G� til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Teknisk hjælpemiddel – Rengøring af rullemaskine under drift – Påregnelighed – Strafudmåling - hele dommen

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. december 2002 af 4. afdeling i ankesag nr. S-2876-02 - domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Århus - dom afsagt den 14. oktober 2002 af retten i Århus, 6. afdeling, - SS 6.2198/02

Anklagemyndigheden mod T ApS

T ApS er tiltalt for overtrædelse af

Arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, nr. 1, for overtrædelse af § 45, stk. 1, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995 og bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998 § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, for overtrædelse af § 11, stk. 1, ved,

at anvendelse den 6. december 2001 af en rullemaskine af mærket Seewer AG, Syn 603, KOMBI 613, i tiltaltes virksomhed ikke foregik på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, idet en ansat, vidne 1 , arbejdede med rengøring af maskinen uden, at maskinen var standset og på effektiv måde sikret mod igangsætning, og uden at der var truffet andre foranstaltninger, der effektivt sikrede, at arbejdet kunne foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvilket medførte, at vidne 1, da han med en klud rengjorde valserne på rullemaskinen, som havde en afstand på ca. 10 mm, fik fingrene trukket ind mellem valserne og kom alvorligt til skade.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltaltes direktør, direktør A, og vidneforklaring af vidne 1 og vidne 2. Forklaringerne findes i retsbog af 10. oktober 2002.

Der er under domsforhandlingen forevist 5 fotografier af rullebordet og dokumenteret fra Arbejdstilsynets påbud af 12. december 2001.

Rettens begrundelse og resultat:

Det lægges til grund, at vidne 1 ikke standsede rullebordet under rengøringen og derved fik to fingre trukket ind mellem valserne, hvorved han kom til skade. Rullebordet, der burde have været effektivt standset inden påbegyndelse af rengøringen, har således ikke været anvendt sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Tiltalte har derved overtrådt både arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1, samt § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler og findes således skyldig i tiltalen, idet det dog efter vidne 1’s forklaring må lægges til grund, at han ikke rengjorde valserne, men rullebåndet, da uheldet skete.

Efter retspraksis - og da der ved overtrædelsen er sket skade på helbred - fastsættes straffen til en bøde på 25.000 kr.

Straffen er fastsat efter arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. straffelovens § 27, stk. 1, samt § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T ApS, straffes med en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Århus

Direktør A blev gjort bekendt med, at han ikke havde pligt til at udtale sig.

Direktør A erklærede på tiltaltes vegne, at tiltalte nægtede sig skyldig.

Direktør A forklarede, at han selv arbejder i virksomheden. Han var til stede, da ulykken skete. Den skete under rengøring af maskinen. Man skal bruge begge hænder for at starte maskinen, idet håndtaget går lidt trægt. Ulykken skete, da vidne 1 rengjorde maskinen, mens bordet/rullen kørte. Vidne 1 vidste godt, at rullen ikke måtte køre under rengøring. Han havde viklet en klud om hånden, da han gjorde maskinen ren, og maskinen fik fat i kluden. Der var 3-4 personer til stede i lokalet. Normalt hiver man stikket ud og trækker beskyttelsesgitteret op under rengøringen. Det kan godt være besværligt at overholde sikkerhedsforanstaltningerne, idet valserne kun kan rengøres, hvis man tænder og slukker maskinen nogle gange, så valserne drejer lidt rundt og rullen kører. Der var dengang ingen skriftlige instruktioner ved maskinen, men det er der nu. Det er rigtigt, at der kom et påbud fra Arbejdstilsynet. Foreholdt besøgsmeddelelse fra Arbejdstilsynet og strakspåbud fra Arbejdstilsynet forklarede tiltalte, at valserne ikke kan køre uden strøm. Der er siden anskaffelsen af rullebordet i 1998 løbende blevet givet særskilt, mundtlig instruktion om, at maskinen ikke måtte rengøres uden at være slukket. Maskinen er en standardmaskine og findes hos alle bagere.

Vidne 1 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at han den 6. december 2001 var på arbejde hos tiltalte. Han var ved at gøre en rullemaskine ren. Han har ofte gjort lignende maskiner rene og ved, hvordan de virker. Han havde viklet en klud om hånden og var ved at vaske båndet af. Hånden kom for tæt på valsen, der fik fat i kluden. Fingrene kom ind i valsen, og han fik to fingre i klemme, så skindet blevet revet op. Maskinen standsede, da hans arm pressede sikkerhedsgitteret op. Han har ingen mén af episoden. Han har mange gange fået at vide, at han skulle trække stikket ud under rengøring af maskinen. Han tænkte sig ikke om.

Vidne 2 fra Arbejdstilsynet mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at han har udstedt strakspåbudet. Maskinen var lovlig til driften. Ulykken skete kun, fordi maskinen blev anvendt forkert.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Tiltalte, T ApS, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Vidnerne direktør A, vidne 1 og vidne 2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Direktør A, har supplerende forklaret, at marcipan eller lignende lægges på rullebåndet, og det trækkes gennem valsen flere gange, således at det rulles ud til en bestemt tykkelse. Hvis man rører ved sikkerhedsgitteret, stopper maskinen. Vidne 1 gjorde den pågældende dag rullebåndet rent med en klud om hånden. Valsen var indstillet til 10 mm. i tykkelse. Vidnet havde til samtlige ansatte - herunder til vidne 1 - sagt, at de ikke måtte gøre maskinen ren, mens den kørte. Vidne 1, som er omkring 70 år, har arbejdet inden for bagerfaget hele sit liv, og har derfor stor erfaring med at arbejde ved rulleborde som det pågældende. Den 7. december 2001 var der i produktionen 3-4 personer, inklusive vidnet selv. Tiltalte har kun den ene rullemaskine. De skiftes til at gøre maskinen ren, alt afhængigt af, hvem der har tid. Han har aldrig tidligere set ansatte, gøre maskinen ren, mens denne kørte.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at han har været bager i mere end 50 år, og han har arbejdet ved rullemaskiner, lige siden disse kom frem for mange år siden. Det går nok lidt hurtigere at rengøre maskinen, hvis denne ikke er standset under rengøringen. Han havde i varierende omfang arbejdet for det tiltalte selskab siden 1983-1984. Han har ikke efter ulykken arbejdet for selskabet. Efter ulykken var han sygemeldt i cirka 14 dage.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han er tilsynsførende i Arbejdstilsynet inden for butiks-, kontor- og metalområdet. Da han kom til stede i virksomheden den 6.
december 2001, konstaterede han, at ulykken var sket ved et rullebord. Der var tale om en standardmaskine, som han kendte fra tilsyn inden for andre brancher. Han gav et strakspåbud vedrørende maskinens anvendelse og et påbud vedrørende maskinens indretning. Hvis strømmen til maskinen havde været fra-koblet, ville ulykken ikke kunne være sket.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at det er anset for godt-gjort, at vidne 1’s rengøring af rullebåndet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1, og § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler blev overtrådt. Det tiltrædes endvidere, at det tiltalte selskab i medfør af arbejdsmiljølovens § 86 og § 23, stk. 3, i bekendtgørelsen er ansvarligt herfor. Da vidne 1’s handling ikke var af en så usædvanlig karakter i forhold til hans arbejdsopgave, at tiltalte kan fritages fra ansvaret efter arbejdsmiljølovens § 86, jf. straffelovens § 27, stk. 1, eller efter bekendtgørelsens § 23, stk. 3, tiltræder landsretten, at det tiltalte selskab er fundet skyldigt som sket.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at straffen er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom stadfæstes.

Det tiltalte selskab skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF