Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Nedstyrtningsfare fra ved arbejde på betondæk i ca. 5,4 meters højde – Strafudmåling - hele dommen

Vestre Landsrets dom afsagt den 30. maj 2002 af 11. afdeling i ankesag nr. S-0804-02 - domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Aalborg - dom afsagt den 7. februar 2002 - SS 12.02746/01

Politimesteren mod T ApS

Ved politimesterens anklageskrift tiltales

T ApS

til straf for overtrædelse af

1) lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 med senere ændringer § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86, jf. arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø § 62, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 for overtrædelse af lovbekendtgørelsens § 38, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 1 og § 22, stk. 1,

ved at der den 4. december 2000 på byggepladsen A blev arbejdet på et arbejdsdæk i en bygning under opførelse, uden at dette arbejde blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder uden at arbejdsdækket var forsynet med rækværk eller anden effektiv afspærring overalt, hvor der kunne ske fald på mere end 2 meter til det omgivende underlag og uden at åbninger i arbejdsdækket, der frembød fare for nedstyrtning, var forsynet med rækværk, overdækning eller anden passende sikkerhedsforanstaltning, idet 2 af virksomhedens ansatte i en højde på ca. 5,4 meter over terræn udførte arbejde med klargøring af skillerumselement på øverste etagedæk i en bygning, uden at de på nogen måde var sikret mod at styrte ned fra dækkets kant og uden at de på nogen måde var sikret mod at styrte ca. 2,7 meter igennem de udsparringer/trappehuller, der var i etagedækket, hvorved der opstod fare for at de ansatte, der under arbejdet bevægede sig tæt på etagedækkets kant, kunne styrte ned og komme til skade,

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er afgivet vidneforklaring af vidne 1, vidne 2 og vidne 3.

Anklagemyndigheden har fremlagt fotomappe.

På tiltaltes begæring er fremlagt Branchevejledning for montage af Betonelementer udgivet af Branchesikkerhedsrådet for Bygge og Anlæg, BSR 2. Vejledningen har været forelagt Arbejdstilsynet, hvis bemærkninger er indarbejdet.

Det hedder bl.a. i Vejledningen:

"Formålet med nærværende branchevejledning er at anføre nogle metoder og regler for udførelse af betonelement-montage, der skal hjælpe med til at formindske risikoen ved montagearbejdet.

Branchevejledningen omfatter sikkerhed ved selve montagearbejdet og henvender sig til montører, formænd og til dem, der har ansvaret for planlægningen af montagearbejdet.

Det forudsættes, at projektet er udarbejdet på en sådan måde, at de metoder, der er anført i branchevejledningen, kan følges. De projekterende bør således også være fortrolige med indholdet af nærværende vejledning.

Det forudsættes endvidere, at materiel og montagegrej anvendes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger og gældende arbejdsmiljøregler, herunder at de påbudte periodiske eftersyn har fundet sted.

Branchevejledningen giver en række praktiske eksempler på, hvordan montagen kan gennemføres under normale omstændigheder, men andre metoder og andet materiel grej kan bringes i anvendelse, når der ved montagens planlægning foretages en vurdering af risici og sikkerhed, som sikrer tilsvarende sikkerhedsniveau ..................

Branchevejledningen er udarbejdet af Branchesikkerhedsråd 2, Bygge og Anlæg, og har været forelagt for Arbejdstilsynet, hvis bemærkninger er indarbejdet.
..........

Rækværk og afspærring
Når faldhøjden er mere end 2 meter, skal der normalt etableres sikkerhedsforanstaltninger i form af rækværk eller lignende overalt, hvor der under arbejde og færdsel i højden kan være fare for fald.

Sikkerhedsforanstaltninger kan dog undlades ved kortvarige arbejdsopgaver, hvor faren ved sikkerhedsforanstaltningernes etablering, brug og demontering er større end den fare, de skal afværge. Dette gælder f.eks. ved visse arbejdsoperationer i forbindelse med elementmontage.

Som eksempel på disse kortvarige arbejdsoperationer kan nævnes:
....................

- Montage af facade og vægelementer m.v. oven på monterede dæk, hvor rækværk må demonteres løbende for at give mulighed for montage af de enkelte elementer..............

Afdækning af huller
Hvor der er fald- eller snublerisiko, skal huller i de enkelte elementer og sammenhængende dæk og tagflader tildækkes eller evt. omgives med rækværk uanset faldhøjden. Dette skal senest ske umiddelbart efter montagen.

Hvis det er muligt, bør huller i elementer være afdækket ved leveringen, og hvis dette ikke er tilfældet da før montagen.

Afdækningerne skal være sikret, så de ikke kan skubbes til side, f.eks. ved at være skudt fast i betonen i mindst 2 hjørner eller ved revler på undersiden."

Rettens bemærkninger:

Af vidne 3’s forklaring fremgår, at betonelementerne er 8-9 meter lange. Det kan endvidere lægges til grund, at det pågældende arbejde bestod i den første montage af vægelementerne (ikke facadeelementerne). Ifølge vidnets forklaring tog montagen af hvert element 5-10 minutter. Af forklaringen afgivet af vidne 1 fremgår, at elementet der blev placeret vinkelret på facaden rakte ud over facaden med ca. 20 cm, således at det ikke var muligt at lade rækværk stå ved kanten. Med hensyn til afdækningen har vidne 1 forklaret, at det ikke var muligt at fastgøre elementet hvis trappehullet var dækket.

Under hensyn til det af vidnerne anførte om omstændighederne ved montagen, samt at vidne 2' forklaring og det foreliggende fotomateriale, der alene viser en del af elementet i montagesituationen og ikke giver et fuldstændigt overblik over arbejdspladsen på dækket, ikke tilstrækkeligt sikkert afkræfter rigtigheden af de øvrige vidners forklaring, finder retten at det er overvejende betænkeligt at anse det for bevist, at arbejdet ikke er udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Retten har herved særlig lagt vægt på, at monteringen af væggene er den første del af opførelsen og må antages at ske under lignende vilkår som opstilling af stilladser, at væggen, når den er færdigopstillet, rækker ud over facadekanten, således at opstilling af rækværk ved facadekanten ikke er mulig, mens væggen monteres, og at vidnerne vidne 1, som ledede opstillingen, og vidne 3, som deltog i arbejdet, har forklaret, at det var nødvendigt at fjerne afdækningen af trappehullerne, for at man kunne komme til at fastgøre væggen i nogle beslag i dækket. Endelig har retten lagt vægt på vidne 1’s forklaring, hvorefter der ved montagearbejdet alene medvirkede erfarne folk.

Tiltalte frifindes derfor i det hele for tiltalen.

Thi kendes for ret:

T ApS frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Aalborg

For tiltalte mødte ifølge fuldmagt daglig leder vidne 1 og erklærede sig villig til at afgive forklaring.

Vidne 1 oplyste på selskabets vegne, at man nægtede sig skyldig under henvisning til, at beskrivelsen i anklageskriftet ikke er rigtig.

Som vidne afgav vidne 1 forklaring behørigt formanet, at han var selv på byggepladsen. Han har det daglige ansvar for arbejdsledelsen. Han kunne godkende de anførte højder i tiltalen men kunne i øvrigt ikke godkende, at arbejdssituationen var uforsvarlig. Der var tale om en montagesituation, hvor præfabrikeret skillevægge skulle opsættes efter hånden, som byggeriet skred frem. Ansatte var placeret på gulvet af den øverste etage for at modtage elementerne, der er udført i træ og som måler 10 x 3 meter. Elementerne blev hejst op ved kran, og det var de to ansattes opgave at tage imod og placere elementerne. Den fremlagte fotoserie blev gennemgået. Vidnet udpegede på billede side 2 forneden, hvor elementet skulle placeres nemlig på muren mellem de to trappehuller. Trappehullerne var normalt afdækkede men i forbindelse med montage af væggen var det nødvendigt at tage afdækningen væk for at kunne montere elementet i nogen fastgørelsespunkter i væggen nedenunder. Arbejdet med fastgøringen blev udført fra en stige placeret på etagen nedenunder. Når montagearbejdet var afsluttet ville der blive sat rækværk op. I forbindelse med planlægningen af arbejdet og instrueringen af de ansatte vurderede han, at risikoen ved at sætte afspærring og rækværk op ville være større. For det første arbejdede de to ansatte i forbindelse med montagen ikke helt ude ved kanten. For det andet var de grundigt instruerede og for det tredje var der tale om folk, som vidste hvad de havde med at gøre. Han mente derfor, at der var taget andre nødvendige og fornødne sikkerhedsforanstaltninger, så det ikke var nødvendigt at opsætte rækværk, der kunne være til fare, når elementerne skulle svinge ind på dækket fra kranen. Montagen af hver enkelt element tog ca. 10 minutter. Han henviste i øvrigt til, at den fremgangsmåde han anvendte var helt normal og sædvanlig i forbindelse med montage af elementer. Forevist billede øverst side 1 og billede nederst side 2 i bilag 7 oplyste vidnet, at trappehullet er 3 ½ meter i længden og således ikke går igennem hele husets bredde. Billedet øverst side 1 må være taget i den side, hvor trappehullet ikke er. Husets bredde er i alt 10 meter. I øvrigt var der placeret to sikkerhedsseler til anvendelse for de ansatte, såfremt de skulle ud i ekstreme situationer.

Som vidne mødte tilsynsførende vidne 2, der behørigt formanet forklarede, at han med en kollega var på besigtigelse på en byggeplads ved siden af. Vidnet blev herunder opmærksom på, at der på byggepladsen A foregik arbejde på et konstruktionsdæk uden rækværk. Vidnet og hans kollega begav sig over til arbejdspladsen. Sagens bilag 7, fotoserie, blev gennemgået med vidnet. Billedet side 1 øverst er taget af vidnet på bagsiden af huset, da de kom over til byggepladsen. Personen gik rundt om det element, som ikke var fastgjort med ståldrager. Vidnet skønnede, at personen på billedet var mindre end ½ meter fra kanten. Da vidnet kom op på konstruktionsdækket kunne vidnet se, at værktøjet var placeret på den anden side af elementet. Vidnet henviste til fotografiet øverst side 2. Eneste adgangsvej til konstruktionsdækket var af den stige, som er vist på billedet nederst side 2 og øverst side 3. Der var ingen rækværker her eller ved trappehullerne. Rækværket anvendes som den almindeligste sikkerhedsforanstaltning. Det kan sættes op med personløfter. Man kan også på forhånd før elementerne bliver rejst placere konsoller, således at rækværket kan placeres, når elementet er rejst. Man kunne også, som det fremgår af billedet nederst side 2, vente til stilladserne var rejst. Vidnet skønnede, at den arbejdskran man benyttede var tilstrækkelig høj til at elementerne kunne hejses ind over rækværket uden problemer, når de skulle placeres på konstruktionsdækket.

Adspurgt af tiltalte godkendte vidnet, at der nok var 1,80 meter fra kanten af elementet til kanten af huset, således som det fremgik af billedet side 2 øverst. Vidnet bekræftede, at der i elementet på side 1 var dørhuller. Vidnet så ikke de beskæftigede benytte dørhullerne. De gik uden om elementet og kom derved tæt på kanten. Billederne på side 1 blev taget før arbejdet blev standset.

Tiltalte begærede vidneførsel af tømrer vidne 3 for at dette vidne kunne forklare om, hvorledes han var blevet instrueret og om, hvorledes han udførte arbejdet.

Tiltalte vil telefonisk oplyse retten om vidnets adresse.

Sagen udsat til onsdag, den 16. januar kl. 09.15. Tiltalte tilsagdes til dette tidspunkt.

Udeblivelsesvirkning tilkendegaves.

Til retsmødet tilsagdes endvidere vidne 2.

Der udleveres et sæt kopier af billeder til vidne 1.

Fortsat udskrift af retsbogen for retten i Aalborg

Som vidne mødte vidne 3 der behørigt formanet forklarede, at han var beskæftiget med at placere vægelementerne. Ved begyndelsen af arbejdet på de enkelte dæk var der afdækning over trappehullerne, men når elementerne skulle placeres var det nødvendigt at fjerne afdækningerne for at de kunne komme til. Der var i dækket placeret beslag som elementerne skulle placeres i. Ved hvert enkelt element arbejdede de også på dækket nedenunder på stiger for at kunne nå op til det element, som skulle placeres. Før arbejdet blev indledt instruerede vidne 1. Der var seler med snore placeret på dækket, men dem havde de ikke på, fordi der ikke var fare for nedstyrtning og fordi de var upraktiske under arbejdet. Når de efterfølgende skulle lave rækværk havde de selerne på. Det tog mellem 5 - 10 minutter at placere hvert element. Der blev placeret skråstivere på elementet. Skråstiverne stod 1 ½ meter fra kanten. Der var også huller i vægelementerne til døre, så når de skulle fra den ene side til den anden kunne de gå igennem her. Vidnet mente, at der ikke var fare for nedstyrtning. Efter montagen blev der lukket langs kanterne af dækket, og pladerne over trappehullerne blev skruet på igen.

Adspurgt af anklageren forklarede vidnet, at han stod på billede 2 side 2 med ryggen til. Han og vidnets kollega var på det tidspunkt på vej ned, fordi de var blevet kaldt ned af den tilsynsførende. Vidnet bekræftede, at de var oppe i 2. sals højde, og at der nok var over 4 meter til niveau. Den tilsynsførende havde set dem arbejde fra en anden byggeplads og var kommet over på deres byggeplads og havde kaldt dem ned. Forevist fotoserie side 3 forklarede vidnet at der nok var tale om en stige fastgjort til en ring benyttet formentlig når de skulle op. Han mente ikke de havde benyttet den ved nedstigning. Forevist billede 2 side 2 forklarede vidnet, at trappestigen blev brugt når elementet skulle frigøres fra kranens krog. Når de stod på dækket nedenunder for at sætte elementet på plads ovenover benyttede de aluminiumsstiger. De benyttede dækket nedenunder som underlag for stigen. Mens elementet hænger i kranen vejer det ikke noget særligt og det er nemt at skubbe på plads. Under den sidste del af fastgørelsen kunne det være nødvendigt for dem at bruge koben, når de stod på stigen. Det var ikke muligt for dem at lade afdækningen over trappehullet blive liggende mens de fastgjorde elementet, idet der ikke var plads til at gøre afdækningen fast, så der var fare for afdækningen kunne tippe ned i hullet.

Vidnet tilføjede, at elementerne nok er 8 - 9 meter lange. Trappehullet var ca. 1 meter bred og nok 2 ½ meter lang.

Branchevejledningens side 3, 4, 5, 16, 19 og 20 dokumenteredes. Plantegning og snittegning tilføjet fotomappens side 2 dokumenteredes og fremlagdes. Side 22 i branchevejledningen dokumenteredes.

Vidne 1 forklarede supplerende vedrørende elementerne, at de rakte ca. 20 cm ud over facadekanten, så det ikke var muligt at opstille rækværk.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med den endelige tiltale i 1. instans og har vedrørende byggepladsbekendtgørelsen henvist til bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1, jf. § 57, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.

Tiltalte T ApS har påstået stadfæstelse.

Vidne 1 og vidnerne vidne 3 og tilsynsførende vidne 2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at han havde projekteret byggeriet og herunder planlagt montagen. Hvis der før monteringen af skillevægge var blevet opsat rækværk langs kanten, skulle rækværket umiddelbart efter have været fjernet for at muliggøre montering af skillevægge. Der var rækværk til stede på byggepladsen med henblik på opsætning efter montering af skillevægge. Der havde tidligere under byggeriet været placeret rækværk på stedet. Den eneste arbejdsfunktion, der blev udført på betondækket 5,4 meter over jorden, var placering af skråstivere til afstivning af skillevægselementerne. Det skete ca. 1,80 meter fra kanten. Skillevægselementerne var så store, at fremgangsmåden angivet i brandvejledningen om løbende fjernelse af rækværk, efterhånden som montagen skrider frem, ikke kunne anvendes.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han og kollegaen - i overensstemmelse med vidne 1’s instruktion - gik gennem hullerne i skillevægselementerne for at undgå at komme for tæt på betondækkets kant. Efter placeringen af skråstivere på skillevægselementerne klatrede de ned i trappehullet for at fastgøre elementet. Dette arbejde blev udført fra en stige i trappehullet.

Tilsynsførende vidne 2 har supplerende forklaret, at skillevægselementerne kunne have været monteret, mens trappehullerne var afdækket med en plade. Eventuelt kunne monteringen være sket dels oppefra, dels nedefra. Et rækværk langs betondækkets kant kunne om nødvendigt have været fjernet delvist i forbindelse med montage af skillevægselementer.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Tiltaltes to ansatte arbejdede på et betondæk i en højde på ca. 5,4 meter over terræn, og der var således risiko for fald på mere end 2 meter. Arbejdsdækket var ikke forsynet med rækværk eller anden effektiv afspærring. Der foreligger herefter - idet det ikke kan tillægges afgørende betydning, hvor tæt på betondækkets kant arbejdet blev udført - en overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, fordi arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt en overtrædelse af § 20, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 589 af 21. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Det bemærkes herved, at undtagelsesbestemmelsen i § 20, stk. 2, 1. punktum, ikke kan finde anvendelse.

Betondækkets trappehuller, der frembød fare for nedstyrtning, var ikke sikret med nogen sikkerhedsforanstaltning. Dette forhold udgør en overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, samt en overtrædelse af § 19, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 589 af 21. juni 2001.

Landsretten finder således tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes efter arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86, og efter § 57, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, i bekendtgørelse nr. 589 af 21. juni 2001 til en bøde på 25.000 kr. Der er ved udmålingen af bøden lagt vægt på den farlighed, der er forbundet med arbejde i en højde på mere end 5 meter uden rækværk.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T ApS, straffes med en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Indhold

Indhold

Henter PDF