor elektrikeren deltog. Mødet var engang i år 2001.

Forsvareren anmodede om at måtte foretage en supplerende afhøring af teknisk direktør vidne 2.

Anklageren havde ingen indvendinger mod dette.

Vidne 2 blev påny gjort bekendt med, at han ikke havde pligt til at udtale sig.

Vidne 2 forklarede, at der forud for den 9. oktober 2000 var købt og betalt en afskærmning til skæremaskine nr. 1. Dette kan ses af fakturabilag. Afskærmningen var lavet af en smed, som efterfølgende var kørt til afdeling A og havde monteret afskærmningen. Efter vidnets opfattelse har påbuddet vedrørende denne maskine således været opfyldt. Den pågældende dag har afskærmning formentligt været pillet af i forbindelse med, at maskinen er blevet omstillet fra en størrelse til en anden. Omstillingen er lettere at foretage, hvis afskærmning pilles helt af. Vidnet har ikke kunnet finde ud, hvem der har foretaget omstillingen. Afskærmningen må have befundet sig i nærheden af maskinen.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Tiltalte har påstået frifindelse og har nedlagt påstand om, at det pålægges statskassen at betale sagens omkostninger for begge retter.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Vidne 2 har yderligere forklaret, at tiltalte overtog afdeling A den 18. januar 1999. Produktionen foregik i een arbejdsgang. De var i løbende dialog med Arbejds-tilsynet om at løse sikkerhedsproblemerne. Der skal ske justeringer af såvel vikle- og skæremaskine mellem 3 og 10 gange dagligt, idet der jævnligt skal ske ændringer af tykkelsen, længder og diameter på rørene. Afskærmningen på skæremaskinen skal fjernes, når der skal ske sådanne justeringer. I dag foregår hele produktionen i byen G.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Som anført af byretten vedrører gerningsbeskrivelserne i forhold 1a og forhold 1c to forskellige maskintyper uden direkte indbyrdes sammenhæng. Det fremgår yderligere af oplysningerne i sagen, at de to maskintyper blev anvendt i forskellige arbejdsprocesser i tiltaltes virksomhed, og at tiltalte senere flyttede skæremaskineafdelingen til byen G. Landsretten tiltræder derfor, at der er tale om to selvstændige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

For så vidt angår forhold 1a foreligger der både indtrædelse af en skade og manglende efterkommelse af et påbud. Der er ikke grundlag for at antage, at skadeindtrædelsen beror på forhold hos vidne 1, der var upåregnelige for tiltalte.

For så vidt angår forhold 1c foreligger der både fremkaldelse af fare og manglende efterkommelse af påbud. Med hensyn til den manglende efterkommelse af påbud bemærkes det, at tiltalte to gange selv havde ansøgt Arbejdstilsynet om og fået meddelt en fristforlængelse, senest til den 1. juli 2000. Ved skrivelse af 27. juli 2000 til Arbejdstilsynet meddelte tiltalte, at sikkerhedsafbrydere til viklemaskinerne på daværende tidspunkt var etableret, og at den løsningsmodel for aktivering af sikkerhedsafbryderne, som tiltalte havde foreslået, umiddelbart kunne etableres, såfremt Arbejdstilsynet kunne tilslutte sig tiltaltes forslag. Ved skrivelse af 19. september 2000 fremkom Arbejdstilsynet med sine kommentarer til tiltaltes forslag. Det fremgår af vidnet, tilsynsførende vidne 3’s forklaring, at Arbejdstilsynet herefter aflagde et kontrolbesøg hos tiltalte den 9. oktober 2000, under hvilket besøg det tilfældigvis blev konstateret, at der netop var sket en arbejdsulykke. Under de beskrevne omstændigheder finder landsretten ikke, at det næsten tre uger efter Arbejdstilsynets skrivelse af 19. september 2000 kan udgøre en formildende omstændighed, at tiltalte tidligere havde været i dialog med Arbejdstilsynet om, hvorledes påbuddene kunne opfyldes.

Efter en samlet bedømmelse af sagen fastsættes bøden til 50.000 kr .

I byretten blev tiltalte i forhold 1a og forhold 1c fundet skyldig imod sin påstand om frifindelse. Der er derfor ikke grundlag for at ændre byrettens omkostningsafgørelse.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom ændres, således at bøden nedsættes til 50.000 kr.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF